Kongeørnen lever på alle måder op til ordet “elegance”, når den svævende højt på himmelen spejder efter et bytte

Af Redaktionen

Kongeørnen (Aquila chrysaetos) er Danmarks næststørste rovfugl, kun en anelse mindre end havørnen. Til gengæld flyver kongeørnen mere elegant og kan af den grund virke mindre “ørneagtig”.

Fjerdragten er overvejende mørkebrun. De voksne fugle har et gyldent hoved, og ungfuglene er især genkendelige på hvid hale med mørkt endebånd samt et hvidt trekantet felt i vingen.

Levesteder

Kongeørnen har en meget stor global udbredelse. Den findes i Nordamerika, Nordafrika samt store dele af Eurasien.

I Europa er den udbredt i Sydeuropa, det østlige Europa samt Nordeuropa, men mangler i store dele af Central- og Vesteuropa.

I 1999 ynglede der i Lille Vildmose det første par kongeørne i Danmark i nyere tid. De har ynglet hvert år siden og har de fleste år fået en unge på vngerne. I 2003 dukkede der endnu et par op i den nærliggende Høstemark Skov. I 2008 var der udover de to par også et ynglepar ved Mariager Fjord.

Kongeørnen - lidt royal har man da lov at være

Ud over yngleparrene, der bliver i territoriet året rundt, optræder kongeørnen i Danmark som en ganske sjælden vintergæst med 2-4 fugle per år, især i de midt- og sydsjællandske godslandskaber, der rummer store flokke af overvintrende gæs. Den primære lokalitet har traditionelt været Tystrup-Bavelse søerne.

Kongeørnen er herudover en sjælden trækgæst i Danmark. På forårstrækket ses der årligt nogle få fugle på Skagen.

Fødevalg

Kongeørnen lever af fugle, især gæs; desuden af harer og smågnavere, men den går heller ikke af vejen for at æde ådsler. På ynglelokaliteten i Lille Vildmose har man konstateret, at kongeørneparret bl.a. lever af unge skarver, der fanges i den store skarvkoloni i Tofte Sø.

Bestandsudvikling

Den danske ynglebestand var i 2008 på 3 par, der tilsammen fik 4 unger på vingerne.

Siden 1999 har kongeørnen fået over 30 unger på vingerne i Danmark. Ingen af disse er dog vendt tilbage til Danmark, og derfor søsatte Aage V. Jensens Naturfond i 2015 et projekt, hvor man GPS-mærkede 3 unger, for dermed at følge deres færden ud i verden.

2016 var et dårligt år for de danske kongeørne. Ud af 5 par blev en voksen hun dræbt i kamp med en anden kongeørn, en unge bukkede under af sult og en voksen han blev fundet død ved Limfjorden med mindst 20 hagl i kroppen.

For at sikre og fremme artens udbredelse i Danmark har ejeren Aage V. Jensens Fonde på DOF’s anbefaling etableret en ørnefoderplads syd for Høstemark Skov. Fra et nyt fugletårn har man et glimrende udsyn over fodringspladsen, og dette er nok det mest sikre sted at observere kongeørne i Danmark.

Fodringen sigter primært på at fremme især de unge kongeørnes overlevelseschancer i vinterhalvåret, hvor de med deres mindre udviklede jagtteknik er sårbare.

Fra de andre nordiske lande er der også godt nyt for kongeørnen, idet bestandsnedgangen i mange områder er stoppet, formodentlig p.g.a. mindre forfølgelse.

Fakta om kongeørnen

Vingefang: 190-227 cm
Længde: 80 cm
Vægt han: 2.850-4.500 g
Vægt hun: 3.850-6.700 g
Ynglealder: 4 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 43-45 dage
Ungetid: 65-70 dage

Kilde: dof.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »