Kommunerne overtager retten til at afgøre kystbeskyttelsessager fra staten, og samtidig får borgerne flere muligheder for hård kystbeskyttelse

Af Miljø og Fødevaremininsteriet 

Det bliver hurtigere og langt mere simpelt for kommunerne at lave store fælles kystbeskyttelsesprojekter.

Fremover er det den lokale kommune, der skal tage stilling til kystbeskyttelsessagerne, og tilladelser til de store fælles projekter samles i den enkelte kommune som ’One Stop Shop’.

Det er resultatet af en aftale, som regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået i dag.

Samtidig fjernes en række krav om tilladelser og dispensationer for etablering af kystbeskyttelse for de store fælles projekter, ligesom borgerne får flere valgmuligheder i forhold til typen af kystbeskyttelse.

– Hurtigere afgørelser og mindre bureaukrati er afgørende for de borgere, der kan se havet æde sig vej ind mod huset og deres ejendom, eller som har oplevet oversvømmede stuer og kældre. Med denne aftale gør vi det langt mere simpelt at kystbeskytte. Borgerne får bedre mulighed for at benytte hård kystbeskyttelse og i de store fælles projekter fjerner vi en række restriktioner for, hvornår man kan få tilladelse til at kystbeskytte. Det er noget, som både borgere og kommuner har ønsket. Samtidig vil det fremover være kommunerne, som jo har det lokale kendskab til kyster og strande, der skal tage stilling til sagerne, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Aftalen gør op med en række af de dispensationer og tilladelser, der i øvrigt kræves for at lave kystbeskyttelse. Det betyder, at kommunerne ikke skal bruge ressourcer på at dispensere fra fx bygge- og beskyttelseslinjer eller dispensere fra fredninger i disse sager. På den måde får kommunerne alle nødvendige værktøjer til at kunne gennemføre de ønskede projekter langt hurtigere.

Hård kystbeskyttelse

Danskerne vil fremover få videre mulighed for at vælge en anden form for kystbeskyttelse end sandfodring, og det vil give borgerne bedre mulighed for at få tilladelse til f.eks. hård kystbeskyttelse med sten. Det vil dog fortsat være vigtigt, at en løsning ikke påvirker nabostrækninger negativt.

Aftalen fjerner også den såkaldte 25-års regel, der hidtil har betydet, at borgere har fået afslag på kystbeskyttelse, hvis der ikke er et umiddelbart behov inden for de næste 25 år.

– Det giver ingen mening, at borgere, der selv er parat til at betale for at beskytte deres egen ejendom, får et nej fra myndighederne. Det ændrer vi nu, ligesom der bliver flere muligheder for at beskytte ubebyggede arealer som f.eks. haver og landbrugsarealer, siger Esben Lunde Larsen.

Som en del af aftalen bliver der udarbejdet en vejledning om tekniske kystbeskyttelsesmetoder til kommuner og grundejere. Vejledningen vil indeholde forslag til hvilke tekniske løsninger, kommuner og grundejere kan vælge for at sikre, at risikoen for erosion og oversvømmelse holdes under et acceptabelt niveau.

Med den såkaldte ’One Stop Shop’-løsning bliver kommunerne – i stedet for Kystdirektoratet – den eneste indgang for helhedsløsninger på kystbeskyttelsesområdet. Helhedsløsninger er samlede store løsninger, der beskytter flere grundejere. Det vil fortsat være muligt for kommuner at få teknisk hjælp og vejledning fra Kystdirektoratet.

Udvalgte initiativer fra aftalen mellem regeringen og KL:

Beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg samles hos kommunerne.
Kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse ændres, så der bliver øget mulighed for hård kystbeskyttelse uden kompenserende sandfodring på strækninger, der i forvejen er intensivt beskyttet med hård kystbeskyttelse.

Der udvikles en række vejledende standardiserede bidragsfordelingsmodeller til brug for kommunernes afgørelse om, hvilke ejere af fast ejendom, der skal finansiere et konkret kystbeskyttelsesprojekt

Derudover udarbejdes en vejledning om tekniske kystbeskyttelsesmetoder til kommuner og grundejere, bl.a. som følge af ændringen af kystbeskyttelsesloven

Endelig vil regeringen udarbejde en vejledning for byggeri, som opføres i kystnære områder. Vejledningen vil beskrive hvilke forhold, som bygherren bør overveje ved opførelsen af byggeri for at sikre sig mod vandstandsstigninger og stormflod.

Lovforslaget fremsættes i flere tempi, hvor første del vedr. ændring af kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse fremsættes til efteråret.

Endelig er regeringen og KL enige om at drøfte medfinansieringsreglerne for kommunale klimaprojekter til håndtering af regnvand, når resultaterne af analyserne i forsyningsstrategien foreligger primo 2018.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »