Den nyeste undersøgelse viser, at laksebestanden i Storå stadig er blandt Danmarks største. Der bliver ikke længere udsat lakseyngel i Storå

Af Niels Jepsen og Finn Sivebæk DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

I 2018 er opgangen beregnet til 4.101 laks, hvilket er en nedgang i forhold til rekordopgangen i 2015 på 5.848 laks. Årsagen til nedgangen skyldes flere faktorer, herunder at bestanden nu er helt afhængig af en succesfuld gydning og høj overlevelse i alle livsstadier, idet mangeårig udsætning af ½- og 1-års laks helt er ophørt.

Opgangen i 2018 var kendetegnet ved en høj andel af smålaks. I 2018 var halvdelen af alle de 757 registrerede laks i undersøgelsen under 75 cm. Andelen af hanner var på 61% i 2018 mod 52% og 49% i hhv. 2015 og 2013.

Årsagen til denne stigning i andelen af hanner er, at grilse dominerede hos de laks, som vandrede ind i Storå i 2018. Grilse er laks, der kun har opholdt sig én vinter i havet.

Gennemsnitslængden på de laks der blev fanget ved undersøgelsen var på 76 cm, trods de talrige smålaks.

Stort udtræk af stolt

Det høje antal grilse kan være et udtryk for et stort smoltudtræk i 2017 og en god overlevelse for disse fisk frem til efteråret 2018. Dermed er der mulighed for et højt antal mellemlaks (laks med to vintre i havet) i 2019.

Laksene var generelt i god form og kun enkelte individer havde svamp og skader.

Laks Gydebestand Hjemtaget Opgang Vilde laks
2018 3.790 (2.680-4.900) 311 4.101 (2.991-5.211) 60 %
2015 5.687 (3.607-7.766) 161 5.848 (3.768-7.927) 57 %
2013 1.138 (727-1.549) 112 1.250 (839-1.661) – %
2010 1.293 (929-1.657) 97 1.390 (1.029-1.754) – %

Info: Tallene i parenteser viser det interval, som det ”rigtige” tal med 95% sandsynlighed ligger indenfor.

Der er kun udsat 1-års laks mærket med CW-mærker (Coded Wire) i Skjern Å siden 2014. Der blev fanget 45 laks med CW mærke i forbindelse med undersøgelsen i Storå i 2018.

Disse mærkede laks må således stamme fra udsætninger i Skjern Å. Af de laks, der stammer fra udsætning, er der 28% som stammer fra 1-års laks, der er udsat i Skjern Å.

En målrettet indsats for at ophjælpe den vilde bestand af laks i Storå har medført at udsætninger af laks er ophørt og den sidste udsætning af 1-års laks blev foretaget i foråret 2017 efter, at der årligt i perioden 2009-2017 er udsat mellem 20.000-37.000 1-års laks.

Udsætning af ½-års laks ophørte i 2014, efter at der årligt er blevet udsat 16.000 stk. ½-års laks i perioden 2009-2014.

Læs mere om laksebestanden i Storå

Information om laks

Her kan du læse mere om laks

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »