I weekenden 12.- 13. marts skal flokkene af bramgæs tælles i alle EU-lande. Fortsætter bramgåsen sin bestandsmæssige himmelflugt, lyder det overordnede spørgsmål?

Af Jan Skriver, dof.dk
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, vil med hjælp fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) skabe overblik over antallet af gæs i det danske landskab midt i marts.

I 1960’erne talte den russiske bestand af bramgås blot rundt regnet 50.000 individer.

I Danmark var det stort set udelukkende Vadehavet og Vestjylland, som havde besøg af arten om foråret, inden gæssene trak mod deres ynglepladser i nord og øst.

Men de senere årtier har bramgåsen i den vestrussiske bestand, som via Østersøen trækker til vinterkvarterer i Nordvesteuropa, haft massiv bestandsmæssig medvind.

Der er sket mere end en tyvedobling i antallet af bramgæs, så den seneste opgørelse vurderer bestanden til at være i nabolaget af 1,2 millioner individer.

Og flere og flere af de brogede gæs tilbringer længere og længere tid i Danmark, og de spreder sig mere i terrænet end tidligere.

– For årtier siden blev bramgåsen i marts-april set på relativt få lokaliteter i Vadehavet og Vestjylland. I disse år er den tæt på at have en national udbredelse, for den bliver registreret i kystnære lokaliteter landet over. Lolland, Falster, Det Sydfynske Øhav, Vejlerne og Limfjorden, ja selv en lang række østjyske lokaliteter er blevet faste forårsrastepladser for bramgåsen. Gåsetællerne skal derfor nu ud i alle dele af Danmark for at få bramgæssene med, siger Rasmus Due Nielsen, der er med til at koordinere de landsdækkende tællinger af gæs og vandfugle for Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Mild marts kan give rekord
Bramgåsen vil blive talt som et led i en international tælling, der med års mellemrum har været gennemført i Nordeuropa midt i marts siden midten af 1980’erne.

På samme tid vil også kortnæbbet gås blive talt i den danske natur som et led i det nationale overvågningsprogram NOVANA, der siden 2004 har fulgt udviklingen i vandfuglebestandene i de danske fuglebeskyttelsesområder.
Snesevis af udvalgte lokaliteter vil i løbet af den kommende weekend blive besøgt af erfarne gåsetællere, der nøje vil registrere antallet af gæs.

Desuden vil data fra DOFbasen, hvor medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) hver dag indtaster deres dugfriske tal fra tællinger af fugle over det ganske land, blive brugt som brikker til det samlede billede af forekomsten af bramgås og kortnæbbet gås netop nu her i landet.

Og der kan meget vel blive set gæs på lokaliteter, der ikke tidligere har huset dem. De centrale dele af hovedlandet huser sjældent bramgås og kortnæbbet gås, men i områder tæt på de fleste kyster kan man opleve gæssene, der er opportunister på udkig efter planteføde.

Det er dog i Vadehavet og nordpå langs Vestkysten og i kystnaturen langs Limfjorden med reservatet Vejlerne som kerneområde, at de helt store gåseforekomster findes. Desuden kan der på denne tid af året være store flokke af bramgæs i et geografisk bælte i den sydlige del af Danmark fra Ærø, Sydfyn, Langeland over Lolland til Falster.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »