Hvordan står man juridisk, hvis man overværer, at ens hund blive angrebet af en ulv. Må ulven f.eks. skydes?

Af Redaktionen

Hvad gør man, hvis man en dag ser en hund blive angrebet af en ulv. Må man skyde ulven eller ulvene for at forsvare hunden?

Inden vi forsøger at besvare spørgsmålet, skal det nævnes, at der ikke er konstateret ulveangreb rettet mod danske hunde. Og sandsynligheden for det sker, må nok også antages at være minimal, da ulve i reglen holder afstand til menneskser.

Minimal risiko

Den største risiko har jagthunde, der dog her i landet som regel befinder sig ganske tæt på jægeren. Riskoen for en konflikt mellem hund og ulv må derfor betragtes som værende yderst minimal.

Alligevel er vi gået videre med spørgsmålet rejst til Netnatur.dk’s redaktion og med hjælp fra Lasse Jensen fra Naturstyrelsen er vi kommet frem til følgende fortolkning:

– For så vidt angår spørgsmål om nødværge til forsvar af hund skal jeg understrege, at straffeloven hører under Justitsministeriets ressort.

– Justitsministeriet forholder sig i forvaltningsplanen til nødværge i relation til ulveangreb. Heraf fremgår, at “det vil bero på en konkret vurdering af omstændighederne i den enkelte sag, om forsætligt nedlæggelse af en ulv er straffri efter straffelovens § 13 om nødværge.

– Det vil således bero på, om nedlæggelsen af ulven var nødvendig for at modstå eller afværge et påbegyndt angreb fra ulven og ikke åbenbart gik ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed og det angrebne retsgodes betydning var forsvarligt.

– Det må i den forbindelse antages, at en nedlæggelse af en ulv, der er nødvendig for at modstå eller afværge et påbegyndt angreb fra ulven mod et menneske, vil være straffri som lovligt nødværge.

– Justitsministeriet forholder sig ikke her til angreb på hund eller andre dyr. Af litteraturen fremgår, at bestemmelsen i § 13 efter omstændighederne også finder anvendelse på angreb på formuegenstande, men jeg må i øvrigt henvise til Justitsministeriet for en nærmere fortolkning af straffelovens regler, slutter Lasse Jensen.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »