Fødevarestyrelsen har set nærmere på dyretransporter og konstater i ny rapport, at dyr formodentlig  har været udsat for unødig gene og ulempe, jf. dyre­værnslovens bestemmelser

Af Fødevarestyrelsen

I Redegørelse om sanktionering i forbindelse med kontrol af dyretransporter konkluderes det, at sanktioneringen af konstaterede overtrædelser i forbindelse med re­turlogbogskontrollen 2012- 2018 ikke har været tilfredsstillende.

Den gældende vejledning for området, hvor det fremgår, at overtrædelser skal sanktioneres, er ikke fuldt efterlevet.

Det konkluderes også, at de udfordrin­ger og problemer, der har været omkring driften af området ikke er blevet håndteret hensigtsmæssigt i alle sammenhænge.

Mangelfuld kontrol med dyretransporter

I følge Fødevarestyrelsens egen hjemmeside sker smitte med afrikansk svinepest fra besætning til besætning oftest ved handel med grise, som er smittet, men endnu ikke har symptomer eller ved anvendelse af transportvogne, der ikke er rengjort tilstrækkeligt. Men har de danske myndigheder kontrol med de mange transporter af grise?  Rapport afslører “brodne kar” i branchen, som uden sanktioner ser stort på regler vedr. transporter, som går ud over dyrevelfærden for de grise der transporteres, men om de brodne kar også udgør en særlig stor risiko for spredning af afrikansk svinepest, konkluderer rapporten ikke noget om.

 

I redegørelsen konstateres det, at kontrol, sanktionering og administration af transportområdet i øvrigt gene­relt er drevet i overensstemmelse med gældende vejledninger og instrukser, således at transportforordningens hensyn til den frie bevægelighed, dyresundheden og dyrevelfærden er tilgodeset på en tilfredsstillende måde.

Redegørelsen konstaterer også, at en meget stor andel af den manglende sanktionering vedrører forhold i gan­ske få virksomheder. Det, der i andre sammenhænge ofte betegnes som “brodne kar”

Den utilstrækkelige sanktionering i forbindelse med opfølgning på returlogbøger har således haft den effekt, at nogle transportvirksomheder har opnået en uberettiget konkurrencefordel. De velfærdsmæssige konsekvenser for dyrene er vanskelige at bedømme, men det må konstateres, at den manglende sanktionering af returlogbø­ger kan have medvirket til, at visse virksomheder har spekuleret i at overtræde reglerne, især reglerne om transporttid.

Dermed må det formodes, at et antal dyr har været udsat for unødig gene og ulempe, jf. dyre­værnslovens bestemmelser.

Redegørelsen konstaterer også, at vilkårene for at drive Eksport Kontrol Centeret (EKC) i Veterinærenhed Syd har været pressede af effektiviseringskrav, et stigende antal transporter og et højt konfliktniveau i forhold til branchen, hvor der er rejst søgsmål om væsentlige dele af kontrollens indhold og funktionsmåde.

Redegørelsen konkluderer derfor, at de væsentligste årsager til den manglende sanktionering i forbindelse med kontrol af returlogbøger er:

• Bristede forudsætninger i forbindelse med etablering af eksportportalen, herunder diverse tekniske problemer og en uforudset stor stigning i antallet af eksporter •

Et stort ressourceforbrug knyttet til en række retssager rejst af transportørerne mod Fødevarestyrelsen •

Stort ressourceforbrug på ikke budgetterede opgaver, fx serviceeftersyn under Veterinærforlig 2 • Manglende information opad og derfor utilstrækkelig styring og manglende handling • Sen eller utilstrækkelig opfølgning på erkendte udfordringer

Fødevarestyrelsens ledelse må også på basis af redegørelsen konkludere, at der er behov for at styrke sam­menhængen imellem de enkelte kontrolelementer i kæden fra en transport bliver anmeldt til efterbehandlin­gen af returlogbogen gennemføres.

Redegørelsen leder derfor til anbefalinger om, at:

• Kontrolområdet sikres de nødvendige ressourcer til at gennemføre en betryggende og korrekt retur­logbogskontrol

• Vejledningen på området opdateres og udvides med en styrings- og driftsmodel til at sikre korrekt sanktionering •

Fødevarestyrelsen udarbejder et oplæg til en ny fuldt integreret kontrolmodel for transportområdet, henset det stigende antal af transporter, omfanget af overtrædelser hos “de brodne kar” og behovet for et forbedret kontrolgrundlag for returlogbøger •

Det ledelsesmæssige ansvar for opfølgning påtales indenfor personaleretslige rammer, hvor det er re­levant

Del gerne artiklen hvor du ønsker...