Der vil ikke blive ændret i reglerne for regulering af bramgæs, men mere information skal forhindre, at ynglefugle bliver skræmt på Mandø …

Af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Reglerne for regulering af bramgæs skal ikke ændres.

Det er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (SVANA) konklusion på baggrund af en sag om regulering af bramgæs på Mandø og Sneum Engsø. Styrelsen er derimod blevet enig med Naturstyrelsen Vadehavet om, at lodsejere på Mandø vil få mere information om reglerne for, hvordan man må regulere bramgæs, og Naturstyrelsen Vadehavet vil fortsat være opmærksomme på, at reglerne bliver overholdt.

Sagen begyndte, da Naturstyrelsen Vadehavet blev bekymret over den omfattende regulering på Mandø i foråret 2016 – og styrelsen indstillede i maj udstedelse af reguleringstilladelser. Frygten var, at reguleringen havde antaget et omfang, der mindede om jagt, og at dette sammen med afværgeforanstaltninger for bramgæssene, fx affyring af gaskanoner, skræmte ynglefuglene væk.

Mere information om regulering af bramgæs

Bramgæs i flok. Foto: Naturstyrelsen

SVANA bad derfor om en vurdering fra Aarhus Universitet, Nationalt Center for Miljø og Energi for at få undersøgt, om reguleringen har haft en væsentlig påvirkning på de arter, som området skal beskytte.

Nationalt Center for Miljø og Energis vurdering er, at der ikke kan påvises en sammenhæng mellem regulering af bramgæs og nedgangen i antallet af de ynglefugle, som man er særligt forpligtet til at beskytte på Mandø, fx brushane og mosehornugle. Derimod tyder meget på, at der er en sammenhæng mellem regulering af bramgæs og nedgangen i antallet af andre ynglefugle på Mandø, fx stor kobbersneppe, viber og strandskader, der er beskyttet i yngletiden af de generelle regler i lov og jagt- og vildtforvaltning.

Centret anfører, at det er vanskeligt at vurdere, om ynglefuglene er blevet forstyrret af lovlige tiltag mod bramgæs, eller om de er blevet forstyrret af visse ulovlige tiltag, og som Naturstyrelsen har politianmeldt.

Naturstyrelsen vil igen tillade regulering, når bramgæssene vender tilbage til Mandø på træk i september/oktober.

På Mandø og i andre Natura 2000-områder vil der være særligt fokus på en vurdering af konsekvenserne for blandt andet ynglefugle ikke mindst i yngleperioden (marts-maj).

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »