Jagtens Hus var rammen om et dramatisk møde og i læsebrev afslører deltagere nu, at DCE og DJ forsøger at holde eksterne medier ude af den offentlige debat om fremtidens kronvildtforvaltning

Læserbrev af John Chris, administrator af Facebookgruppen “Hjortevildtforvaltning i Danmark”

Eksempler på bumper i vejen i hjortevildtsagen

Når nu Freddy Wulff med rette på Facebook undrer sig over DJ´s adfærd og betænkelige forhold til fakta og dermed manglende vilje til at besvare spørgsmål, vil jeg i den forbindelse gerne give et par eksempler, som kan kaste lidt lys over sagen, således at folk kan se, at Freddy Wullf´s tanker ikke er helt galt afmarcheret.
 Og hermed også en understregning af den kultur (manipulation og uhæderlighed) jeg har nævnt, der har optrådt i den her sag, og hvorfor hjortevildtsagen er mere end blot hjortevildt.

Decembermødet i Jagtens Hus

D. 7-11-2016 blev Vildtbiolog Egon Bennetsen og 3 formænd for de mest kritiske nordjyske jagtforeninger indkaldt til et møde i Jagtens hus. Den ene jagtforening havde ikke mulighed for at sende en person og bad derfor undertegnede om at repræsentere dem.

Mødet skulle afdække de spørgsmål, som vildtbiolog Egon Bennetsen sammen med de 3 jagtforeninger havde stillet til DCE´s rapport (DCE 106). Det var også meningen, at mødet skulle omhandle adaptiv vildtforvaltning, men det blev ikke debatteret på mødet.

Der skulle dog, af for mig ikke kendte årsager, gå godt en måned før det kunne lade sig gøre at afholde mødet. Møde datoen var d 13-12-2016. Og hvis DCE allerede dengang vidste, at de ikke ville udtale sig yderligere, hvorfor meddelte de så ikke blot det, og aflyste mødet?

Denne måned – fra. d. 7-11-2016 til d. 13-12-2016 – kunne vi sagtens have brugt langt mere konstruktivt, hvilket vi afholdte os fra, da vi jo forventede, at DCE ville svare på vores spørgsmål.
Og hermed mistede vi en måned på et ret afgørende tidspunkt, da ministerens bekendtgørelse jo, som vi ved, kom d. 20-12-2016. For mig lugter det her af en bevidst udtrækning af tiden.

Retorisk udfald

Fra DJ ledelsen deltog Claus Lind Christensen (CLC), DJ´s jagtfaglige chef Niels Søndergaard, Mads Flinterup og Norbert Ravnsbæk. Fra DCE deltog Peter Sunde (en af forfatterne til DCE 106), Aksel Bo Madsen (forskerchef på DCE) og Hans Peter Hansen også DCE. Desuden deltog formanden for den regionale nordjyske hjortevildtgruppe Tage Espersen.

Vi havde selvfølgelig en forventning om, at vi nu endelig kunne få afklaret de spørgsmål, som vi havde til DCE rapporten.

Mødet blev indledt med en præsentation af deltagerne og fra CLC udtrykt et ønske om at mødet kunne foregå i en ordentlig tone. Herefter bad vildtbiolog Egon Bennetsen om svar på sine helt konkrete spørgsmål til DCE.

Og så tog Aksel Bo Madsen ordet og meddelte, at DCE havde ikke tænkt sig at svare på yderligere spørgsmål, og så gik det da helt galt for Aksel Bo Madsen, da han herefter kom med et noget voldsom retorisk udfald mod os, der egentlig bare gerne ville have svar på vores spørgsmål. Vi blev i den grad læst teksten om hvad DCE havde svaret på. Og hvad de i øvrigt IKKE ville svare på yderligere til tilfældige jagtforeninger, og i det hele taget hvad formålet var med mødet.
Og herefter kan jeg kun gentage, hvad der står i referatet om de næste 2½ time. (Se DJ’s mødenotat nederst i denne update red.)

Men afslutningsvis gentog Aksel Bo Madsen sin noget upassende melding i kraftige retoriske vendinger, denne gang dog i en længere udgave, indtil CLC da endelig mente, at det var tid til at stoppe Aksel Bo Madsens udgydelser.

Min oplevelse af det her møde var flere ting:

1. At man rent mødestrategisk fuldstændig taber hovedet som Aksel Bo Madsen, er en strategi, som jeg selv finder helt og aldeles uprofessionelt og det er en adfærd, man advares mod at praktisere på ethvert grundkursus i kommunikation og mødeledelse. Og blotter man sig på denne måde, så er det 100% sikkert, at så ligger der en grund bag det.

2. Jeg finder det helt utilstedeligt, at man under et møde, som varer omkring 3 timer, at DJ´s jagtfaglige chef nærmest konstant havde hovedet begravet i sin Ipad. Det vidner hverken om den store interesse eller deltagelse.

3. Men det værste er dog, at vi sidder der i Jagtens hus (DJ og DJ´s medlemmers hus og dermed også vores hus) ikke bare som medlemmer, men som repræsentanter for måske 800-1.000 nordjyske medlemmer. Vi havde klokkeklart forventet, at DJ ville støtte os (deres medlemmer) i stedet for at støtte DCE.
DCE er i den her forbindelse en underleverandør til DJ af faglige rapporter. Ydelser som DJ kan erhverve sig andre steder end hos DCE. Men her finder DJ-ledelsen sig i, at en underleverandør sidder i ”vores” hus og overfuser os på den her måde, og uden at nogen som helst fra ledelsen af DJ løfter så meget som et øjenbryn.
Og her stod det da helt klart for mig, at DJ IKKE er interesseret i at yde nogen som helst form for støtte til de medlemmer, der IKKE er enige med DJ. Og det faldt mig da noget for brystet, at DJ tilsyneladende er mere interesseret i at bakke op om en institution som DCE, end at bakke op om deres egne medlemmer, især når man læser den første linje i DJ´s mission: Danmarks Jægerforbund er til for medlemmerne ?
 Den her dag var de så mere til for DCE …

Efter mødet havde vi naturligvis en forventning om, at der blev udsendt et referat fra mødet. 
Det blev der også d. 23-01-2017 (Fig 1), altså mere end en måned efter mødet blev afholdt. ( Mødenotat fra Danmarks Jægerforbund er vedhæftet nederst i denne update red.)

Dette første udkast blev af vildtbiolog Egon Bennetsen og os 3 repræsentanter afvist, da vi ville have vores kommentarer med i referatet. Det drejede sig om dette punkt på referatet:

”Meget vigtigt, at få dialog og mødes, og ikke drøfte via eksterne medier.”

Og desuden ville vi have påført referatet, at vi IKKE har tillid til DCE.

Forsøgte at lukke offentlig debat

D. 23-4-2017, altså 3 måneder efter første udkast til referatet, udsender man igen nøjagtig det samme referat for at få dette godkendt (fig 1). Dette på trods af, at vi allerede havde givet vores tilbagemeldinger om hvad vi ville have med i referatet og hvad der skulle rettes.

Igen især dette punkt:

”Meget vigtigt, at få dialog og mødes, og ikke drøfte via eksterne medier.” var magtpåliggende for mig at få rettet.

Jeg vil på ingen måde tilkendegive i et referat, at jeg IKKE vil udtrykke mig via andre medier og at dialogen dermed skulle holdes internt og lukket. Jeg betragter dette punkt i referatet som et forsøg på at lukke munden på os, der ikke er enige i DJ i den her sag. Og denne passus i referatet ville jeg og andre ALDRIG sammentykke med.

Aktindsig viste anden side

D. 26-4-2017 kom det endelige referat fra mødet INKL. vore kommentarer (fig 2). 
Der skrives dog desuden, at det kun er enkelte af mødedeltagerne, der der tager disse forbehold.

Det er dog mindst 30% af mødedeltagerne (os DJ medlemmer og Egon Bennetsen, der havde rejst spørgsmålene) som jeg ved, der er enige i disse forbehold.

Meget kort tid efter mødet, kan vi se via vores aktindsigt, at DJ har taget kontakt til Københavns Universitet (KU), for at få en medarbejder ved KU til at bekræfte DCE´s udsagn.

Denne medarbejder bekræfter, at den formel, som DCE bruger til regressionberegning, giver det resultat, som DCE også skriver. Og dette vælger DJ at bruge som bekræftelse på, at DCE´s udsagn er korrekte.

KU-medarbejderen tager dog ikke stilling til om denne beregningsmetode er den korrekte at bruge, men redegør desuden for, at der i den her forbindelse er andre aspekter, som er mere interessante at kigge ind til. De samme aspekter som vi har påpeget.

Men denne del af KU rapporten/svaret vælger DJ helt bevidst IKKE at bruge …

Hvorfor fastholdes indsamling?

Vi har sidenhen via 2 statistik-eksperter, hvoraf den ene har skrevet nogle af de undervisningsbøger i statistik, der anvendes på flere danske universiteter, til at kigge på det materiale, som er til rådighed for disse beregninger ifb med valideringen af tandsnitsmetoden.

Disse eksperter udleder via deres beregninger, at tandsnitsmetoden er uanvendelig til det påtænkte formål. Og DCE´s sidste notat fra d. 26-4-2017, hvor DCE endnu en gang forsøger at redegøre for deres beregning, ja det ændrer ikke på, at de 2 statistik-eksperter, vildtbiolog Egon Bennetsen samt biolog Torben Møller-Nielsen (som tidligere har udtalt sig i den her sag) stadig fastholder deres udsagn.

Ikke en eneste gang har DCE forsøgt at gå ind i detaljerne omkring denne beregningsmetode, for at redegøre for, at de 2 statistikere tager fejl. Og hermed fastholdes det fra vores side, og med den evidens vi har for sagen, at tandsnitsmetoden stadig er uanvendelig til det påtænkte formål. 
Og hermed kan man jo så spørge sig selv om, hvorfor fastholder DJ deres ønske om at vedblive med at indsamle kæber fra kronhjorte, når der er evidens for, at der IKKE kan uddrages brugbar viden af disse ?

John Chris, Ræhr- Hanstholm Jagtforening.
Per Poulsen Thisted Jagtforening.
Per Kiel Sennels Jagtforening.

UDKAST til referat

Referat fra mødet d. 13. december 2016 på Jagtens Hus.

Deltagere: Egon Bennetsen Vildtbiolog og skovejer, Per Poulsen, Thisted Jagtforening, Per Kiel Andersen, Sennels Jagtforening, John Christensen, Nordthy Jagtforening, Ræhr/Hanstholm Jagtforening og Midtthy Jagtforening, Tage Espersen, Nordjysk hjortevildtgruppe, Aksel Bo Madsen, Hans Peter Hansen, Peter Sunde, DCE, Claus Lind Christensen, Norbert F. V. Ravnsbæk, Mads Flinterup og Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Mødeledere: Norbert F. V. Ravnsbæk

Mødet var indkaldt af Danmarks Jægerforbund, for at gå i dybden med besvarelse nogle af de spørgsmål, der er stillet knyttet til hjortevildtforvaltning og adaptiv forvaltning parterne imellem.

Mødet blev indledt med en præsentation af mødedeltagerne.

Der er spørgsmål fra DCE, hvad formålet er til dette mødet og hvad der vil opnås for bestanden. Dertil svarede Egon Bennetsen, at han bare vil have besvaret sine spørgsmål, som tidligere fremsendt til DCE og DJ.

DCE havde tidligere svaret på aktindsigten fra Egon Bennetsen og agter ikke at svarer yderligt.

Herefter var der 2½ times debat samt diskussion omkring beregningsmetoder, validitet af data og analyser, usikkerheden i dataene, indsamling af data og viden, målsætning for kronvildtforvaltning, forsøgsordninger, ordentlighed i debatten generelt og fremtoningen.

Der blev ikke diskuteret adaptiv forvaltning på mødet.

Emner som mødedeltagerne var enige omkring fra mødet;

 • Behov for drøftelser om metodens validitet.
 • Alle er interesseret i at sikre viden, så vi kan kvalificere vores forvaltning. Viden skal være valid.
 • Vi skal øge tilliden til de data der indsamles.
 • Væsentligt for troværdigheden, at data indsamles objektivt.
 • Vigtig at adskille det faglige grundlag og holdninger/politikken.
 • Data for statistik behandling skal altid udsættes for en kritisk tilgang.
 • Der er enighed om mål.
 • Det handler om, at få identificeret de værdier der er vigtige og afgørende for den videre proces.
 • Vigtigt at vi får sikret tilliden og troværdigheden til bedømmelsesmetoden.
 • Målene er på levende dyr, men vi måler på døde dyr.
 • Meget vigtigt, at få dialog og mødes, og ikke drøfte via eksterne medier.
 • Alle enige om anerkendelse af viden og data.

NFVR

Fig. 2

Mødenotat fra mødet d. 13. december 2016 på Jagtens Hus.

Deltagere: Egon Bennetsen Vildtbiolog og skovejer, Per Poulsen, Thisted Jagtforening, Per Kiel Andersen, Sennels Jagtforening, John Christensen, Nordthy Jagtforening, Ræhr/Hanstholm Jagtforening og Midtthy Jagtforening, Tage Espersen, Nordjysk hjortevildtgruppe, Aksel Bo Madsen, Hans Peter Hansen, Peter Sunde, DCE, Claus Lind Christensen, Norbert F. V. Ravnsbæk, Mads Flinterup og Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Mødeledere: Norbert F. V. Ravnsbæk

Mødet var indkaldt af Danmarks Jægerforbund, for at gå i dybden med besvarelse nogle af de spørgsmål, der er stillet knyttet til hjortevildtforvaltning og adaptiv forvaltning parterne imellem.

Mødet blev indledt med en præsentation af mødedeltagerne.

Der er spørgsmål fra DCE, hvad formålet er til dette mødet og hvad der vil opnås for bestanden. Dertil svarede Egon Bennetsen, at han bare vil have besvaret sine spørgsmål, som tidligere fremsendt til DCE og DJ.

DCE havde tidligere svaret på aktindsigten fra Egon Bennetsen og agter ikke at svarer yderligt.

Herefter var der 2½ times debat samt diskussion omkring beregningsmetoder, validitet af data og analyser, usikkerheden i dataene, indsamling af data og viden, målsætning for kronvildtforvaltning, forsøgsordninger, ordentlighed i debatten generelt og fremtoningen.

Der blev ikke diskuteret adaptiv forvaltning på mødet.

Emner som mødedeltagerne var enige omkring fra mødet;

 • Behov for drøftelser om metodens validitet.
 • Alle er interesseret i at sikre viden, så vi kan kvalificere vores forvaltning. Viden skal være valid.
 • Vi skal øge tilliden til de data der indsamles.
 • Væsentligt for troværdigheden, at data indsamles objektivt.
 • Vigtig at adskille det faglige grundlag og holdninger/politikken.
 • Data for statistik behandling skal altid udsættes for en kritisk tilgang.
 • Der er enighed om mål.
 • Det handler om, at få identificeret de værdier der er vigtige og afgørende for den videre proces.
 • Vigtigt at vi får sikret tilliden og troværdigheden til bedømmelsesmetoden.
 • Målene er på levende dyr, men vi måler på døde dyr.
 • Meget vigtigt, at få dialog og mødes, og ikke drøfte via eksterne medier. Enkelte mødedeltagere har efter mødet udtrykt, at de forbeholder sig ret til at udtrykke i eksterne medier.
 • Alle enige om anerkendelse af viden og data.
 • Der er enkelte af mødedeltagerne der udtrykte manglende tillid til DCE.

NFVR

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »