Engang var kuperede skovterræner naturens stillezoner, hvor sky fugle kunne yngle i fred. I dag er mange af disse områder i fare for at blive forvandlet til stærkt trafikerede cykelruter for mountainbike-ryttere

Af Jan Skriver, dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer Naturstyrelsen og kommunerne til at tage større naturhensyn, når de planlægger nye ruter for cykelmotionister i skovene.

DOF er bekymret over det stigende antal ruter til mountainbikeryttere i skove og bakkelandskaber, der tidligere udgjorde forstyrrelsesfri fristeder for mange sky fugle og dyr.

Derfor opfordrer foreningen naturmyndighederne til at tage større hensyn til kommende ruter for mountainbikeryttere i danske skove.

”Mountainbikekørsel er en hastigt voksende friluftsbeskæftigelse, og der er inden for de senere år anlagt mere end 1.000 kilometer spor i danske naturområder. Desværre har der hidtil været en problematisk tendens til, at cykelruterne er blevet lagt i de mest fredelige og fuglerige dele af skovene. Der er brug for mere dialog og en større hensyntagen til fugle og vildt, når kommende mountainbikeruter skal planlægges”, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening.

DOF-formanden glæder sig over Fredningsnævnets afgørelse i Nordjylland, hvor Aalborg Kommune er blevet pålagt at fjerne mountainbikeruter gennem to fredede, fuglerige bakkelandskaber.

Forstyrrelser giver fugleflugt

”Undersøgelser viser, at mange rugende rovfugle forlader deres ynglested, hvis de forstyrres inden for 150 meter fra reden. Fåtallige arter som havørn, kongeørn og fiskeørn tåler ikke gentagne forstyrrelser, og arter som duehøg, hvepsevåge, musvåge, rød glente, sortspætte og grønspætte forsvinder eller undlader at yngle, hvis de forstyrres i deres yngletid”, påpeger Egon Østergaard.

”Mountainbikekørsel finder særligt hyppigt sted om foråret, hvor mange fugle er ekstra sky og sårbare. Også kørsel om natten er en stigende trussel mod fugle og vildt. DOF mener, at der snarest bør foretages en landsdækkende systematisk og kritisk gennemgang af adgangsreguleringen i de danske skove. Der er brug for, at tidligere fredelige udkants- og stilleområder i skovene bliver friholdt for mountainbikeryttere, så fugle og vildt igen får fred”, siger Egon Østergaard.

Rovfuglene forlod cykelskoven

De nordsjællandske ornitologer Luise og Per Ekberg har lavet minutiøse undersøgelser af effekten af mountainbikeruter og stier i en bynær skov.

I Store Dyrehave ved Hillerød dokumenterede ægteparret tilbagegangen for rovfuglene, efter at der i 2010 blev etableret cykelruter og motionsstier i skoven.

I 2009 var der i området 20 reder beboet af musvåger, 5 duehøgereder og 3 par hvepsevåger. Efter at cyklisterne og motionisterne fik forkørselsret i Store Dyrehave, faldt antallet af rovfuglepar i løbet af fem år fra 28 til blot 5 beboede reder.

Forklaringen var entydig: Fuglene forsvandt på grund af forstyrrelser døgnet og året rundt.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »