De nataktive fugle har altid været omgæret med lidt mystik og overtro, og natravnen er da heller ingen undtagelse for denne regel

Af Redaktionen

I 1800-tallet var natravn (Caprimulgus europaeus) almindelig i Jylland, men var også at finde i resten af landet. Sandsynligvis på grund af opdyrkning og tilgroning af heder er forekomsten af egnede levesteder indskrænket, med en bestandsnedgang til følge.

Nu tæller den danske ynglebestand omkring 500-600 par.

Natravne er trækfugle, som overvintrer i Øst- og Sydafrika. De ankommer til Danmark i midten af maj og trækker sydpå igen i løbet af august og september.

Levevis

Tidligere var natravn en karakteristisk art på hederne, men i takt med opdyrkning og tilgroning af disse, tilpassede natravnens sig til at leve i åbne fyrreskove på tør og sandet bund.

For at et område er egnet som levested for natravn, er det vigtigt, at en del af arealet har en forholdsvis lav vegetation.

Fuglene lever af flyvende natlevende insekter, som de ofte fanger i andre landskabstyper end fyrreskoven.

I yngletiden kan den syngende han frembringe en klappende lyd, når den slår vingerne sammen. Hvis man klapper i hænderne, kan man have held med at lokke den nærmere, da man med sin klappen efterligner en rivaliserende han.

Læs publikationen “Bestanden af Natravn i Thy – 2007”

Nogle natravne-arter har et reflekterende lag af celler bag nethinden, som gør det lettere for fuglen at se i mørke. Denne mekanisme findes også hos en række nataktive pattedyr.

Der er en del overtro forbundet til natravnen. Bl.a. hedder det sig, at det er et varsel om ulykke, hvis man ser gennem “hullet” i vingen (den hvide vingeplet).

I gamle dage blev natravnen også kaldt “gedemalker”, fordi man troede, at den malkede geder i ly af nattens mørke.

Sådan er natravnen beskyttet

Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I
Bern-konventionen (liste II)
Fredet

Hvad kan hjælpe natravnen?

Afgræsning af hede- og engarealer i nærheden af levestederne kan medvirke til at skabe gunstige fourageringsforhold for natravnen, fordi de græssende kreaturer, dels jager insekter op, dels selv er omsværmet af insekter.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »