De danske naturnationalparker er ikke kun blevet mødt med åbne arme, men hvad skriver myndighederne egentlig selv om f.eks. hegn, jagt og fiskeri i de udlagte områder

Af Redaktionen – Kilde: Miljøministeriet
Vurderet ud fra artikler, læserbreve og opslag på de sociale medier kan modstanden mod de danske naturnationalparker virke voldsom.
Men hvad siger myndighederne egentlig selv om de fremførte synspunkter?
Herunder kan man læse de officielle begrundelser, som regeringen er nødvendig for at fremme biodiversiteten i det danske landskab.

Hvorfor skal der være hegn om naturnationalparkerne?

– I naturnationalparkerne er det hensigten, at der kan udsættes store planteædere, der gennem deres afgræsning kan skabe flere levesteder for planter, dyr og svampe, og som dermed kan bidrage til en større biodiversitet.

– Hegnene skal sikre, at dyrene bliver på området, så de ikke vandrer ud og søger føde andre steder, for eksempel på landmændenes marker.

– I nogle af områderne vil man som bruger af naturen kunne opleve, at der faktisk vil komme færre hegn, da de udsatte dyr så vidt muligt frit skal kunne vandre omkring i ét stort sammenhængende naturområde. Mange af de hegn, der allerede i dag er i området – rundt om nyplantning, kreaturfolde mm. – vil blive fjernet

Hindrer hegn ikke de vilde dyrs fri bevægelighed

– Muligheden for fri passage afhænger blandt andet af, hvilken type hegn der anvendes, hvilket igen afhænger af, hvilke dyr der sættes ud.

– Kreaturhegn, der for eksempel anvendes til heste og kreaturer, giver mulighed for fri passage for den naturlige fauna.

– Ved opsætning af vildthegn til for eksempel hjortevildt vil mindre pattedyr ofte kunne passere ved at kravle igennem eller grave sig under hegnet – desuden vil der blive etableret faunapassager til formålet.

Hvor højt bliver hegnet?

– Hegnstypen vil afhænge af, hvilke store planteædere der ønskes udsat i det enkelte område. Det vil være muligt at etablere et lavt hegn eller et højt hegn. Det vil også være muligt at etablere naturnationalparker uden hegn.

– Naturstyrelsen udarbejder projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for de kommende naturnationalparker. I den forbindelse vil der blive lejlighed til at komme med input og kommentarer til, hvordan forvaltningen i områderne skal se ud.

Er det rigtigt, at man ikke må gå på jagt i naturnationalparkerne?

– Naturnationalparkerne forvaltes med natur og biodiversitet som hovedhensyn med henblik på, at naturen i området så vidt muligt kan udvikle sig på egne præmisser.

– Jagt, der sker som led i forvaltningen af områderne, vil fortsat kunne finde sted. Det vil sige f.eks. bestandsregulerende jagt og jagt på invasive arter.

Må man fiske i en naturnationalpark?

– For hver naturnationalpark bliver der udarbejdet en forvaltningsplan. I de enkelte forvaltningsplaner vil spørgsmålet om mulighed for lystfiskeri blive vurderet i forhold til, om det er foreneligt med hovedhensynet til natur og biodiversitet.

Er det tilladt at sanke og samle bær og svampe i naturnationalparkerne?

– Man må gerne samle bl.a. svampe og bær til privat brug.

– Det forventes ikke muligt at få sankekort til træ i naturnationalparkerne.

Må jeg have min hund med i en naturnationalpark?

– Rigtig mange danskere har hund, og de skal også kunne komme i naturnationalparkerne.

– Derfor er det et særligt fokus, at der bliver formidlet tydelige anbefalinger til, hvordan man færdes hensigtsmæssigt med hund i områder, hvor der er udsat dyr.

Kan man ride i en naturnationalpark

– I udgangspunktet kan der rides i naturnationalparkerne, hvor det i dag er muligt i de pågældende områder.

– Ridning påvirkes primært, når der udsættes vildheste, hvilket kan blive tilfældet nogle steder, men langt fra alle.

– I de områder, hvor ridning bliver påvirket, kan man undersøge muligheden for alternativer i nærliggende naturområder.

Vil det være sikkert at besøge en naturnationalpark med børn

– Ja, det er vigtigt, at børn og unge får adgang til naturen og naturoplevelser, og det vil naturnationalparkerne give gode muligheder for.

– Når man færdes blandt græssende dyr, skal man være opmærksom på at tage de nødvendige forbehold. Og derfor vil der også være fokus på formidling omkring god adfærd blandt dyr i naturnationalparkerne målrettet børn og målrettet voksne, der færdes med børn.

Vil det forsat være muligt at dyrke friluftsliv i naturnationalparker?

– Naturnationalparkerne skal også danne rammen om friluftsliv. Som udgangspunkt kan nuværende friluftsaktiviteter fortsat foregå i områderne, særligt hvis man er opmærksom på at tage de forbehold, der skal til, når man færdes blandt dyr.

I fx Gribskov og Fussingø, som er de to første naturnationalparker kan man både ride, cykle, løbe og gå tur med hunden, selvom der fremgår noget andet af debatten.

– I forbindelse med planlægning af naturnationalparkerne vil der blive indbudt til dialog for at finde hensigtsmæssige løsninger. Der nedsættes bl.a. lokale projektgrupper for hver naturnationalpark.

– Der er også lavet en trepartsaftale mellem Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet for at finde gode løsninger for friluftslivet.

– Der er afsat midler til at sikre og videreudvikle faciliteter, som fx stier, som gør det muligt at færdes rundt i naturnationalparkerne. Konkret er der afsat 5 mio. kroner til hver enkelt naturnationalpark.

– I de tilfælde, hvor aktiviteter begrænses i naturnationalparkerne, kan man undersøge muligheden for at skabe alternativer i nærliggende naturområder.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »