“Flot kuperet område der primært består af overdrevsarealer med stejle tætbevokset kystskrænter. I det kuperede terræn er der spredt bevoksninger og enkelte lavninger, hvor der står vand det mest af året.”

Af Naturstyrelsen

Naturstyrelsen Kronjylland udbyder jagten på Helgenæs Syd
og et par tilhørende skove

Det samlede areal udgør ca. 191 ha, og jagten udbydes for en femårig periode.

Tilbudsfristen er tirsdag den 23. april 2019 klokken 14.00.

KLIK og se flere opslag kategoriseret som JAGTUDLEJNING

Naturstyrelsen Kronjylland udbyder jagten på en del af Naturstyrelsens arealer på Helgenæs, i alt 191 hektar. Nærmere information i udbud og bilag nedenunder.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Kronjylland, Vildtkonsulent og Skovfoged Sandor H. Markus, e-mail: shm@nst.dk. Alle spørgsmål bedes stilles skriftligt.

UNDER BILAG – nederst i denne opdatering – kan bl.a. læses følgende:

Generelt:

For jagten gælder følgende:

Jagtens udøvelse

§ 6.

Jagt skal ske under hensyntagen til enhver tid gældende lovgivning, herunder jagtloven med tilhørende bekendtgørelser.

Ved anskydning af klovbærende vildt skal lejer sørge for at tilkalde en registreret schweisshundefører, jf. bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt. Anskudt vildt, som er eftersøgt men ikke fundet, skal umiddelbart herefter meldes til udlejer.

Udlejer kan forbyde lejer at anvende en bestemt hunderace eller en bestemt hund på det udlejede område, hvis udlejer finder det nødvendigt.

Jagt med jagtriffel og kombinationsvåben må kun udøves af personer, der har bestået riffelprøven. Kravet om bestået riffelprøve gælder også jægere, der har opnået påtegning på jagttegnet om tilladelse til riffeljagt uden aflæggelse af prøve.

På søer med en åben vandflade større end 2 ha med tilgrænsende rørskov o.l. er det alene tilladt at jage skovsnepper. Søer og tilgrænsende arealer omfattet af denne regel er markeret på vedlagte kort.

Der må ikke opsættes overvågningskameraer, det vil sige fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kameraer, fotografiapparat eller lignende apparat, herunder vildtkameraer, som optager billeder på Naturstyrelsens arealer.

Specielt for dette lejemål gælder: (Pkt. 1-5 eks. på aktivitets- og afskydningsbegrænsninger)

 1. Udlejer kan efter nærmere aftale give jagtudøverne tilladelse til begrænset motorkørsel på eget ansvar på skovens veje i forbindelse med jagt.
 2. Der må holdes indtil 25 enkeltmandsjagter indenfor samme jagtsæson. Ved enkeltmandsjagter forstås jagt med maksimalt 2 deltagere. Enkeltmandsjagt må udøves af lejer og/eller medinteressenter og eventuelt én gæst. Jagt med mere end to deltagere er fællesjagt. I perioden 16. maj til 15. juli er der ingen begrænsninger i antallet af enkeltmandsjagter
 1. Der skal føres jagtdagbog over enkeltmandsjagterne. Ande-, due- og gravjagt tæller som 1 jagtdag uanset antal deltagere, dog max. 2 deltagere. Andetræk må ikke udøves hyppigere end hver 3. uge ved det enkelte vandhul eller vandhulsområde.
 2. Der må afholdes 3 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen med indtil 8 deltagere.
 3. Der fastsættes følgende årlige afskydningskvote/-er: 9 stk. råvildt – heraf max. 3 bukke.Øvrigt hjortevildt er ikke jagtbart. Såfremt udlejer konstaterer væsentlige vildtskader, kankvoten forhøjes.
 4. Der er fri afskydning på øvrigt vildt.
 5. Skydetårne og stiger må kun opsættes efter aftale med udlejer.

Udlejer kan ændre disse bestemmelser med virkning fra det følgende jagtår. Såfremt der indføres nye væsentlige begrænsninger i jagtudøvelsen, kan lejeren uanset opsigelsesvarslet i § 1, opsige lejemålet med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Opsigelse efter nærværende bestemmelse kan dog ikke finde sted alene på grundlag af justering af tildelte afskydningskvoter for hjortevildt.

Administrative bestemmelser

§ 7.

For at sikre, at jagten samordnes med andre aktiviteter i området, skal lejer efter udlejers retningslinjer forud for hver jagtsæson sende udlejer en plan over påtænkte fællesjagter, det vil sige såtjagter med mere end to deltagere. Planen skal indsendes senest den 20. august eller efter anden aftale med udlejer. I planen skal angives det forventede deltagerantal på jagterne. Udlejer skal godkende planen. Udlejer kan efterfølgende godkende jagt på andre tidspunkter end anført i planen.

Såfremt udlejer kræver det, skal lejeren forud for en enkeltmandsjagt have tidspunktet godkendt af udlejer.

Lejeren skal på anmodning fra udlejer på et hvert tidspunkt i lejeperioden kunne udlevere en liste med navngivne deltagere på såvel enkeltmands- som fællesjagter. Listerne med navngivne deltagere på såvel enkeltmands- som fællesjagter skal opbevares af lejeren i hele lejeperioden.

Lejeren kan ikke uden udlejers tilladelse indgå aftale om naboers rettigheder i forbindelse med det lejede areal. Ved tilladelse til indgåelse af en naboaftale, eller hvis lejer eller medlemmer af jagtlejemålet ejer eller lejer et naboareal, skal der udarbejdes et tillæg til kontrakten. Det skal bl.a. fremgå af tillægget, at man ikke må omgå kvotebegrænsningerne ved at nedlægge vildt på naboarealerne, som er omfattet af kvotebegrænsningerne. Udlejer kan justere kvoterne i forbindelse med en tilladelse til en lejer om at indgå aftale om et naboareal, hvorved kvoterne omfatter det samlede areal inklusive naboaftalens areal.

De jagtetiske regler skal efterleves under udøvelse af jagt, undtaget er anbefalingen om opsætning af skilte i forbindelse med jagt, jf. § 14.

Reglerne findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

Opsatser og gevirer af vildt, der er nedlagt på det lejede areal, skal på anmodning udlånes til udlejer.

Vildt, som findes forendt eller affanges på det lejede areal, er lejer uvedkommende.
Skadet vildt, som ikke er skadet i forbindelse med jagt, må kun nedlægges efter aftale med udlejer. Nødstedt vildt, der affanges på det lejede areal, tilfalder udlejer.

Vildtpleje

§ 8.

Der må ikke udsættes vildt på det lejede areal.
Fodring af vildt er forbudt.
Enhver form for revirpleje m.v. på arealet må kun foretages efter nærmere aftale med udlejer.

§ 9.

Lejeren skal efterkomme udlejers anvisninger, herunder krav om regulering af vildtbestanden ved intensivering af jagten på enkelte dyre- og fuglearter.

Såfremt lejeren ikke efterkommer udlejers anvisning om øget beskydning af en given vildtart, er udlejer berettiget til at foretage en passende beskydning. Vildt, der i den forbindelse nedlægges af udlejer tilfalder denne, dog kan lejeren købe enkelte dyr til privat forbrug til vildthandlerpris (en gros pris).

Udlejer forbeholder sig ret til at eftersøge og aflive anskudt, påkørt eller på anden måde sygt eller tilskadekommet vildt på arealet. Dette vildt tilfalder udlejer.

Faldvildt samt erstatninger, som måtte komme til udbetaling for skader, der er tilføjet vildtbestanden, tilkommer udlejer.

Regulering af vildt

§ 10.

Såfremt der påbydes regulering af visse vildtarter, kan udlejer efter aftale overlade det til lejeren at iværksætte passende foranstaltninger. Lejeren kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende om erstatning for vildt eller præsteret arbejdsydelse. Ekstraordinære udgifter til materiale kan efter forudgående aftale afholdes af udlejer.

Såfremt de af lejeren iværksatte reguleringsforanstaltninger skønnes utilstrækkelige, kan udlejer udføre reguleringen og iværksætte nødvendige foranstaltninger for reguleringens gennemførelse. Udlejer vil forud meddele lejer, at sådan uopsættelig regulering vil finde sted.

Vildt, nedlagt af udlejer i henhold til denne paragraf, tilfalder udlejer.

§ 11.

Udlejer kan i overensstemmelse med reglerne i den gældende jagtlovgivning foretage regulering af vildt, der volder skade.

Udlejer kan endvidere i begrænset omfang foranstalte nødvendig aflivning, mærkning, indfangning m.v. af vildt af hensyn til forsknings- og undersøgelsesvirksomhed.
Vildt, nedlagt af udlejer i henhold til denne paragraf, samt dusører i forbindelse hermed, tilfalder udlejer. Undtagelser herfra kan kun være fastsat ved offentligt påbud.

§ 12.

Udlejer er berettiget til at skyde skadevoldende hjortevildt og harer i hegnede kulturer, når dyrene ikke kan uddrives fra disse kulturer. Det herved nedlagte vildt tilkommer lejeren. Udlejer vil forud meddele lejer, at sådan uopsættelig beskydning vil finde sted.

Jagtjournal

§ 13.

Udlejer udleverer en jagtjournal til lejeren, hvori lejeren løbende nøjagtigt skal indføre art og antal af det nedlagte vildt. Lejeren skal aflevere journalen til udlejer ved udgangen af hvert jagtår (1.4 – 31.3), senest den 31. marts. Udlejer kan på ethvert tidspunkt kræve at få udleveret journalen.

Publikum m.m.

§ 14.

Offentligheden har ret til færdsel og ophold på det lejede areal i henhold til bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven og reglerne om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen. Det er udlejer, der afgør, om der skal meddeles tilladelse til organiserede arrangementer m.v.

Al jagtudøvelse skal derfor finde sted under fuld hensyntagen til det øvrige publikum og uden risiko for dette. Ønske om lukning af det lejede areal ved afholdelse af jagt kan ikke forventes imødekommet, ligesom enhver form for skiltning eller opslag på arealet i forbindelse med jagtudøvelsen er forbudt.

§ 15.

Lejeren har ingen instruktionsbeføjelser overfor udlejers personale, publikum eller andre og kan ikke stille krav til udlejers drift af arealer, herunder gøre indsigelse mod hegning af kulturer m.v. Eventuelle tvister om det lejede areal mellem lejer og naboer til dette areal varetages af udlejer.

Lejers misligholdelse

§ 16.

Udlejer kan uden varsel ophæve denne kontrakt, såfremt:

 1. der udøves jagt på arealet i strid med kontrakten eller kontrakten på anden vis væsentligt tilsidesættes.
 2. udlejers påbud mm. i henhold til kontrakten ikke efterkommes.
 3. jagtlovgivningen overtrædes i forbindelse med jagtudøvelse.
 4. lejeafgiften ikke betales rettidigt.

Ophævelse i henhold til punkterne 1, 2 og 3 kan ske med øjeblikkelig virkning, og uden at lejeren får refunderet forud erlagt lejeafgift.

Ophævelse i henhold til punkt 4 kan ske med øjeblikkelig virkning efter udløbet af en frist fastsat i skriftligt påkrav til lejeren om betaling af lejeafgiften.

Ændringsbestemmelse

§ 17.

Alle ændringer i denne jagtlejekontrakt i lejeperioden skal for at være gyldige aftales skriftligt mellem udlejer og lejer.

Sker der i lejeperioden væsentlige ændringer i lejerens jagtudøvelse, ændringer i jagtarealet eller andre væsentlige ændringer med betydning for kontrakten, kan den årlige lejeafgift genforhandles.

Databehandling af personoplysninger

§ 18.

Dine afgivne oplysninger vil blive brugt i forbindelse med udbud/udleje af jagt på arealer forvaltet af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger.
Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvr. 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på nst@nst.dk og telefon 72 54 30 00.

Afgivelsen af oplysningerne er en forudsætning for at kunne deltage i udbud/udleje af jagten på arealer forvaltet af Naturstyrelsen. Hvis dine oplysninger ikke indsendes til brug for sagen, vil det betyde, at sagen ikke kan færdiggøres.

Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig
urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at begrænse behandlingen og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Klage: Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian, dpo@nst.dk og telefon 93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Naturstyrelsens behandling af dine persondata.

De oplysninger, du har indsendt anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi offentliggør ikke din henvendelse. Vi videregiver alene dine
oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag.

Aktindsigt: Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven kan det betyde, at der vil blive givet fuld aktindsigt i dine oplysninger.

Så længe beholder vi oplysningerne: Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs. normalt 5 år, medmindre andre forhold gør, at oplysningerne opbevares f.eks. en længerevarende retssag. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med arkivlovens
krav.

Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: i Finansloven og aktstykker.

Citat fra BILAG – citeret herover og med link herunder: ” Der fastsættes følgende årlige afskydningskvote/-er: 9 stk. råvildt – heraf max. 3 bukke.”

Bilag

Udbudsannonce

Tilbudsblanket

Faktaark og arealbeskrivelse

Jagtlejekontrakt

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »