Råvildt, hare, ræv, ænder, fasaner og skovsnepper er nævnt som de mest almindelige vildtarter i det 192 ha store område, som Naturstyrelsen udlejer til jagt

Af Naturstyrelsen

Naturstyrelsen udbyder jagtleje på 192 ha. på Arrenæs

Beskrivelse af lejemålet

Naturstyrelsen Nordsjælland udbyder jagtarealer på Arrenæs.

Samlet udgør jagtarealetca. 192 ha., landbrugsarealer, græsningsarealer, remiser og vandhuller. Arealerne er beliggende i skønne naturomgivelser og jagten forventes udøvet med storhensyntagen til dyre- og plantelivet, samt andre brugere af arealerne.

Generelt for jagtudlejen gælder:

  • Arealet omfatter ca. 192 ha.
  • Af jagtbare arter forekommer der råvildt, hare, ræv, andearter, fasaner og skovsnepper.
  • Der er ikke knyttet bygninger til jagtlejemålet, men i både Sonnerup Skov og Auderød Skov findes bålhytter, som kan anvendes til frokostpauser på fællesjagter.
  • Der må årligt afholdes 4 fællesjagter med højst 16 deltagere + en legitimeret schweisshundefører.
  • Der må højst afholdes 20 enkeltmandsjagter – bukkejagt undtaget.
  • Fodring og udsætning af vildt er ikke tilladt.
  • Der må årligt nedlægges indtil 12 stykker råvildt, fordelt på 4 forårsbukke og 8 efterårsdyr af buk, rå og/eller lam. Der er fri afskydning af øvrige jagtbare vildtarter.
  • Færdsel på terrænet må kun foregå til fods uden for anlagte kørespor, og altid med størst hensyntagen til landbrugsarealer og særlig sårbar natur.
  • Der skal udarbejdes en punktlig jagtjournal.
  • Der er en del publikum på arealerne og jagten skal altid udøves med stor hensyntagen og respekt til øvrige brugere af arealerne.

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2019 til 31. marts 2024.

Lejemålet kan eventuelt forlænges med en yderligere 5-årig periode, jf. jagtlejekontraktens § 2.

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanket..

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Nordsjælland, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, e-mail: nsj@nst.dk i hænde senest fredag den 12. april 2019, kl. 15.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Ved brug af e-mail skal tilbudsgiveren i emnefeltet skrive: Må ikke åbnes i postmodtagelsen.

Tilbudsgiveren har i alle tilfælde ansvaret for, at tilbud kommer rettidigt frem.

Naturstyrelsen antager som udgangspunkt det tilbud med den højeste tilbudte sum.

Naturstyrelsen kan gøre brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger, at annullere udbuddet, jf. nedenfor om annullation.

I tilfælde af at der bliver gennemført en overbudsrunde vil tilbudsgiverne modtage meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud.

Proceduren i cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme finder i øvrigt anvendelse efter forholdets natur.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtlejekontrakt. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere et udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på Naturstyrelsens arealer, eller hvis Naturstyrelsen har en anden ikke usaglig begrundelse for annullation.

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag 1.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Nordsjælland ved Niels Worm på mail: new@nst.dk.

Alle spørgsmål skal stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/.

Bilag

Bilag 1:             Jagtlejekontrakt

Bilag 2:             Udbudsannonce

Bilag 3:             Tilbudsblanket

Bilag 4:             Oversigtskort over jagtareal

Bilag 5:             Jagtareal – nord

Bilag 6:             Jagtareal – midt

Bilag 7:             Jagtareal – syd

Bilag 8:             Jagtjournal

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »