Falder det under regler om nødværge, hvis man skyder en ulv, der angriber et husdyr? Se Justitsministeriets svar her

Indsendt af Erik Poulsen, Ansatz

Må man skyde en ulv, der angriber husdyr – og kan der laves generelle regler for det? Dét er essensen af to spørgsmål, som Socialdemokratiets ordfører for landbrug, fødevarer og dyrevelfærd, Simon Kollerup, har stillet til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Det første spørgsmål lyder:

”Falder det under regler om nødværge, hvis man skyder en ulv, der angriber et husdyr?”.

Ministeren svarer, at reglerne om nødværge hører under justitsministerens ressort. Justitsministeriet har oplyst følgende:

”Justitsministeriet kan oplyse, at efter straffelovens § 13, stk. 1, er handlinger foretaget i lovlig nødværge straffri. En handling skal for at være straffri efter reglerne om nødværge have været nødvendig for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb. Derudover må handlingen ikke gå udover, hvad der under hensynet til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Overskridelse af grænserne for lovligt nødværge er straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den skræk eller ophidselse angebet har medført, jf. straffelovens § 13, stk. 2.

Et påbegyndt eller overhængende angreb fra en ulv mod et husdyr vil efter omstændighederne kunne være omfattet af straffelovens regler om nødværge. Det vil dog altid bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen, om betingelserne for lovlig nødværge er opfyldt”.

Det andet spørgsmål lyder:

”Er det inden for EU-retten muligt at fastsætte regler om, at man må skyde ulve i nødværge, hvis ulven angriber et husdyr?”.

Ministeriet har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som oplyser følgende:

”Ulven er i Danmark omfattet af habitatdirektivets bilag 4. Arter på bilag 4 er beskyttet mod forsætligt drab. Af artikel 16 i direktivet fremgår, hvornår der kan dispenseres fra forbuddet mod drab.

Dispensation forudsætter, at

a) der ikke findes anden tilfredsstillende løsning,
b) dispensationen ikke har en skadelig effekt på bestanden og
c) dispensation gives af hensyn til en anerkendt væsentlig samfundsmæssig interesse (som fx væsentlig skade på besætninger eller bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser som fx menneskers sundhed).

Regulering af ulv vil efter habitatdirektivets artikel 16 kræve tilladelse, og der skal foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Der kan således ikke umiddelbart indenfor de eksisterende regler på forhånd fastsættes en generel regel om, hvornår ulv må reguleres”.

LÆS herunder 100 artikler om ulv i Danmark

[su_custom_gallery source=”category: 91″ limit=”100″ link=”post” target=”blank” width=”358″ height=”220″ title=”always”]

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »