Den 1. januar 2018 træder en ny jagtlov i kraft. Falkejagt er dermed genindført, men den nye lov blev vedtaget med meget snævert flertal

Af Redaktionen

Ny jagtlov vedtaget med 52 stemmer for forslaget (DF, V, LA, KF) og 51 stemmer imod forslaget (S, EL, ALT, RV, SF)

Lovforslaget, der blev stemt om, indebærer en række ændringer af lov om jagt og vildtforvaltningen, herunder følgende:

Lovforslaget bemyndiger miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler om jagt med visse rovfugle (falkejagt), forsøg med buejagt på kronvildt, dåvildt og sikavildt, regler om afprøvning af jagt- og vildforvaltningsformer, -redskaber og -metoder.

Desuden bemyndiges miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler om foder og fodring af vildt, regler om, at jægere kan gennemføre en riffelprøve eller en buejagtprøve uden først at skulle gennemføre en haglskydeprøve.

Se herunder udskrift fra Folketingstidende:

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december 2017

Forslag til Lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning og lov om naturbeskyttelse

(Mulighed for fastsættelse af nærmere regler om jagt med visse rovfugle, jagttider, tidsbegrænsede initiativer, jagtformer, fodring af vildt og ændring af regler om jagttegn samt ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger inden for skovbyggelinjen i landzone)

§ 1

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele

af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rå- dets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælp- ning af miljøskader, EU-Tidende 2004, nr. L 143, side 56, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66.«

2. § 3, stk. 2, nr. 4, ophæves.
Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 4 og 5.

3. § 23, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere

regler om, hvilke typer våben og ammunition der må anven- des, om salg af visse typer ammunition og om, at visse typer ammunition ikke må medtages på jagt.«

4. I § 23 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Miljø- og fødevareministen kan fastsætte nærmere regler om jagt med visse arter af rovfugle.«

Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-18379

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

5. I § 27 ændres »jagt på fisketerritoriet« til: »jagtformer«.

6. I § 28 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om fodring, herunder om, hvilke typer foder der kan anvendes, om indretning af foderpladser og om placering af foder.«

7. I § 40, stk. 1, udgår », der giver tilladelse til jagt med glatløbede skydevåben,«.

8. § 40, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Jagttegn, der ved påtegning giver tilladelse til jagt med haglgevær, jagtriffel eller bue, kan udstedes til personer, som ud over at opfylde betingelserne i stk. 1 og 2 ved en prøve har godtgjort at have fornødent kendskab til og færdighed i brug af haglgevær, jagtriffel eller bue. Det samme gælder udstedelse af jagttegn til personer, der uden at have bestået en haglskydeprøve eller riffelprøve har opnået ret til påtegning på jagttegnet om tilladelse til jagt med haglgevær eller jagtriffel i henhold til tidligere gældende regler og uden afbrydelse har været optaget i Jagttegnsregisteret som jagttegnsberettiget.«

9. I § 40, stk. 4, 1. pkt., ændres »og riffelprøven« til: », jf. stk. 1, nr. 4, og om haglskydeprøven, riffelprøven og buejagtprøven, jf. stk. 3«.

10. I § 41, stk. 3, og § 42, stk. 2, 1. pkt., ændres »ny jagt- eller riffelprøve« til: »en eller flere prøver, jf. § 40, stk. 3«.

11. I § 46, stk. 1, og § 52, stk. 4, nr. 1, ændres »§ 28« til: »§ 28, stk. 1,«.

AX020785

12. Efter § 46 indsættes:

»§ 46 a. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af bestemmelserne i § 4, stk. 1, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 2, § 23, stk. 1 og 3, §§ 24, 26 og 28 og § 30, stk. 1, med henblik på iværksættelse af tidsbegrænsede nationale eller lokale initiativer til brug for forskningsmæssig afprøvning af jagt- og vildtforvaltningsformer og jagtredskaber og -metoder.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om de nærmere rammer og vilkår for de initiativer, der er nævnt i stk. 1, herunder regler om pligt til indberetning.«

13. I § 54, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 28« til: »§ 28, stk. 1«.

§ 2

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 17, stk. 4, nr. 3 og 5, ophæves. Nr. 4 og 6 bliver herefter nr. 3 og 4.

2. I § 17, stk. 4, nr. 4, der bliver nr. 3, indsættes efter »medhjælper,«: »og«.

Folketinget, den 7. december 2017

HENRIK DAM KRISTENSEN

§3

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

/ Bent Bøgsted

V