Naturstyrelsen Midtjylland udbyder jagten på 4 arealer. Arealerne ligger på Fur, ved Vinderup, ved Ulvedalgård og ved Guldforhoved

Af Naturstyrelsen

Naturstyrelsen midtjylland udbyder jagten på 4 nedenstående arealer.

Udleje af jagten på Naturstyrelsens arealer på Nordfur

Beskrivelse af lejemålet

Naturstyrelsens arealer på Nord Fur er overvejende afgræssede overdrevsarealer, med mindre bevoksninger og krat, der findes et par mindre vådområder. En del af arealerne er hegnede med elhegn da de afgræsses med kreaturer.

Det samlede areal udgør ca 94 ha

Der findes en god bestand af råvildt, samt diverse småvildtarter.

Der er ingen faciliteter eller hus til rådighed

Kvoter:

Råvildt: Den årlige kvote: 4 stk, heraf max. 2 sommerbukke(handyr>1år)

Kron-, og dåvildt: Ingen afskydning

Øvrige vildtarter: fri afskydning under hensyntagen til de jagtetiske regler. Andetræk må ikke udøves hyppigere end hver 3.uge

Udleje af jagten Vinderup Skov

Beskrivelse af lejemålet

Den del af Vinderup Skov der udlejes er på ca 83 ha , Skoven blev anlagt i løbet af 1990érne og fremstår i dag som to adskilte naturområder. Der er såvel løv som nål søer, mosearealer og krat.

Særligt i den sydlige, mest bynære del kan der forventes et stigende publikumspres.

Der forekommer de på egnen almindelige vildtarter. Der forekommer af og til dåvildt.

Der vil kunne laves aftale om brug af Naturstyrelsens formidlingsshelter ved Trængsel, til frokostrum i forbindelse med jagtafholdelse.

Specielt for dette lejemål:

 1. Motorkørsel: Lokalenheden kan efter nærmere aftale give jagtudøverne tilladelse til begrænset bilkørsel i forbindelse med jagt.
 2. Fællesjagt: 3 fællesjagter med indtil 10 deltagere
 3. Enkeltmandsjagter: Indtil 65 enkeltmandsjagter indenfor samme jagtsæson. Jagt med mere end 2 delt. Anses som fællesjagt. Der skal føres jagtdagbog over enkeltmandsjagterne.

Ande-, due-, og gravjagt tæller som 1 jagtdag uanset antal deltagere, dog max. 3 deltagere. Andejagtmå ikke udøves hyppigere end hver 3.uge ved det enkelte vandhul.

 1. Råvildt: Der må skydes max 5 stk. råvildt/år, heraf max.2 forårsbukke. Såfremt udlejer konstaterer væsentlige vildskader kan kvoten forhøjes.
 2. Dåvildt: 1 stk/ år, under hensyntagen til gældende fredningstid, dog max. 1 hjort i den femårrige kontraktperiode.
 3. Kronvildt: Ingen afskydning.
 4. På de øvrige jagtbare vildtarter er der, under hensyntagen til de jagtetiske regler, fri afskydning

 

Udleje af jagten Ulvedalgård

Beskrivelse af lejemålet

Arealet er et skovrejsningsareal fra 1990érne, beliggende umiddelbart vest for Ulvedal Plantage.

Arealet består overvejende af ca. 20-25 år gamle bevoksninger.

Desuden er der en slugt, hvor der løber en bæk, som mod vest ender i en opdæmmet sø. Arealet udgør i alt lige knap 75 ha. Der kan forekomme de på egnen udbredte vildtarter, dog har der ikke hidtil stået hverken kronvildt eller dåvildt fast på arealet. Der er mulighed for at benytte frokostrummet og toilet i Aaresvadhus,ved skovfogedstedet umiddelbart øst for Ulvedalgård arealerne, i forbindelse med jagtafholdelse

 1. Der må holdes indtil 75 enkeltmandsjagter inden for samme jagtsæson. Enkeltmandsjagte må udøves af lejer /medinteressenter og evt. gæst. Jagt med mere end t0 deltagere anses som fællesjagt.
 2. Der skal føres dagbog over enkeltmandsjagterne. Ande-,due-, og gravjagt tæller som 1 jagtdag uanset antal deltagere, dog max. 3deltagere. Andejagt må ikke udøves hyppigere end hver 3. uge ved det enkelte vandhul.
 3. Der må afholdes 4 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen med indtil 15 deltagere (jægere og andre deltagere)
 1. Der fastsættes flg. Afskydningskvote/ -er: 6 stk rådyr heraf 2 stk voksne bukke. Såfremt udlejer konstaterer væsentlige vildtskader, kan kvoten forhøjes.
 2. Kronvildt, dåvildt, sikavildt: Som udgangspunkt ingen afskydning, dog kan Udlejer meddele tilladelse til afskydning af enkelte hinder eller kalve, hvis der skønnes et behov
 3. Øvrige vildtarter: Under hensyntagen til de jagtetiske regler er der fri afskydning af de øvrige jagtbare arter. Andetræk kun hver 3. uge

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1.april 2018 til 31.marts.2023.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode, jf. jagtlejekontraktens § 2.

Udleje af jagten Guldforhoved

Beskrivelse af lejemålet

Guldforhoved skov er et skovrejsningsareal fra begyndelsen af 1990érne. Skoven ligger få hundrede meter vest for Gludsted Plantage. De vigtigste træarter er skovfyr og eg. Skoven er udtyndet 1.gang og fremstår ret åben. I midten af området ligger der en privatejet ejendom.

– Det samlede areal der udlejes i ha: 32 ha

Udover de på egnen typiske småvildtarter vil der forekomme kronvildt og evt. dåvildt

Der er ingen faciliteter til rådighed

– Særlige betingelser eller begrænsninger i forhold til jagtudøvelse:

 1. Motorkørsel : Naturforvaltningsenheden kan efter nærmere aftale give jagtudøverne tilladelse til begrænset motorkørsel på eget ansvar, ved jagtafholdelse.
 2. Enkeltmandsjagt: Der må holdes indtil 100 enkeltmandsjagter indenfor samme sæson. Enkeltmandsjagt må udøves af jagtlejer/medinteressenter og evt. gæst. Jagt med mere end 2 deltagere, betragtes som fællesjagt. Der skal føres jagtdagbog over enkeltmandsjagterne. Ved en jagtdag i forbindelse med pursh forstås: en jæger, der pursher enten morgen eller aften.
 1. Ande-, due-, og gravjagt tæller som en jagtdag, dog max deltagere.
 2. Fællesjagter: Der må holdes op til 3 fællesjagter i perioden 1.okt. til 31.jan, med indtil 10 deltagere. Der skal gå mindst 3 uger mellem jagterne. Der skal rekvireres schweisshund ved alle skud til løbende vildt der ikke umiddelbart findes forendt.

Råvildt: Der må årligt skydes 2 stk råvildt. Såfremt udlejer konstaterer væsentlige råvildtskader kan kvoten forhøjes.

Kronvildt: Evt. afskydningskvote meddeles af enheden for et år ad gangen. Udgangspunktet er 1.stk kronvildt, heraf højst 1 hjort i kontraktperioden. Nedlagt kronvildt meddeles til naturforvaltningsenheden via mail inden 24 timer, hjort med vedlagt foto.

Dåvildt: Der forekommer kun strejfende dådyr, der skønnes ikke at være et aktuelt afskydnings behov.

Øvrige vildtarter: Bortset fra rå-,då-, og kronvildt er der fri afskydning

Naturforvaltningsenheden kan ændre disse bestemmelser med virkning fra det følgende jagtår. Såfremt der indføres nye væsentlige begrænsninger i jagtudøvelsen, kan lejeren uanset opsigelsesvarslet, opsige lejemålet med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 01.05.2018 til 31.03.2023.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode, jf. jagtlejekontraktens § 2.

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til skovfoged Hans Jensen, tlf. 51 56 17 76 eller på mail: hjn@nst.dk

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »