DTU Aqua klar med seneste undersøgelse af laksebestanden i Varde Å

Af Niels Jepsen, Finn Sivebæk og Anders Koed, DTU Aqua

 
DTU Aquas seneste undersøgelse af laksebestanden i Varde Å-systemet viser, at der i 2019 gik 2.934 voksne laks op i å-systemet for at gyde.
 
Det er et fald i laksebestanden i forhold til sidste undersøgelse i 2016, hvor opgangen var 3.389 laks.

Størstedelen af de laks, der vandrer ind i Varde Å, kommer ikke fra den vilde laksebestand, men stammer fra udsætning af ½-års og 1-års laks. Det viser resultaterne fra DTU Aquas undersøgelse af laksebestanden i Varde Å-systemet i 2019, og sådan var det også ved en tilsvarende undersøgelse i 2016.

Målet er, at bestanden skal kunne klare sig uden udsætninger. Der er derfor et stort behov for, at der sker markante vandløbsforbedringer i Varde Å-systemet, som kan genskabe en større naturlig produktion af laks. Det forudsætter, at laksene får fri passage til egnede gyde- og opvækstområder i hele å-systemet.

Genskabelse af faunapassage ved opstemninger og genetablering af egnede gyde-og opvækstområder er forudsætningen for, at laksebestanden kan blive selvreproducerende.

Undersøgelsens udførelse og resultater

DTU Aqua elfiskede i Varde Ås hovedløb fra 12. til 14. november 2019, hvor der blev fanget og PIT-mærket 184 laks, så de kunne genkendes ved genfangst. En måned senere, 11. – 15. december, blev den samme strækning befisket igen, og der blev også fisket i Grindsted Å og Ansager Å. I alt blev der i anden omgang fanget 691 laks, hvoraf 46 laks var PIT-mærkede.

Laksene var mellem 46 og 115 cm lange, med en gennemsnitslængde på 77 cm.

På baggrund af tallene fra fiskeundersøgelserne har DTU Aqua beregnet gydebestanden af laks i Varde Å-systemet til 2.720 laks. Sammen med de 214 hjemtagne laks fra fiskesæsonen 2019 i Varde Å-systemet estimeres den totale opgang til at være 2.934 laks.

Fra 2012 blev udsatte ½-års laks og fra 2013 også 1-års laks mærket ved afklipning af fedtfinnen, så udsatte laks herefter ville kunnne skelnes fra vilde laks, der er gydt og født i vandløbet. I 2019 havde 41 % af de fangede laks fedtfinne og var dermed vilde. Det er en lille stigning i andelen af vilde laks i forhold til 2016, hvor der var 35 % vilde laks.

Der var færre registreringer af laks med svamp og diverse skader/sår, end der tidligere er observeret, og langt de fleste laks var fine og friske.

Laks

Gydebestand

Hjemtaget

Opgang

Vilde laks

2019

2.720 (2.055-3.384)

214

2.934 (2.270-3.598)

41 %

2016

3.389 (3.066-3.712)

146

3.389 (3.066-3.712)

35 %

2014

1.596 (1.413-1.779)

113 1.709 (1.546-1.892)

*

2012

874 (670-1.050)

133  1.007 (803-1.183)

*

Tallene i parenteser viser det interval, som det ”rigtige” tal med 95 % sandsynlighed ligger indenfor.

* Først fra og med 2013 blev alle udsatte laks i Varde Å-systemet fedtfinneklippet, så det blev muligt at skelne mellem vilde og udsatte laks.

KLIK og læs mere om FISKERI

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »