I 2006 fik Danmark en såkaldt åbningsskrivelse fra Europakommissionen, der var utilfreds med formuleringen i flere af de danske naturforvaltningslove, bl.a. jagtloven. Nu bliver der strammet op.

”Jagt på fugle må ikke være i strid med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i disses udbredelsesområder”, ”Jagt på fugle skal tilgodese en fornuftig udnyttelse og være økologisk afbalanceret” og ”Der må ikke drives jagt på fugle i yngletiden, og på fugle under træk til redebygningsstedet”. Det er tre nye regler, der fremgår af det forslag til ændring om jagtloven, som By- og Landskabsstyrelsen netop har sendt i høring. Formuleringerne er taget fra EU’s direktiver om naturbeskyttelse, og forslaget skal ses i lyset af, at Danmark er blevet kritiseret for at have for vage formuleringer i både jagtloven, naturbeskyttelsesloven m.fl. Denne kritik kom i en åbningsskrivelse i juli 2006, og regeringen har i sit svar lovet at stramme op på formuleringerne, så der f.eks. bliver pligt til at udpege internationale naturbeskyttelsesområder, at ”kan”-bestemmelser laves om til ”skal”-bestemmelser, at der indføres om pligt til artsbeskyttelse, hvis overvågningen viser det nødvendigt, og at der indføres generelle principper om bæredygtig jagt.

Danmark har i princippet altid levet rimeligt op til EU’s bestemmelser, og fokus er i denne omgang rettet mod den formelle lovgivning, der ligger til grund for naturforvaltningen, mere end den konkrete udmøntning af lovgivningen. By- og Landskabsstyrelsen understreger da også, at forslaget ikke indeholder reelle ændringer i retstilstanden. Det er dog åbenlyst, at der er tale om en markering fra EU’s side, og det faktum, at formuleringerne fra rammelovgivningen i Bruxelles nu rykker ind i dansk lovgivning, er et åbenlyst tegn på, at fremtiden vil byde på en mere stringent forvaltning. Taget i betragtning, at naturen på en række områder forarmes dag for dag, er dette for så vidt godt nyt, blot man har tiltro til, at opstramningen så også har en effekt. Hvad ændringen på sigt vil betyde for jagtlovgivningen, er meget uvist.

Forslaget om et lovfæstet forbud mod jagt på fugle i yngletiden og på forårstrækket, vil med sikkerhed give anledning til nye drøftelser af jagt i det tidlige efterår og ikke mindst i januar og februar, hvor der utvivlsomt vil blive øget fokus på trækmønstret hos de store dykænder, f.eks. edderfugl. Materialet kan findes på Høringsportalen. Omtrent 150 organisationer og institutioner har materialet til høring – med høringsfrist den 15. februar.