Af dof.dk

Margrethe Kog blev dannet i forbindelse med konstruktionen i 1982 af det fremskudte dige, der blev bygget for at beskytte det bagvedliggende land mod stormflod. Siden opførelsen af diget har nyt marskland dannet sig udenfor diget.

En tredjedel af kogen består af en saltvandssø, hvor vand fra havet pumpes ind for at opretholde saltholdigheden. Marsklandet afgræsses af får. Der findes også nogle mindre søer, kanaler, lergrave og et vandreservoir.

Fugle i området

Margrethe Kog er især kendt for de store flokke bramgæs der samles her. Op til 60.000 er blevet set på én dag, men det er mest almindeligt med mindre flokke på omkring 20.000. De største flokke ses fra begyndelsen af marts indtil slutningen af april, og igen fra begyndelsen af september indtil slutningen af oktober.

Næsten hvert forår ses rødhalset gås. Selv om denne gås er ret farverig, er det forbavsende svært at finde den i de store flokke af græssende bramgæs.

Af ænder kan nævnes gravand, pibeand, knarand, krikand, gråand, spidsand og skeand.

Se Google-maps med udsigtspunkter, fugleskjul, P-pladser, m.v. 

Alle de almindelige vadefugle ses i Margrethe Kog. De første der ankommer om foråret er viber, hjejler, almindelig ryler og spover i titusindvis. I maj måned ses også islandsk ryle, lille kobbersneppe, strandhjejle og brushane. Der er gode chancer for at finde nogle mindre almindelige vadefugle så som hvidbrystet præstekrave, kærløber eller odinshane. Det bedste tidsrum for at se på vadefugle er april/maj/juni og august/september/oktober. Det er også en fordel at besøge området ved højvandet, når vadefuglene raster i saltvandssøen.

Om vinteren huser området mange gæs og ænder. Der er et stigende antal blisgås og grågås i vinterhalvåret. Der er gode chancer for at se rovfugle som havørn, vandrefalk og dværgfalk. Andre fugle, der dukker op om vinteren, er bjerglærke, bjergirisk, snespurv og af og til laplandsværling.

Det er en stor oplevelse om vinteren at se de mange havørne, som om morgen ankommer til Margrethe Kog og vaderne foran fra ørnenes overnatningspladser i mindre skove nogle kilometer nord for Højer og Emmerlev. Inden solnedgang flyver alle ørnene tilbage til overnatningspladsen.

Gode observationsposer er Vidåslusen, den gamle Højer Sluse eller Emmerlev Klev. Her kan ofte ses mere end 10 havørne, somme tider helt op til 15-17 individer.

Området kan også tiltrække sjældenheder: nogle arter der er blevet set er jagtfalk, ørkenpræstekrave, ringnæbbet måge og citronvipstjert.

Adgang til Margrethe Kog

Det bedste udgangspunkt for et besøg er Højer (rute 419 vestpå fra Tønder eller sydpå fra Ribe). I byen viser skilte til Vidåslusen. Her er der P-plads, et informationscenter og et cafeteria. Fra toppen af diget er der en god udsigt over både den nordligste del af Margrethe Kog samt over Vadehavet nedenfor diget. 

Man kan også køre sydpå fra Højer ad den smalle vej der fører ned til Siltoft. Her er der to steder hvor man kan klatre op på diget på den østlige side af Margrethe Kog. Det første sted er lidt syd for Vidåen, hvor en vej lige syd for en gruppe huse fører vestpå til diget. Her kan man parkere og stige forsigtigt op på diget.

Det andet sted er ca. 3 km syd for åen, hvor en vej går vestpå til diget fra et lille vejkryds. Man skal åbne en stor låge, der spærrer vejen, for at komme ud til diget. Her kan man parkere og klatre op på diget for at se ned i klæggravene. Det kræver stor forsigtighed for ikke at forstyrre de fugle, der kan opholde sig på den anden side af diget.

Endelig er der også mulighed for at køre ned til den tyske grænse ved Siltoft. (Selvom der ikke er grænsekontrol skal man have pas med). Herfra kører man vestpå mellem Margrethe Kog og Rickelsbüller Koog på den tyske side af vejen. Her kommer man tit tæt på fuglene, især hvis man bliver i bilen. Omtrent halvvejs ud til diget er der et fugleskjul på den tyske side. Man kan parkere ved diget og gå op på toppen for at se ud over Vadehavet. Man kan også gå sydpå langs med diget med udsigt over Rickelsbüller Koog.

Det store Tøndermarsk-initiativ, der bl.a. skal sætte fokus på fuglene, har indtil nu etableret en i alt 52 km lang vandrerute i Tøndermarsken. Ruten forløber også langs østsiden af Margrethe Kog fra Siltoft til den gamle Højer Sluse, videre ud til Vidsåslusen og mod nord til Emmerlev Klev. Se også link til højre