Det er rent hasardspil med nogle af Danmarks mest sjældne ynglefugle, at placere 150 meter høje vindmølleri det flade landskab i Store Vildmose, kun tre kilometer fra kongeørnenes rede, mener DOF

Af Jan Skriver, dof.dk

Træk planerne om en vindmøllepark med 150 meter høje vindmøller kun tre kilometer fra Danmarks nordligste kongeørnerede tilbage. Og find så en anden placering, der ikke kolliderer med væsentlige fugle- og naturinteresser.

Sådan lyder det i en indsigelse som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har sendt til Jammerbugt Kommune, der vil bane vejen for 16 vindmøller i Store Vildmose ved Ryå klos op ad et beskyttet Natura 2000-område.

Rendbæk Øst, som den planlagte vindmøllepark hedder, vil være en trussel ikke alene mod de ynglende kongeørne, som ofte jager i området. Vindmøllerne, hvis vingefang vil få en diameter på op imod 136 meter, vil også blive en livsfarlig faktor for traner, der yngler i Store Vildmose, og trækgæster af svaner og gæs.

I vinterhalvåret flyver tusindtallige flokke af gæs og svaner dagligt fra overnatningsområder i fuglereservaterne Ulvedybet og Vejlerne til fødesøgning i Store Vildmose og retur. Mange af disse fugle vil risikere at kollidere med de 150 meter høje møller, hvis de bliver anlagt i det flade vildmoselandskab, frygter Dansk Ornitologisk Forening.

Grøn energi, ja tak, nej til sorte udsigt

”I DOF bakker vi op om den grønne omstilling, og vi går ind for vindkraft som en fornuftig vedvarende energikilde, men vi er modstandere af uhensigtsmæssige placeringer af store vindmøller i områder, hvor der foregår et massivt fugletræk, eller som tiltrækker større ansamlinger af rastende fugle”, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Anders Horsten fra DOF Nordjylland supplerer:

”Når man på forhånd ved, at et af Danmarks blot fem par kongeørne har rede under tre kilometer fra den planlagte vindmøllepark, må vi protestere mod de aktuelle vindmølleplaner. Ørneparret i Store Vildmose har ynglet i området siden 2016. Den fåtallige danske bestand af kongeørne er sårbar, så det er meget vigtigt at sikre alle ynglefugle de bedst mulige forhold”, siger Anders Horsten.

49 døde ørne under 68 møller

Dansk Ornitologisk Forening gør i sin indsigelse opmærksom på, at store lavtflyvende fugle som havørne, kongeørne, storke og traner generelt er udsatte for kollisioner med møllevinger. Det bekræftes af danske erfaringer og flere internationale studier af vindmøllers effekter på fugle.

I Norge er det dokumenteret, at store vindmøller er livsfarlige for havørne. I løbet af syv år fra 2005 krævede 68 vindmøller i Smöla Vindpark på vestkysten af det mellemste Norge 49 døde havørne, der kolliderede med snurrende møllevinger.

Havørnenes manglende frygt for vindmøller betyder, at der før eller siden vil ske kollisioner i de områder, hvor ørne og møller deler luftrummet.

Et studie fra Tyskland viser, at der i perioden 2002-2017 blev dræbt 137 havørne ved sammenstød med vindmøller i den nordøstlige del af Tyskland, der huser en meget stor bestand af havørne.

Konklusionen i den tyske analyse lød ikke overraskende: jo tættere vindmøller placeres på gode havørnehabitater, desto større risiko er der for kollisioner mellem ørne og møllevinger.

Store fugle leger livsfarligt i luften

Der vil altid vil være en risiko for sammenstød mellem ørne og vindmøller, fordi rovfuglene undervurderer farten på de snurrende vinger, påpeger Kim Skelmose, der er leder af DOF’s Projekt Ørn.Derfor er der al mulig grund til at placere mølleparker i god afstand til de vigtigste fugleområder, understreger han.

”Det er flere gange set, at ørne leger i luften tæt på vindmøller, men de har tilsyneladende svært ved at vurdere, at en møllevinge nær spidsen har en fart på omkring 200 kilometer i timen. Fra Sydeuropa er det også set, at gribbe kan lege i luftrummet nær vindmøller og overvurderer sig selv, hvorefter de bliver ramt” siger Kim Skelmose.

Møller tryner indsatsen for naturen

DOF Nordjylland gør i sin indsigelse mod vindmølleplanerne i Rendbæk Øst opmærksom på, at møllerne vil kollidere med hensynet til Store Vildmose som et fremtidigt naturområde af stor national værdi.

”Det strider mod sund naturfornuft, at Jammerbugt Kommune iværksætter et stort vindmølleprojekt netop i hjertet af et naturområde, hvor der for tiden er gang i flere projekter med fokus på natur og klima”, siger Anders Horsten.

”For eksempel er Aaby Mose, der ligger tæt på de planlagte vindmøller, ved at blive genoprettet som en våd højmose med midler fra EU’s LIFE-projekt, og EU’s såkaldte Interreg CANAPÈ-projekt arbejder med en helhedsløsning for Ryå og ådalen. Meget af den ødelagte mosenatur skal genskabes med højere vandstand og en større evne til at tilbageholde CO2. Store Vildmose har med andre ord udsigt til at få et enormt naturpotentiale og en øget tiltrækningskraft for fugle. På den baggrund kolliderer vindmølleplanerne ekstra med hensynet til fugle og natur”, påpeger Anders Horsten, DOF Nordjylland.

Sikkerhedszone på mindst seks kilometer

Miljøstyrelsen har også vurderet risikoen for fuglene i Store Vildmose med særligt fokus på kongeørnene.

Derfor har Miljøstyrelsen i et brev til Jammerbugt Kommune indstillet, at den nærmeste vindmølle ikke bør stå nærmere end seks kilometer fra kongeørnenes redelokalitet.

Styrelsen gør opmærksom på, at kongeørnen er en såkaldt liste 1-art på EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Det vil sige, at der skal tages særlige hensyn til denne sjældne art. Med andre ord er Danmark forpligtet til at beskytte kongeørnen og dens levesteder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »