Ud over to naturnationalparker har regeringen afsat 10 millioner kroner til stenrev i havet og 35 millioner i tilskud til sammenhængende arealer ved  beskyttede og særligt sårbare naturtyper

Af Miljøministeriet

Store græssende dyr, urørte løvskove og plads til, at vilde dyr og planter kan trives. Det er målet med Danmarks første naturnationalparker, som inden for få år skal etableres i Fussingø ved Randers og i Gribskov i Nordsjælland.

Det står klart, efter at regeringen og støttepartierne er nået til enighed om at afsætte knap 105 mio. kroner til en række indsatser, der skal komme en presset natur til undsætning.

– Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder. Vi har brug for mere sammenhængende naturarealer, hvor naturen kan udvikle sig på sine egne præmisser. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi med aftalen her tager hul på Danmarks to første naturnationalparker, som skal give vildere natur herhjemme, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Ud over de to naturnationalparker er der afsat 10 mio. kroner til stenrev i havet og 35 mio. kroner i tilskud til sammenhængende arealer i og nær ved fem beskyttede og særligt sårbare naturtyper i beskyttede Natura 2000-områder. 

Partierne har også besluttet, at det økologiske demonstrationslandbrug på Livø skal fortsætte, og at der afsættes 10 mio. kroner til at opkøbe et andet naturområde. 

 • Naturnationalpark ved Fussingø vest for Randers.Parken skal rumme et varieret græsningslandskab med urørt løvskov, artsrige overdrev, enge og småsøer. Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben.  Naturnationalparken bliver på omkring 800 hektar.
  Her afsættes 20 mio. kroner til at forberede etableringen af naturnationalparken.
   
 • Naturnationalpark ved Gribskov i Nordsjælland. Parken skal rumme et stort afvekslende løvskovs-domineret skovlandskab med små og store lysåbne og våde naturområder. Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben. Samtidig skal der skabes overgangszoner, der giver gode betingelser for en række sjældne dyr og planter. Parken bliver på omkring 1.100 hektar. 
  Her afsættes 10 mio. kroner. Desuden findes der yderligere 7 mio. kroner til parken gennem EU LIFE-midler og puljen til urørt skov. Midlerne bruges til at forberede etableringen af naturnationalparken.
   
 • Genetablering af stenrev. Der skal genetableres stenrev i Natura 2000-områder. Stenrev giver gode vilkår for makroalger, der kan danne tætte tangskove på stenrevene. På større dybder, hvor lyset ikke tillader vækst af makroalger, kan polypdyr som fx dødningehåndskoral og søanemone dominere stenrevene. Stenrev udgør vigtig levesteder for mange dyregrupper, herunder fisk, og er derfor vigtige for havbundens biodiversitet.
  Her afsættes 10 mio. kroner.
   
 • Den økologiske landbrugsdrift på Livø fortsætter og opkøb af naturareal for at skabe større sammenhængende områder. Det økologiske landbrug på Livø fortsætter. Der kan samtidig afsættes 10 mio. kr. til opkøb af et naturareal i tilknytning til eksisterende statslige naturarealer i stedet for arealet på Livø.
   
 • Tilskud til at forbedre naturtilstanden på særligt sårbare naturtyper. Der gives tilskud til sammenhængende arealer i og i tilknytning til fem beskyttede og særligt sårbare habitatnaturtyper i Natura 2000-områder: rigkær, kildevæld, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev. De fem naturtyper er valgt, fordi deres naturtilstand er i tilbagegang, og de samtidig er de mest fragmenterede naturtyper. 
  Her afsættes 35 mio. kroner til tilskud i 2020 og i 2021.
   
 • Bedre mulighed for, at danskerne kan komme ud i naturen på statens arealer. I lyset af corona-krisen forventes flere danskere at bruge naturen mere fremover. Partierne er enige om at afsætte 19 mio. kroner til en pakke til en sommer i naturen, der skal understøtte danskernes oplevelser i naturen.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »