Færre majsmarker og flere marker med græs og pil ved fjordområder vil være godt for både landbruget og vandmiljøet viser ny rapport

Af Miljø- og fødevareministeriet, RGS Media 

Hvis landbruget omlægger afgrøder fra særligt majs til græs og pil, er det muligt fortsat at opretholde en stor produktion af landbrugsprodukter samtidig med, at kvælstofudledningen til vandmiljøet bliver reduceret markant.

Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet, der dermed peger på lovende løsninger for både miljø og landbrug.

Der vil være store fordele for både landbrug og miljø, hvis en del af afgrøderne ned til flere fjordområder bliver omlagt fra eksempelvis majs til græs og pil.

Det viser en ny rapport, som Center for Bioøkonomi på Aarhus Universitet har lavet for Miljø- og Fødevareministeriet. Rapporten viser dermed en vej for fremtidens landbrug, hvor der tæt ved fjorde med sårbart vandmiljø fortsat kan dyrkes landbrug, der både er økonomisk rentabelt for den enkelte landmand, og samtidig reducerer udledningen af kvælstof til vandmiljøet.

Landbrugsproduktion i kystnære områder kan med visse afgrøder være særlig belastende for vandmiljøet viser ny rapport fra Aarhus Universitet, der anbefaler at man i fjordområder anlægger færre marker med majs og flere med græs og energipil. Foto: RGS-Media.dk

– Rapporten viser, at der er muligheder for en produktion, der både tilgodeser miljøet, klimaet og pengepungen. Vi er der ikke endnu, men resultaterne er meget lovende, og viser tydeligt, at vi med nye løsninger kan komme i mål med at reducere kvælstofudledningen til vandmiljøet, uden at landbruget behøver at producere mindre. Jeg hæfter mig specielt ved, at denne mulighed kan vise sig at være oplagt i områder, hvor vi har særligt store udfordringer med vores vandmiljø, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Majs, hvede og soja bliver i dag brugt som foder til grise og kvæg. Hvis græs og anden biomasse – som rapporten peger på – skal kunne erstatte majs, hvede og soja, kræver det yderligere udvikling af teknologier som eksempelvis bioraffinering.

Derfor har regeringen af flere omgange afsat midler til yderligere forskning og udvikling af bioraffineringssektoren og for nylig lanceret en proteinhandlingsplan. Senest er der i efteråret 2018 afsat 25 mio. kroner til videreudvikling af bioraffinering.

Også fra erhvervet er der en stor interesse for de løsninger, rapporten peger på. Senest initiativet Dansk Protein Innovation, der er et partnerskab af virksomheder og forskningsinstitutioner.

– Dansk erhvervsliv har sat gang i gode initiativer, der ser på at fremme produktionen af proteiner i Danmark. Hvis vi kommer i mål og får udviklet nye løsninger, vil det være godt både for naturen og vores nationaløkonomi, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Læs rapporten fra Aarhus Universitet

Fakta:

  • Analysen dækker oplandet til Skive Fjord, Lovns Bredning, Bjørnsholm Bugt, Riisgårde Bredning og Hjarbæk Fjord.
  • Samlet set viser analyserne, at det vil være teknisk muligt at opnå den fulde vandmiljømålsætning for arealrelaterede virkemidler i 2021 alene med omlægning til biomasseproduktion på mellem 25 og 35 procent af landbrugsarealet i oplandet til fjordene.
  • Hvis dette potentiale skal indfries, er der behov for en fortsat teknisk udvikling af konceptet for grøn bioraffinering, for et arbejde med virksomhedsmodeller og logistik for de nye anlæg.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »