Ikke siden 1948 har der været nedlagt så få ringduer i Danmark og nedgangen  sker samtidig med at bestanden af både danske og nordiske duer på gennemtræk er stigende

Af Redaktionen

Der bliver flere og flere ringduer, men udbyttet er faldende.

For ringdue er det foreløbige indberettede udbytte for 2017/18 det laveste registreret siden 1948, og det vurderes, at faldet kan afspejle en reel ændring i jagten på ringdue i Danmark.

Det skriver DCE, Århus Univerciet, der altså peger på en reel ændring i jagten, som en mulig forklaring på det faldende udbytte.

Udviklingen i antallet af nedlagte ringduer er dermed ikke et spejl på udviklingen i bestanden, men derimod et eksempel på det stik modsatte.

I udbyttestatstikken kan man se, at udbyttet falder fra 198.650 i sæsonen 2016/17 til 161.269 i sæsonen 2017/18. Nævnes skal det dog, at der kan ske en mindre opjustering i udbyttet, når alle årets vildtoplysninger er modtaget og bearbejdet. Forrige sæson blev der f.eks. indrapporteret godt 1.600 nedlagte duer efter udsendelse af den officielle, men foreløbige vildtudbyttestatistik.

Men efterjusteringer kan ikke rokke ved den overordende konklusion, og den viser, at udviklingen i afskydningen står i kontrast til udviklingen i bestanden.

Den danske bestand af ynglende ringdue viser en markant fremgang i perioden 1976-2014, med omtrent en fordobling siden starten af 1980’erne. I 2011 blev bestanden vurderet til min. 290.000 par.

Men i det danske udbytte indgår der også duer fra Sverige, Finland og Norge. Men også her er tendensen positiv for ringduen.

Det danske vinterfugleindeks for ringdue har i nævnte periode vist en stor fremgang på 3 % per år, oplyses det på DCE’s hjemmeside

Den samlede europæiske bestand har gennemgået en omtrentlig fordobling gennem de sidste 20 år (PECBMS 2015).

Historisk nedtur for udbyttet

Udbyttet af ringdue i Danmark viste i perioden fra 1940’erne til slutningen af 1960’erne en stigning fra ca. 130.000 til ca. 500.000 fugle, hvorefter udbyttet faldt til et niveau på ca. 350.000 fugle årligt.

 Ændringer i jagttiden i 1994, 2007 og 2011 (bortfald af jagt i hhv. august, september og oktober) har alle medført relativt store fald i udbyttet efterfulgt af mindre stigninger.

Men eventuelle effekter af jagttidsændringerne i 2007 og 2011 sløres delvist af den generelle stigning i både yngle- og overvintringsbestand.

Det oplyser DCE, der forklarer udviklingen med en kombination af den stadigt voksende bestand af ringduer, et stigende antal nedlagt ved regulering og kompenserende adfærdsændringer hos jægerne i forhold til jagtbegrænsningerne.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »