I august måned blev der optalt rekordmange sæler af arten spættet sæl i Vadehavsområdet

Af Miljøstyrelsen

40.800 spættede sæler

Det viser den seneste tælling af spættede sæler i Vadehavet udført i august som led i det trilaterale samarbejde om Vadehavet mellem Danmark, Tyskland og Holland.

– Det går virkelig godt for den spættede sæl i Vadehavet. Bestanden er blandt andet hjulpet på vej af, at lovgivning og forvaltning sigter mod at give sælerne ro i yngleperioden og under pelsfældningen, både hvad angår færdsel til fods og sejlads, siger kontorchef Martin Petersen fra Miljøstyrelsen.

Læs mere om spættet sæl

Antallet af spættede sæler er nogle hundrede større end sidste år og dermed det højeste, siden tællingerne begyndte i 1975. Antallet af sælunger var også det højeste, der er registreret. I den danske del af Vadehavet blev der talt i alt 919 sælunger af arten spættet sæl. Det er 64 procent flere end året før.

Store udsving i bestanden

Sælbestanden er kendt for at kunne udvise store udsving.

Spættet sæl har været ramt af sælpest i 1988 og 2002 og influenza virus i 2014. Da bestanden var længst nede i 1975 var den under 5000 individer. Sælbestanden har også været trængt tilbage af menneskelige aktiviteter som færdsel og længere tilbage i tiden ved utilsigtet bifangst i forbindelse med fiskeri med garn.

Spættet sæl og gråsæler er beskyttet igennem en trilateral sælforvaltningsplan for Vadehavet. Planen indgår i den nationale danske sælforvaltningsplan.

Tællingerne af sælerne gennemføres to gange om året fra fly med deltagelse af Danmark, Tyskland og Holland.

Læs dette og tidligere års rapporter om overvågning af begge arter her

Fakta: Den trilaterale sælforvaltningsplan

Målet med den trilaterale sælforvaltningsplan er:

  • at opnå og opretholde en omfattende beskyttelse og forvaltning af både den spættede sæls og gråsælens bestande i Vadehavet ved hjælp af fælles, koordinerede tiltag fra de ansvarlige myndigheder og
  • at opnå og opretholde en forståelse og opmærksomhed i offentligheden omkring sælbestandene i Vadehavet som en samlet enhed og som en integreret del af økosystemet.

Som en del af planen er der blevet etableret reservater for sæler i hele det beskyttede Vadehavsområde. Vadehavsområdet strækker sig fra Den Helder i Holland til Blåvandshuk i Danmark. De er lukkede for alle aktiviteter i løbet af yngle-, opfostrings og fældningsperioden fra maj til september.

Der lever to arter af sæler i Vadehavet, nemlig spættet sæl og gråsæl.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »