Mange områder i Danmark er plaget af mink – ofte uden at man er klar over det. Minken er en forsigtig fætter, og er ikke særlig synlig i dagtimerne. Ugerningerne kan den til gengæld ikke skjule

Af Redaktionen

Minken opsøger de rugende fugle og jager den rugende fugl væk hvorefter æggene ædes, ligesom udklækkede fugleunger bliver trukket ned under vandet af minken. Når fugleungerne er druknede, æder minken dem.

Derfor er minkenes tilstedeværelse ikke forenelig med vore forpligtelser overfor fuglene.

Lovgrundlag

I medfør af § 37, § 49, stk. 3, § 52 c, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

§ 8. Undslupne pelsdyr, der er vildt i henhold til lov om mark- og vejfred, nilgås, bisamrotte, mårhund, mink samt fugle og pattedyr på bilag 1 til den til enhver tid gældende kommissionsforordning (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016 om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014, må reguleres hele året.

Stk. 2. Ved regulering af undslupne pelsdyr, der er vildt i henhold til lov om mark- og vejfred, bisamrotte, mårhund, mink samt fugle og pattedyr på bilag 1 til den til enhver tid gældende kommissionsforordning (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016 om vedtagelse af en liste over invasive ikke-hjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014, må anvendes fælder. Der må desuden anvendes kunstigt skjul, herunder skydestiger og skydetårne, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, ligesom regulering kan ske i tidsrummet fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, også fra de nævnte skydestiger og skydetårne. Reglerne i lovens § 28 om udfodring og beskydning på jorden i umiddelbar nærhed af foderplads, finder ikke anvendelse ved regulering efter denne bestemmelse. Det samme gælder forbuddet mod anvendelse af kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af målet, jf. § 11, nr. 4, i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

Det er altså lovligt at bekæmpe mink hele året.

Når dyret er fanget i en fælde, er det i menneskelig varetægt og skal herefter aflives hurtigst muligt på en forsvarlig måde.

Perioder for bekæmpelse

Det er som tidligere nævnt lovligt at regulere mink hele året. Som oftest vil det dog være mest effektivt at opstille fælder i forårs- og efterårsmånederne, hvor minkene er mest mobile.

Lokalt hvor der er store minkproblemer, kan det dog være hensigtsmæssigt, at have fælder oppe hele året.

Naturstyrelsen bekæmper mink på egne arealer, men minken færdes mange steder, også på privat ejendom og i havneområder. Derfor opfordrer Naturstyrelsen til, at der reguleres mink i alle områder.

Fælder

Den mest anvendte fælde er en lovlig fælde til fangst af mink. Det er en såkaldt kassefælde (eller trådfælde), hvor ideen er, at lokke minken ind i en kasse (eller et bur). Når minken går derind og træder på den blanke plade, udløser den en klap, som spærrer udgangen for den. Så sidder minken inde i buret.

Minken lider altså ingen overlast ved at gå i fælden, men sidder blot der og venter, til den der tilser fælden, finder den. Minken kan herefter let skydes gennem tråden.

Lukkede fælder af træ, er også velegnede. Der kan med fordel lægges mos, græs eller kvas i bunden af fælden, så det føles mere naturligt for minken at gå på bunden, frem for tråd. Dæk fælden til, så den bliver mørk. Dels tiltrækker mørket den nysgerrige mink, så længe den kan se lys i den anden ende. Dels virker tildækningen som beskyttelse for minken, når den først er fanget.

Når fælden klapper, kan man ikke se det røde felt. Derved behøver man ikke gå helt hen til fælden for at tilse den.

Klappen til fælden er forsynet med et kraftigt reflekterende rødt materiale, som er synligt på lang afstand. Selv i mørke vil det let kunne ses på lang afstand i lyset af en lommelygte. Men det er kun synligt hvis fælden ikke er klappet i.

Håndtering og opsætning af fælder

Ved håndtering af fælden er det vigtigt at have handsker på og undgå rygning. Minkene har en god næse. Fælderne opstilles ved bredden af en sø eller ved et vandløb.

Minkene har deres foretrukne opholdssted her og piler frem og tilbage for at søge føde. Minken er territoriehævdende, nysgerrige og undersøger gerne mange ting. Minken er ikke særlig sky.

Fælden opsættes så indgangen er i en naturlig forlængelse af minkens rute. F.eks. kan man lægge en tyk gren ud i vandet og lade enden af grenen slutte lige ved fælden. Fælden sløres herefter med kvas, mos eller lignende. Inde i fælden lægges mos, blade, et smalt bræt eller lign. hen til udløser-pladen.

Lokkemad

Mink kan fanges i fælder uden brug af lokkemad. Hæld eventuelt lidt korn ud i fælden. Det tiltrækker mus, som minkene kan lugte og gerne vil have. Udløserpladen må ikke dækkes, da det kan hindre udløsermekanismen. Et par dråber mink-urin kan også dryppes ud på den blanke plade. Da minken er territoriehævdende, vil den gerne ind og snuse til en tilsyneladende konkurrent og afmærke sit territorium.

Man kan også bruge mere traditionel lokkemad. Kattemad på dåse har vist sig at være udmærket. Eller man kan benytte sig af minkens søde tand i form af et stykke wienerbrød eller ”en laber larve”. Pas på med friske madvarer, da de hurtigt rådner, hvis det er varmt.

LÆS OGSÅ: De uønskede – Mink

Husk de to daglige tilsyn

Fælderne skal som minimum tilses hver morgen og aften, således at et dyr i fælden ikke lider overlast (tørst, sult, angst). Er fældens beboer ikke en mink eller rotte, lukkes dyret ud og fælden sættes op igen.

Denne tilsynspligt medfører, at man skal huske at lukke for fælden, hvis man tager på weekend eller er væk i længere tid.

Har man kamera på fælden, er det også lovligt at checke fælden vha. dette.

SE OGSÅ: Tjek fælden fra sofaen

Du kan altid få gode råd hos vildtkonsulenten på den lokale enhed af Naturstyrelsen eller kontakte din lokale jagtforening. Lokale minkavlere kan også ofte være behjælpelige med at indfangningen af mink.

Se også hjemmesiden på www.mink.bekaempelse.dk

Kilde: Miljøstyrelsen

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 143)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »