Rødrygget tornskade er meget territorial, og tåler absolut ikke tilstedeværelsen af andre fuglearter inden for sit område – på nær én enkelt art

Af Redaktionen

En stor undersøgelse viste i 1970’erne, at rødrygget tornskade (Lanius collurio) var udbredt over hele landet, men det største antal var at finde i den østlige del af danmark.

Ved en ny optælling i 1990’erne viste det sig dog, at arten er blevet mere udbredt i Vestdanmark, og er gået tilbage i Øst.

Rødrygget tornskade - en fugl på overdrevet

Rødrygget tornskade er tilknyttet udyrkede, lysåbne naturtyper.

Den samlede bestand synes dog ikke at være gået ned, og det vurderes, at der findes 1.500-3.000 ynglepar.

Den rødryggede tornskade overvintrer i Sydafrika og ankommer til Danmark i løbet af maj. Fuglene forlader landet igen i løbet af august og september.

Levevis

Rødrygget tornskades foretrukne ynglesteder er åbne områder med buskadser af f.eks. tjørn, slåen og ene samt krat, levende hegn og enkeltstående træer.

Den er således at finde på overdrev, græsningsenge og i ryddede arealer i skove samt i skovbryn.

Fuglene lever primært af insekter men kan også tage firben og frøer.

Den rødryggede tornskade er yderst aggressiv og jager andre fugle væk fra sit territorium. Ved at gøre dette, får den mest mulig føde til sin egen familie.

Høgesangeren jages dog ikke væk og får således lov til at være på tornskadens territorium. Denne yngler ikke længere i Danmark.

Tornskaden får derfor både beskyttelse og et område uden føde-konkurrenter ved at lade høgesangeren være i territoriet.

Hvad kan hjælpe rødrygget tornskade?

Rødrygget tornskade er tilknyttet udyrkede, lysåbne naturtyper med spredte træer og buskadser.

Afgræsning med kreaturer er en velegnet indsats til at bevare og forbedre levestederne, da græsning medvirker til at bevare eller fremme en spredt bevoksning af vedplanter som tjørn, ene og hjemmehørende arter af roser på eksempelvis overdrev og heder.

Tilstedeværelsen af kreaturer medvirker desuden til at forøge insektmængden og dermed fødeudbuddet for den rødryggede tornskade.


Følg FugleApp på facebook
Gå ind på Netnatur eller FugleApp’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »