Selv om arten ikke yngler i Danmark, så er de danske farvande et meget vigtigt område for dem i vinterhalvåret

Af Redaktionen

Den rødstrubede lom (Gavia stellata) er vidt globalt udbredt, idet dens udbredelse strækker sig over de nordlige dele af Europa, Asien og Nordamerika.

Danmarks farvande er vigtige overvintrings- og fældningsområder for bestande, der yngler på Grønland, i Skandinavien og Sibirien, og den rødstrubede lom er at finde her fra september-oktober til april-maj, hvor omkring en fjerdedel af den vesteuropæiske vinterbestand opholder sig i Danmark.

Under overvintringen ses den dog sjældent, idet fuglene næsten altid opholder sig ude på 10 til 30 meter dybt vand op til 50 km fra kysten. 

I yngletiden opholder den rødstrubede lom sig nord for Danmark, hvor den yngler i Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, De britiske Øer samt i det nordlige Nordamerika og nordlige Asien.

Levevis

Den rødstrubede lom yngler i mindre søer, damme og moser på fjeldheder og tundra, hvorfra den flyver ud til havet for at fiske. I vinterperioden opholder den sig på havet.

Den rødstrubede loms føde består udelukkende af fisk, især små torske- og sildefisk.

Da lommer er klodsede på landjorden, findes den rødstrubede loms rede oftest på en tue eller lille ø, hvorfra den let kan glide fra reden ud i vandet.

Læs mere om rødstrubet lom, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Hvad kan hjælpe rødstrubet lom?

Opretholdelse af fiskerige fourageringssteder er vigtig.

Sådan er rødstrubet lom beskyttet

Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I  
Bonn-konventionens liste II  
Bern-konventionen (liste II)  
Fredet  

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »