Er der sammenhæng mellem DJ’s markvildtslaug og adaptive vildtforvaltning? Det spørgsmål rejser vildtforvalter Rune Carlsen, som mener, at jagttegnspenge skal gå til vildtpleje i stedet for administration …

Læserbrev af Rune Carlsen, vildtforvalter samt skov- og landskabsfagtekniker

Når nye tiltag for markant trængt natur i det åbne land iværksættes, er det naturligvis en stor glæde for alle naturbrugere og i særdeleshed markvildtet. Men mulighederne er begrænsede og midlerne sparsomme for landmanden som naturforvalter, særligt set i lyset af landbrugskrisen.

Derfor er det afgørende at se på om de midler, der er til rådighed til natur- og vildtpleje sikres, således at hver en anvendt krone kommer til at gavne naturen og markvildtet.

Ingen krav

Danmarks Jægerforbund (DJ) arbejder via medlemskontingent på et markvildt-laugprojekt.

Ifølge DJ overgår projektet til at blive en egentlig ”drift” Med den begrundelse appellerer DJ til, at projektet skal betales via jagttegnsmidlerne som vi (Danmarks jægere) jo som bekendt alle betaler til.

DJ yder for jagttegnsmidlerne hjælp til at danne DJ markvildtlaug (en lokal sammenslutning af lodsejere) og yder eventuelt rådgivning om vildtpleje på arealerne.

Herefter, hvis der er vilje og økonomi til det, kan landmændene så betale for vildtplantninger, vildtstriber, insektvolde, barjordsstriber, sprøjtefri randzoner osv.

Ved en forespørgsel ved DJ’s projektleder for markvildtlaugene om hvorledes DJ’s markvildtlaug projekt fungerer i praksis fremgår det:

”Der stilles ingen krav om at der udføres vildtpleje i de laug, der oprettes”.

DJ-rådgivning er udspillet

Det stiller jo åbenlyst det spørgsmål om det er oprettelsen af DJ-administrerede laug eller vildtpleje for markvildtet, der er kongstanken bag projektet?

Det er derfor nødvendigt at rejse en debat om der ikke bør stilles krav om udførelse af vildtplejetiltag i praksis i DJ-laugene, hvis deres administration skal finansieres af de danske jægere!

Den rådgivende rolle om hvordan vildtpleje udføres, som DJ vil tage sig betalt for, er ydermere i høj grad udspillet.

Som det sikkert er bekendt findes der enorme rådgivnings ressourcer indenfor området mest kendt:

Den lokale vildtkonsulent i Naturstyrelsen (NST)
Økologisk landsforening,
NST vildtpleje-demonstrationsarealer
Års
SEGES
Skovdyrkerne
+
Landbrugsinfo
Landboforeninger
+
En lang stribe virksomheder og utallige publikationer, bøger og rapporter indenfor emnet.

Skal jagttegnsmidlerne anvendes til vildtpleje eller administration

Den lodsejer, der vil udfører natur- og vildtpleje er ikke er afhængig af rådgivning fra DJ.

Spørgsmålet, som man ikke kommer udenom, er:

Hvis lodsejer benytter de i forvejen eksisterende rådgivningstilbud om vildtpleje ville jagttegnsmidler, som bliver givet direkte som tilskud til lodsejer til praktisk vildtpleje, ikke gavne markvildtet og naturen i højere grad end givet til DJ’s administration af et laugsystem?

Sammenhæng mellem DJ-laug og den adaptive vildtforvaltning

Den adaptive vildtforvaltningsmodel bæres oppe af én ting – nøje registrering og optælling af de forskellige vildtbestande.

Det er grundlaget for justeringen af jagten og reguleringen. Men den optællingsopgave er enorm stor.

Har NST ressourcerne? Har DCE? Eller vil det vise sig, at DJ vil byde ind på opgaven?

DJ vil have et landsdækkende netværk af laug, som måske vil vise sig at blive et vigtig led. I hvert fald vil det, som Søren Gade (V) påpeger, sikre DJ arbejdspladser og ikke mindst støtte midler.

Læs mere:

Søren Gade: Ikke brug for nyt bureaukratisk system

Det er på høje tid at DJ’s jagtfaglige chef Niels Søndergård vedkender sig ansvar og meddeler offentligheden, hvordan DJ’s plan for den fremtidige optælling af vildtarter egentligt skal administreres.

Læs mere:

Niels Søndergaard om status på jagttider

Før dette er vedtaget og viser sig brugbart er politisk snak om adaptiv vildtforvaltning ikke andet en tom snak.

Det er med en vis bekymring for jagtens image, hvis en jagtforening (DJ) selv skal optælle og dermed indberette det grundlag, der skal jages og reguleres ud fra, hvis den adaptive vildtforvaltning bliver grundlaget for fremtidens jagt- og vildtforvaltning i Danmark.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »