Vildtreservat på Nordfynske Agernæs udvides nu til gavn for terner og andre kystfugle

Af Miljøstyrelsen

Sjældne dværgterner kan nu fremover yngle i fred og ro på spidsen af Agernæs på Nordfyn på en sandbanke, der kaldes Flyvesandet.

Området har hidtil ligget udenfor Nærå-Agernæs Vildtreservat, men Miljøstyrelsen foreslår i et udkast til en ny bekendtgørelse, at Flyvesandet fremover indlemmes i reservatet. Området er cirka 2,5 hektar. Se kortet.

Forslaget til den nye afgrænsning for vildtreservatet er i høring til den 2. maj 2018 kl. 12.00.

Se høringsmaterialet her

undefined

Terner er havfugle som generelt er i tilbagegang i Danmark, blandt andet fordi nogle områder gror til, og fordi større måger fortrænger ternerne fra deres yngleområder.

Der foreslås indført et adgangsforbud på Flyvesandet i fuglenes yngletid.

Forbuddet mod færdsel gælder 1. april – 15. juli. Flyvesandet ejes af Naturstyrelsen.

“Sjældne dværgterner er kendt for at yngle på Flyvesandet.”

Samtidig lægges der op til, at vildtreservatet mod øst indskrænkes en smule, så det fremover følger ebbevejen til Æbelø.

Ændringen af Nærå-Agernæs Vildtreservat indgår i arbejdet med den nye Natura 2000-plan for Æbelø, der beskytter naturtyper og dyre- og plantearter, der er omfattet af EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv.

Læs mere om Natura 2000-planlægningen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »