I 2017 fik Danmark officielt sin første sølvhejrekoloni, idet fire sølvhejrepar valgte at etablere sig ved det store vådområde Vejlerne i Nordjylland

Af Redaktionen

I 2018 har den hvide hejre for alvor indtaget det 56 km2 store område i Vejlerne. Antallet af ynglepar er nu mindst fordoblet, ifølge Vejlernes fugleobservatør Henrik Haaning.

Sølvhejren er på størrelse med en fiskehejre, men fuglen har en helt hvid fjerdragt.

I yngleperioden er næbbet mørkere, men gult resten af året. Silkehejren kan forveksles med silkehejren, der også har helt hvid fjerdragt. Denne er dog en del mindre, og har heller ingen prydfjer i nakken.

Levesteder

Ud over Europa forekommer den i det centrale og østlige Asien og videre sydøstpå til Australien og New Zealand; desuden i dele af det sydlige Afrika og på Madagaskar samt i det sydlige Nordamerika og store dele af Sydamerika.

I Europa optræder sølvhejren ikke så talrigt. Største bestande forekommer i Ungarn og Østrig samt specielt Rusland og Ukraine.

Den yngler parvis eller i kolonier med en vis afstand mellem rederne i store, lavvandede søer og sumpe, gerne med rørskov, og jager både i vådområder og på enge.

Den ses mest ved kystnære vådområder, f.eks. i Vejlerne, Vadehavsområdet og Klydesøen på Vestamager.

Sølvhejren er delvis trækfugl. De europæiske ynglefugle overvintrer primært i Sydeuropa og det sydlige Afrika.

Fødevalg

Sølvhejren tager mange fisk og vandinsekter. I tørre perioder tager den også mindre pattedyr som f.eks. mosegrise, firben og landinsekter. Den kan også tage bløddyr og fugleunger.

Den fouragerer, ligesom fiskehejren, ved at stå stille på lavt vand og vente på, at en fisk kommer forbi.

Se video her fra BirdLife med sølvhejren

Kilde: dof.dk


FØLG FUGLEAPP PÅ FACEBOOK
Gå ind på FugleApp’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »