Stor skallesluger blev af Vildtforvaltningsrådet i 2013 undtaget for jagttid. Tiden skal så vise, om fredningen har haft den positive indflydelse på bestanden, som man har håbet på

Af Redaktionen

Mens meget få store skalleslugere (Mergus merganser) yngler her i landet, er Danmark vært for mange af fuglene på træk, eller når de kommer hertil for at overvintre.

Fuglene ankommer i november fra yngleområderne i bl.a. Finland, og i januar-februar kan der tælles mere end 10.000 store skalleslugere.

De fleste af ænderne ses i områder som Limfjorden, Arresø og omkring København. Om foråret trækker fuglene atter mod deres yngle-områder.

Det er relativt få par (under 100 fugle), der yngler her i landet.

Stor skallesluger er større end gråanden. Når hannen er i pragtdragt, kendes den let på det metalgrønne hoved, det lange røde næb med en tydelige krog og den generelt svagt laksefarvede, lyse fjerdragt.

Hunnen er mere diskret med grå overside og et mørkebrunt hoved. Hunnen kan let forveksles med toppet skallesluger, men kendes fra denne på bl.a. tydelig hvid strube og mere kontrast mellem hoved og hals.

Levevis

De fleste overvintrende store skalleslugere ses i søer og vandløb, men de forekommer også i store antal i fjorde, laguner og ved lavvandede kyster.

Et egnet fødesøgningsområde er et uforstyrret område, hvor stor skallesluger kan finde tilstrækkelige mængder fisk til føden, eksempelvis karpefisk eller ål og hundestejler.

I Danmark yngler de store skalleslugere hovedsageligt ved de sydlige kyster.

Reden placeres i et hullet træ eller i en redekasse i nærheden af kysten.

Ynglebestanden var i 1970’erne helt nede på omkring 20 par.

“Opsætning af redekasser har medvirket til, at antallet af ynglende store skalleslugere i Danmark er stigende.”

Sådan er stor skallesluger beskyttet

Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(2)
Bonn-konventionens liste II
Bern-konventionens liste II
Fredet uden for jagttid
Se jagttider

Hvad kan hjælpe stor skallesluger?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i de vigtigste dele af fourageringsområderne fra november til og med første halvdel af marts.

Opsætning af redekasser på egnede ynglelokaliteter vil være med til at sikre gode ynglevilkår for stor skallesluger.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »