Karrebæksminde Strandjagtforening synger på sidste vers som lokal jagtforening under Danmarks Jægerforbund og årsagen er meget håndgribelig

Tekst og foto: Henning Kørvel

Et faldende antal aktive udøvere af strandjagt, og det er svært at få medlemmer til bestyrelsen, er baggrunden for, at Karrebæksminde Strandjagtforenings bestyrelse til generalforsamlingen i 2022 foreslår, at foreningen melder sig ud af Danmarks Jægerforbund, og der dannes en ad-hoc  bestyrelse, der skal forberede en ny organisering uden for jægerforbundet som en jolleforening.

Karrebæksminde Strandjagtforening synger på sidste vers som lokal jagtforening under Danmarks Jægerforbund.

Med baggrund i vigende interesse for strandjagt, og det stort set er umuligt at få nye medlemmer til bestyrelsen, mens der på den anden side er stigende jolle- og kajaksejlads fra foreningens bådeplads i Karrebæksminde, foreslår bestyrelsen, at udmeldelse af Danmarks Jægerforbund behandles på generalforsamlingen i 2022.

For at det kan effektueres, skal 2/3 af de tilstedeværende DJ-medlemmer stemme for udmeldelsen, og jægerforbundet skal herefter have en formel skrivelse herom vedlagt et underskrevet referat fra generalforsamlingen.

Forinden er det undersøgt, om fusionering med en anden jagtforening kunne løse problemerne, men det findes ikke realistisk på grund af foreningens store ikke-jagtfaglige aktivitet med deraf følgende administrative opgaver.

Bestyrelsen vil imidlertid ikke opløse strandjagtforeningen, fordi foreningens formue så vil tilfalde Danmarks Jægerforbund.

Formanden, Finn Watson, har i sommer været i dialog med jægerforbundets juridiske konsulent, der bekræfter, at en udmeldelse af forbundet blot skal følge forbundets vedtægter, og udmeldelsen skal således meddeles skriftligt med mindst seks måneders varsel op til udgangen af et kalenderår.

Hvis udmeldelsen af jægerforbundet bliver vedtaget på generalforsamlingen i 2022, foreslås det, at der på den samme generalforsamling udpeges en ad hoc-bestyrelse, der i løbet af sommeren og efteråret 2022 skal forberede den ændrede organisering af foreningen uden for DJ som en jolleforening.

Dette informative skilt kræver ikke yderligere forklaring, men bådepladsen fik låge for nogle år siden på grund af tyveri af bådemotorer.

Cirka 40 DJ-medlemmer

Formanden anbefaler i den anledning et navneskift, der ikke signalerer strandjagt, som højest udøves af cirka fem-seks medlemmer.

– Da der juridisk set ikke er tale om en ny forening, kan formuen og kontrakten med Næstved Havn føres videre, idet Næstved Havn af hensyn til kontrakten skal informeres om de organisatoriske ændringer uden dog at ribbe op i mere end højest nødvendigt, siger Finn Watson, der er genvalgt til formandsposten i 2021 og 2022, hvorefter han stopper på posten.

I god tid inden 1. januar 2023 skal foreningen have forslag til vedtægter klar, som skal vedtages på en ordinær generalforsamling. Alle nuværende pladslejere er formelt fuldgyldige medlemmer af jolleforeningen, eller hvad den nu kommer til at hedde.

Ud af foreningens cirka 130 medlemmer er cirka 40 FJ-medlemmer, Og hvis udmeldelsen vedtages på generalforsamlingen, så skal det enkelte DJ-medlem selv meddele jægerforbundet, hvilken anden lokalforening i jægerforbundet vedkommende ønsker at blive overført til med virkning fra 1. januar 2023.

– Medlemmer kan også vælge at blive direkte medlem af jægerforbundet og således ikke være medlem af en lokal jagtforening, men DJ-medlemmerne kan naturligvis også forlade jægerforbundet sammen med Karrebæksminde Strandjagtforening, siger Finn Watson, der venter, at det i den forventede kommende jolleforening vil blive lettere at rekruttere frivillige kræfter til såvel bestyrelsen som til opgaver på bådepladsen.

På bådepladsen ligger der godt 20 skydepramme, men kun fire-fem stykker kommer fast ud at sejle i forbindelse med trækjagt overvejende ved holmene.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »