Fra fugletårnet ved Stubbe Sø har man en flot udsigt over rastende svaner, gæs, ænder og skalleslugere på vandet. Havørnen ses jævnligt

Af Joy Klein, dof.dk

Stubbe Sø, som er Djurslands største sø, ligger i et morænelandskab, der blev dannet i slutningen af sidste istid.

Søen var oprindelig del af en fjordarm, men blev afskåret fra havet efter landhævning. De gamle kystskrænter ses endnu langs bredderne. De omkringliggende bakker er nu hovedsagelig nåletræsplantager, men ved østenden findes der flere engområder samt noget birke- og ellekrat. Det er her, Naturstyrelsen i slutningen af 2012 byggede et fugletårn, hvorfra man kan se næsten hele søen.

Udenfor tårnet er der et større område med rørskov.

På nordsiden af søen ligger et fuglereservat ejet af Fugleværnsonden, der omfatter fyrreskov, overdrev, afgræsset eng og rigkær.

Hvad kan du forvente at se

Mange vandfugle raster på søen om vinteren. Der er set større flokke af især troldænder, taffelænder, gråænder og grågæs. I mindre antal ses lille skallesluger, stor skallesluger, hvinand og blishøne. I nogle perioder kan der optræde store flokke af sangsvaner, der overnatter her. Selv i isvintre plejer der at være nogle våger, hvor fuglene samles.

Tæt på fugletårnet findes der en gruppe træer, der er blevet favoritopholdssted om vinteren for et større antal skarver – hovedsageligt ungfugle. Rørdrum er registreret i rørskoven – også om vinteren – men man skal være heldig for at se den. Man har også chance for at se skægmejse og for at høre vandrikse.

Isfugl holder til ved den lille kanal, der løber parallelt med stien ud til fugletårnet og ses tit om vinteren. (Kig ud fra tårnet – så forstyrres den ikke).

Havørn, der begyndte at yngle i området i 2013, ses jævnligt ved søen.

Når man har set alt, der er at se ved søen, kan man gå hen til Stubbe Søvej og vestpå til broen over Havmølle Å, der her løber ud fra søen. Her er gode chancer for at se en vandstær. Alternativt kan man gå nordpå ad Naturstien og følge skiltene til Fugleværnsfondens reservat, hvor man kan finde de almindelige vintersmåfugle. I nogle år ses stor tornskade på engen.

Sådan kommer du dertil

Man kan komme til fugletårnet fra hovedvej 21, der fører nordpå ud af Ebeltoft. Det er nemmest at følge skiltene til Ree Park/Ebeltoft Safari. På Stubbe Søvej mellem Dråby og Gravlev er der et skilt med teksten “Stubbe Sø”, der viser indkørslen til en P-plads, hvorfra der ikke er langt til fugletårnet.

Hvis man gerne vil gå en længere tur kan man parkere i Gravlev, nordøst for Stubbe Sø, og gå sydpå langs Naturstien (en nedlagt jernbanelinie), hvorved man også kommer til tårnet.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »