Midtvendsyssels nye og udvidede jagttider på kronvildt er kommet godt fra start, vurderes det lokalt. Men samtidig opfordres der til mådehold og til at “trække håndbremsen i tide” …

Af Michael Sand

Kronvildtet i Midtvendsyssel har indtil i år være beskyttet af en ultra kort jagttid fra den første til den 15. december.

Sammenholdt med julemånedens få lyse timer, har det betydet, at chancen for et hjortemøde har været forholdsvis beskedent, selv om der f.eks. sidste år faldt rekord mange hjorte i den korte periode. Bl.a. en meget stor hjort målt til over 200 CIC point skudt på anstandsjagt.

LÆS OGSÅ: Rekordstor afskydning af kronvildt i Vendsyssel

Derfor blev der i år generelt set frem til at jagttiderne blev delvist harmoniseret med det øvrige Nordjylland. For første gang måtte jægere i Midtvendsyssel nemlig jage kronvildt i perioden 1.11 til 31.12.

Dog med den begrænsning, at kun kalve, spidshjorte og større hjorte måtte nedlægges i den to måneder lange periode:

“Hjorte med mindst fem sprosser af min 2 cm længde på den ene stang” må nedlægges, hedder det sig i de lokale jagttider, som kan læses på f.eks. Naturstyrelsens hjemmeside. Her man tillige studere grænserne mellem de forskellige nordjyske områder, som også kan have afvigende jagttider for andre arter som f.eks. dåvildt.

Rolig begyndelse

– De nye jagttider har medført en rolig begyndelse på den nye sæson, lyder det fra Lasse Pedersen, der via sit job som bestyrer i jagtbutikken Almas i Brønderslev, har et stort netværk at trække på, når den nye jagttid udsættes for en her og nu vurdering set i fugleperspektiv.

– Det, at der først må jages kronhind fra den 16.11., har betydet, at vi i visse områder har fået en meget mere rolig begyndelse end tidligere, forklarer Lasse Pedersen, der i sit eget jagtområde ved Mosebjerg hørte langt færre skud end han gjorde, da jagten gik ind sidste år.

– Jeg vil vurdere, at jeg kun hørte 20% af de skud, som jeg talte sidste år, da vi startede jagten den første december. Når man tillige ved, at mange af de skud man hører den første morgen, er rettet mod f.eks. ræv og råvildt, vil jeg betragte de første dage som forholdsvis rolige. I hvert fald i det område, hvor jeg har opholdt mig.

– Folk er ikke begyndt at drive med kronvildtet og de dyr, som er nedlagt, er skudt på pyrsch og anstand, forklarer Lasse Pedersen og fortsætter:

– Jeg har naturligvis ikke det fulde overblik over afskydningen i området, men efter mit kendskab, er der p.t. faldet 10-12 hjorte i Stagsted skov området. Desuden er der skudt en ældre hjort i Klosterskov, slutter Lasse Pedersen, som vurderer, at der generelt er tilfredshed med overgangen til de nye jagttider på kronvildt.

Schweisshundefører Erik Stokbro er enig med udlægningen og oplyser, at jægerne i området omkring f.eks. Stagsted skov har taget de nye regler til sig.

– Jeg har naturligvis ikke kendskab til hvad der er sket i hele området, men det er mit helt klare indtryk, at jagten er foregået under rolige og ordentlige forhold. Jeg har ikke kendskab til chancebetonede skud eller til at nogle har skudt til dyr, der ikke er jagtbare, forklarer Erik Stokbro.

Tidligere har ønsket om at skåne mellemhjortene været en anbefaling udstukket af det lokale hjortelag. I år er det vedtaget ved lov, hvilket gør det vanskeligt, ja nærmest umuligt at nedlægge hjorte, der ikke er jagtbar, mener Erik Stokbro.

– Før eller siden vil en ulovlig nedlagt hjort komme for dagens lys. Det ved vi. Den slags kan ikke fejes ind under gulvtæppet, siger Erik Stokbro, der har haft fire eftersøgninger i den indeværende og endnu kun seks dage gamle sæson. Alle til dyr, hvor skudafgivelsen var helt forsvarlig og afgivet lige efter bogen, selv om den ene hjort først blev fundet 1,5 dag efter påskydningen.

At jagten både sikkerhedsmæssigt og dyreværnsmæssigt er indledt på et højt niveau, er utrolig positivt, mener den nordjyske schweisshundefører, der dog ser på de kommende uger med en vis bekymring. Han frygter, at den nye sæson måske er kommet lidt for godt i gang.

– Spørgsmålet er hvor mange hjorte vi kan tage ud af området, før vi ender med en skævskudt bestand, hvor der er for få gamle hjorte og alt for mange hinder og unge hjorte.

– Vi ved ikke, hvor mange hjorte, der er i Stagsted. Men i sommeren 2014 blev der set en rudel på 17 hjorte, hvoraf cirka fem var i den tunge ende. Der er også set en rudel på 13 hjorte i området. Men er det de samme dyr ? Det ved vi faktisk ikke.

– Sidste år ved vi med sikkerhed, at en hjorterudel på 15 havde flyttet sig 12-14 kilometer i løbet af en enkelt nat. Forskning viser de kan flytte sig endnu mere, fortæller Erik Stokbro, som mener det er vigtigt med ældre hjorte i bestanden.

Tilstedeværelsen af ældre hjorte er bl.a. kendt for at føre til tidligere brunst hos hinderne og dermed tidligere kalvsætning. Kalve sat tidligere på året vil alt andet lige være i bedre kondition, når vinteren starter, end kalve, som først kommer til verden senere på sommeren. Derfor tilstræber hjorteforvaltere en vis procentdel gamle hjorte i en bestand.

I et land med mange jægere og mange mindre arealer er det generelt en udfordring at ramme en velafbalanceret afskydning af hinder, kalve og hjorte. Det er set ud fra det perspektiv, at den succesfulde begyndelse på den nye sæson i Midtvendsyssel vækker en vis bekymring hos den nordjyske schweisshundefører, som er engageret i den lokale debat om den forholdsvis nye kronvildtbestand i området.

– Efter få dage, er der allerede faldet en stor procentdel af de jagtbare hjorte vi har i området. Mine oplysninger lyder på 9 store hjorte. Hvordan vil det gå med de resterende uger, spørger Erik Stokbro, der forsigtig vurderer områdets bestand af jagtbare hjorte til at tælle ca. 25. Den samlede bestand i området er vurderet til cirka 150 dyr.

Kræver selvjustits

– I hjortelaget har vi drøftet, om vi skal sende en mail ud til jægerne og opfordre til forsigtighed i de sidste uger. Ikke mindst jægere med lidt mindre terræner bør opfordres til mådehold, mener Erik Stokbro, der ikke argumenterer for at kronvildtjagten i området skal i spændetrøje. Men den forholdsvis frie jagt på de store dyr kræver en høj grad af selvjustits, hvis vi skal opretholde den nuværende alders- og kønsbalance i bestanden, hævder han.

– Har man allerede nedlagt to voksne hjorte på 25 ha, bør man nok trække i håndbremsen og rette fokus på kalv og ikke mindst hind, som i vores område kan jagtes fra den 15. november, forklarer Erik Stokbro, der finder det nødvendigt, at der i stigende grad nedlægges kalv og hundyr i området af hensun til skader for skov og landbrug.

– Der er kun få til at betale for en stor bestand af kronvildt. Derfor er det vigtigt, at bestanden har en størrelse så de også fremover finder det sjovt at have de store dyr på kost og logi, slutter den nordjyske schweisshundefører Erik Stokbro.

De lokale jagttider for Nordjylland og resten af landet kan tilgås sammen med de generelt gældende jagttider på Netnatur App.

LÆS OGSÅ: 200 points hjort nedlagt i midtvendsyssel hjortelaug

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »