Flere af Vadehavets fuglearter er i tilbagegang på trods af status som UNESCO verdensarv og flere bevarelsesforanstaltninger

Af Miljøstyrelsen

En del af de fuglearter, der bruger Vadehavet som mellemstation eller som yngleområde, klarer sig ikke godt i det internationale Vadehav. Det gælder fugle som pibeand, almindelig ryle, klyde ederfugl og strandskade.

Fugle som spidsand og sandløber har dog en tydelig fremgang, og islandsk ryle har en beskeden fremgang i det samlede Vadehav.

Det viser en ny rapport fra en af arbejdsgrupperne under det trilaterale samarbejde om Vadehavet, der servicerer den fælles Vadehavsbestyrelse herunder Miljøstyrelsen.

Tilbagegang for fugle i Vadehavet

Læs rapporten, der er baseret på en storstilet fugletælling i 22 afrikanske og 11 europæiske lande beliggende på den 12.000 kilometer lange trækrute langs atlanterhavskysten mellem Sydafrika og Norge – Den Østatlantiske Trækrute .

Fremgang siden 2014

Heldigvis klarer størstedelen af de 36 fuglepopulationer, der bruger Vadehavet under deres to årlige træk mellem yngleområderne og overvintringsområderne, sig bedre end ved sidste opgørelse i 2014.

Situationen er dog forværret i netop Vadehavet for otte fuglearter, heriblandt pibeand og almindelig ryle, når man sammenligner hvordan fuglene klarer sig andre steder langs Den Østatlantiske Trækrute.

Vadehavet er vigtigt stop på trækruten

Optællingen af fuglene foregik i januar 2017 med 1.500 involverede personer og optællinger af 95 bestande af vandfugle. Tællingen dækkede Den Østatlantiske Trækrute, der er én af verdens længste og vigtigste ruter for trækkende vandfugle, med Vadehavet som en meget vigtig lokalitet.

Analyserne af tællingerne viser også, at tendenserne for vandfuglene på trækruten generelt set er ganske gode. To tredjedele af de 95 optalte bestande viser enten en stigning eller at bestandene er stabile.

Fugle der spiser muslinger har det svært

Men én bestemt gruppe af fugle skiller sig ud på en negativ måde: De arter og bestande, der bruger områder med tidevandsflader, og som er afhængige af bundlevende fødeemner som muslinger og yngler i Arktis, er i en dårligere tilstand end andre bestande.

Det er især bestandene af de vadefugle, der yngler i de sibiriske dele af Arktis, som har en ugunstig status. Her anses klimaændringer for at være en hovedårsag.

Ny kortlægning af miljø og mennesker på trækruten

For at kunne bidrage til forståelsen af årsagerne til udsvingene i bestandene, har man ved optællingen i 2017 påbegyndt en parallel indsamling af data om miljøforhold og tilstedeværelsen af menneskelig indflydelse på 70 af vandfuglenes vigtige levesteder i Europa og Afrika.

Landbrug i udkanten af fugleområderne og fiskeri er de to mest udbredte aktiviteter i.f.m. anvendelse af kystnære vådområder. Brugen af områder til rekreative aktiviteter og urbanisering er tilsyneladende i vækst.

På globalt plan har presset i forbindelse med klimaændringer stor indflydelse, især havstigning og opvarmning af de nordlige og arktiske breddegrader.

Læs rapporten LINK

Del gerne artiklen hvor du ønsker...