De danske farvande er et vigtigt område for toppet skallesluger, da arten foretrækker vandområder med mindre end 20 meters dybde

Af Redaktionen

Hvert år ankommer tusindvis af toppede skalleslugere (Mergus serrator)  til Danmark.

De er enten på vej til overvintringskvartererne længere mod syd, eller også bliver de i Danmark for at overvintre.

Fuglene ankommer i løbet af oktober og november. Bestanden kan på det tidspunkt være på mere end 25.000 fugle.

“I Danmark er Limfjorden, farvandet syd for Fyn samt syd og nord for Lolland de vigtigste yngle- og rasteområder.”

De fleste trækker dog i marts-maj til yngle-områder i blandt andet Finland og det nordlige Rusland. Danmark ligger faktisk på grænsen til dens sydligste udbredelsesområde.

Levevis

Toppet skallesluger holder hovedsageligt til i fjorde og ved lavvandede, beskyttede kyster.

Det lange næb med tandlignende hornlameller er et effektivt middel til at fange fisk med, og fisk som hundestejler, kutling og ålekvabber udgør størstedelen af føden. Fuglene tager dog også mindre krebsdyr.

Det er vigtigt, at der ikke i fourageringsområderne er forstyrrelser, som kan hindre fuglene i at udnytte føderessourcen.

De toppede skalleslugere, der yngler i Danmark, er at finde langs beskyttede kyster og i kystlaguner, hvor de holder til på små holme, hvor der ikke er rovdyr.

I sensommeren fælder toppede skalleslugere deres svingfjer. I denne periode ligger fuglene i tætte flokke på vandet i dagtimerne, men spredes og fouragerer tidligt om morgenen og sandsynligvis også i nattetimerne.

Hvad kan hjælpe toppet skallesluger?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i fældningsområderne i Limfjorden og i Smålandsfarvandet i sensommeren.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »