Allerede i februar og marts kan man opleve de første flokke af trækkende traner på himmelen over Danmark, når de fra deres vinterlogi flyver mod ynglepladserne

Af Redaktionen

Efter at have været forsvundet fra landet i cirka 100 år blev tranen (Grus grus) i 1952 atter en ynglefugl i Danmark.

Arten yngler i Nordjylland, og siden hhv. 1990 og 2007 har der også været ynglende traner på både Bornholm og på Sjælland.

Traner er trækfugle, og de danske fugle ankommer til landet i marts og trækker sydpå til Spanien og Nordafrika igen omkring september.

De milde vintre, som vi har oplevet gennem de senere år, har faktisk bevirket, at flere af vores ynglende tranepar vælger at overvintre i Danmark.

Tranerne opleves bedst i  Sydthy og på øen Læsø.

Tranens levevis

Tranen yngler både i åbne hedemoser og tilgroede moser samt til tider i mindre skovmoser.

Moserne er dog kun egnet som levested for traner, hvis de er uforstyrrede, da traner er meget sky.

Fuglene spiser overvejende planteføde, men kan også tage insekter og andre smådyr, som de finder i moser og enge

Traner trukket til træf

Når tranerne udfører deres dans, paraderer de med hurtige og stive skridt og hopper indimellem op med udspredte vinger for derefter at bukke sig mod hinanden.

Dansen er  en del af parringsspillet, men menes også at have en mere generel social betydning.

Flere traner overvintrer i Danmark

Hvad kan hjælpe tranen?

Traner kræver vanddækkede arealer til redeplaceringen, og man kan derfor hjælpe arten ved at undlade at dræne egnede yngleområder. Eventuelt kan der genskabes et højt vandniveau i inddæmmede områder.

Man kan også hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af 300 meter fra yngleområdet fra marts og frem til midten af juli.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »