En lidt bekymrende historie om, hvad en jæger oplevede, da han blev stoppet med en kasse flugtskydningspatroner i firehjulstrækkeren

Af Redaktionen

En ung jæger havde i 2014 været en tur i den lokale jagtforretning for at købe patroner (500 stk.) til weekendens flugtskydning. På vejen hjem fra forretningen blev han stoppet af en færdselsbetjent på motorcykel og beordret ud af bilen. Jægeren blev, efter at have fremvist sit jagttegn, informeret om, at han:

A: Transporterede for mange patroner.

B: At de ikke måtte være inde i pågældende biltype (patronerne stod bag i en 4WD, altså i samme rum som føreren).

C: Køretøjet manglede de lovbefalede afmærkninger.

Efter megen snak frem og tilbage fik jægeren dog lov til at køre, men med en kraftig advarsel om, at ”næste gang ville det koste et klip i kørekortet!”. Ikke overraskende var jægeren meget rystet over hændelsen og turde i fremtiden ikke køre med mere end et par æsker patroner i bilen ad gangen.

Det er indlysende, at den pågældende betjent desværre ikke var helt opdateret om loven vedrørende vejtransport af farligt gods på daværende tidspunkt. I ligehed med i dag var det også dengang fuldt lovligt.

Bestemmelserne i dag

Men hvad siger den del af loven der regulerer privatpersoners ret til at transportere farligt gods som fyrværkeri og ammunition til skydevåben så i 2017?

Nedenstående er et uddrag fra “Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017”, med de regler, som er gældende for privates transport af farligt gods:

Transport af farligt gods

I medfør af § 82, stk. 5-7, § 118, stk. 8, § 134 b og § 134 d, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved lov nr. 697 af 8. juni 2017, fastsættes:

§ 3. Enhver, som er involveret i vejtransport af farligt gods efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges.

§ 4. Spild eller udslip af farligt gods skal omgående anmeldes til alarmeringscentralen (1-1-2), medmindre spildet eller udslippet umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende.

§ 9. Med undtagelse af § 3, § 4, stk. 1, og § 38, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på national vejtransport af farligt gods foretaget af private personer med et køretøj registreret i Danmark, når godset er emballeret til detailsalg og er beregnet til deres personlige eller hjemlige brug eller fritids- eller sportsaktivitet, forudsat at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold. Farligt gods, der transporteres i IBC’s, storemballager eller tanke, anses ikke for at være emballeret til detailsalg.

§ 38. Overtrædelse af bekendtgørelsens §§ 3 og 4, § 5, stk. 1-2, § 9, stk. 2, § 10, stk. 2, §§ 11-13, § 14, stk. 1, § 15, § 17, stk. 1-3, § 18, stk. 1, § 19, § 21, stk. 1, § 25, stk. 1, §§ 27 og 28, § 29, stk. 1, 3, og 4, § 31, stk. 1, de tekniske forskrifter, der følger af § 41, og bilag 2, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. På samme måde straffes den, som overtræder regler og vilkår fastsat i medfør af § 30, stk. 2.

Ikrafttræden mv.

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1223 af 30. oktober 2015 om vejtransport af farligt gods ophæves.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »