Vandplaner virker og hvis den gode udvikling i vandmiljøet breder sig kan vi vente rekordstore forekomster af svømmeænder i Danmark, oplyser DOF i udsendt pressemeddelse

Af DOF.dk

” Hvis der skal være mange svømmeænder i et fjordområde, så skal der være en kombination af gode mængder af bundplanter og et velplaceret rimeligt stort reservat”

Det viser alle erfaringer fra reservatforsøg og opfølgning på etablerede reservater her i Danmark.

Ålegræs på dybt vand

“Bundplanterne er de seneste år vendt tilbage i Ringkøbing Fjord og Nibe-Gjøl Bredninger i Limfjorden. Det har tiltrukket titusinder af svømmefugle” skriver DOF i netop udsendt pressemeddelse

Fra 1960’erne til omkring år 2000 har vi bevæget os fra en situation, hvor der var udbredt bundvegetation i fjordene og kun få gode store reservater til en situation, hvor bundplanterne er eller har været forsvundet eller haft en begrænset udbredelse i mange fjorde. I samme periode har vi fået mange nye og store reservater. Vi har altså mistet den ene forudsætning og fået den anden.

– Det betyder, at hvis vi kan komme tilbage til en situation med masser af bundplanter OG reservaterne – så kommer vi til at se de største antal rastende svømmeænder nogensinde, forudsiger Preben Clausen, biolog, Ph.d. og seniorforsker ved Institut for Bioscience, DCE, Aarhus Universitet.

Faktisk er denne udvikling i gang. Vi har de seneste 10 år set positive effekter af tre vandplaner i form af reduceret næringsbelastning i vores fjorde og deraf afledte faldende mængder af encellede alger, der skygger planterne bort.

Takket være kombinationen af flere bundplanter og reservater med jagtforbud, skriver vandfugleforskeren Preben Clausen fra DCE, Aarhus Universitet, i bladet Fugle & Natur.

Det kan ses både i målinger af klorofyl og sigtdybder i de danske farvande. Udviklingen har bevirket, at vi efter årtier med tilbagegang nu har set forbedrede forhold for bundplanterne i fjordene, hvor der især i Ringkøbing Fjord og ved Nibe-Gjøl Bredninger er set en markant forbedring de senere år.

På de danske rastepladser i Nord- og Vestjylland, Vadehavet og de indre farvande er der de senere år talt op omkring 300.000 svømmeænder om efteråret.

Det drejer sig om arterne pibeand, gråand, spidsand, krikand og skeand. Med vegetationens tilbagekomst i Nibe-Gjøl Bredning og Ringkøbing Fjord er antallet af svømmeænder i DK de sidste par år blevet boostet med næsten 50.000 ’ekstra’ svømmeænder.

Hvis vi kan fastholde den gode udvikling i disse områder og få vegetationen tilbage i Nissum Fjord, Hjarbæk Fjord, Mariager Fjord og Egensedybet i Odense Fjord, så er der basis for yderligere 50.000.

– Derfor mener jeg ikke, det er urealistisk, at vi en dag når over 400.000 rastende svømmeænder i Danmark om efteråret. Det er mere end det dobbelte af det antal, som blev talt, da Vildtbiologisk Station i 1960’erne og starten af 1970’erne foranstaltede landsdækkende tællinger af vandfugle i perioden med god bundvegetation men intet reservatnetværk, konstaterer Preben Clausen.

Læs også: Ålegræs på dybt vand

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »