De danske skove består ud over mange af landets privatejede skove af statsskovene, der forvaltes af Naturstyrelsen

Af Naturstyrelsen

Der er cirka 621.000 ha skov i Danmark (2014), hvilket svarer til at skovarealet er 14,4 % af Danmarks areal. I Danmark er skovene ujævnt fordelt med meget skov langs den jyske højderyg, i Nordsjælland og på Bornholm. Mens der er meget mindre skov ved de stor byer.

Nåletræer er mest almindelige

Nåletræerne har vundet stort indpas i Danmark, fordi de er hårdføre og derfor er gode at plante på hede- og klitarealer, og fordi de vokser hurtigt og derfor ofte har været en bedre forretning for skovejerne end løvtræerne.

Af den grund er der mest nåletræ i Jylland. Nåletræer optager 39% af det samlede skovareal, mens løvtræerne optager 41%. Det resterende areal er blandede bevoksninger, ubevoksede arealer eller man har ikke identificeret en træart på arealet.

De fleste arter af løvtræ som f.eks. eg og bøg hører naturligt til i Danmark, mens nåletræerne er indført til landet gennem de sidste 200-300 år. F.eks. er Danmarks mest almindelige træart, rødgranen, indført fra andre europæiske lande såsom Sverige og Tyskland, mens andre arter som f.eks. Sitka- og Douglasgran er indført fra Nordamerika.

Regionale forskelle

Fordelingen af skov i Danmark kan varierer fra region til region. I Hovedstadsregionen, der omfatter Nordsjælland og Bornholm er skovprocenten over 17, mens den i Region Syddanmark er 11,2.

Sammenligner vi med EU som helhed er Danmark et skovfattigt land. Det gennemsnitlige skovareal for EU er 37%. Det samlede skovareal i EU er på ca. 1 mia. ha (2011) eller hvad der svarer til ca. 25% af verdens samlede skovareal.

De danske skoves historie

Oprindeligt var det meste af Danmark dækket af skov, men efter århundreder med ukontrolleret hugst og rydning til landbrug, dækkede skovene kun 2-3 procent af Danmarks areal omkring år 1800.

Viden om: Danmarks skove

Råvildtet er én af de arter, som har haft stor gavn af det øgede skovareal.

Siden skovlovens vedtagelse i 1805 har det været forbudt at rydde skov i Danmark, og samtidigt er der lige siden gjort et stort arbejde for at plante mere skov herhjemme.

Det samlede skovarealet er derfor vokset betydeligt, og det vokser stadig. Skovene er plantet overalt i landet, men de er især blevet etableret i hede- og klitområderne i Midt- og Vestjylland.

Mere træ i skovene

Hvert år hugges der ca. 4,3 millioner m3, men alligevel bliver der mere træ i de danske skove – hele 2,4 mio. m3 mere pr. år. Danmark forbruger langt mere træ end vi producerer. De danske skove leverer ca. 25% af Danmarks træforbrug. Resten importeres – især fra vores nabolande.

Skov pr. indbygger

For hver indbygger i Danmark er der ca. 1.000 m2 skov, hvilket svarer til et areal på størrelse med en stor parcelhusgrund. På europæisk plan har hver indbygger i gennemsnit ca. 3.000 m2 skov

Grønne hensyn

Naturstyrelsen driver skovene efter naturnære principper og følger en række grønne hensyn. Du kan læse mere om, hvordan vi driver statens skove og de grønne hensyn.

Skovovervågning og skovstatistik om de danske skove

Naturstyrelsen overvåger skovenes tilstand og skovbrugets udvikling. Opgaven løses i regi af Skov & Landskab, der er et center på tværs af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Formålet med skovovervågningen er, at:

  • følge ændringer i skovens vækst og tilstand og sætte dem i relation til menneskeskabte såvel som naturlige påvirkninger
  • overvåge skovressourcer og skovproduktionen
  • levere videngrundlaget for driftsmæssige såvel som natur- og miljøstrategiske beslutninger
  • levere nationale og internationale rapporter.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »