Det er mange virkemidler, der bidrager til at beskytte Danmarks vilde dyr og planter samt deres levesteder. Fra internationale målsætninger over EU direktiver til dansk lovgivning og forvaltning for enkeltarter og naturtyper

Af Miljøministeriet

Biodiversitetskonventionen er et vigtigt internationalt afsæt for beskyttelsen af biodioversiteten. Biodiversitetskonventionen er kendetegnet ved, at den virker på tre niveauer, idet biodiversiteten skal beskyttes på gen-, arts- og økosystemniveau. En bæredygtig udnyttelse af ressourcerne lægges til grund og der slås til lyd for en retfærdig udbyttedeling ved udnyttelsen af de genetiske ressourcer.

Konventionen udgør den strategiske ramme for medlemslandene. Forskellige protokoller giver mere detaljerede anvisninger. Eksempelvis er der en protokol om biosikkerhed og en protokol om udbyttedeling af udnyttelsen af ressourcerne.

For at få en ensartet naturbeskyttelse i EU har man på baggrund af Biodiversitetskonventionen og konventionen om at sikre de vilde dyr og planter i hele Europa (Bern konventionen) vedtaget habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, der skal sikre bevarelse og fremgang for medlemslandenes truede og sjældne dyr og planter.

De to naturdirektiver udgør sammen med vandrammedirektivet og direktivet vedrørende miljøvurdering af planer og projekter samt direktivet om strategiske miljøvurderinger vigtige EU instrumenter.

Alle disse direktiver er fulgt op af national lovgivning. I Danmark er Naturbeskyttelsesloven, Jagt- og vildtforvaltningsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Miljømålsloven, Skovloven og Nationalparkloven nogle af de væsentlige love, der sætter rammerne for beskyttelsen af vores biodiversitet.

Biodiversitetskonventionen er et af de vigtige instrumenter til at beskytte de vilde dyr og planter og deres levesteder.

Her kan du læse om EU’s målsætninger og strategi for biodiversiteten op til 2020.

Læs om Danmarks indsats for biodiversiteten.

Kommunerne har en afgørende rolle på naturbeskyttelsesområdet, og mange kommuner er gået aktivt ind i arbejdet for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.

Arbejdet med at stoppe tabet af biodiversitet har høj prioritet i det nordiske samarbejde og er et hovedmål i det nordiske miljøhandlingsprogram.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »