De fleste er sikkert klar over, at man som lystfisker skal have et statsfisketegn i Danmark. Men hvad må man ellers – og hvordan er de øvrige regler

Frit fiskeri i statsskovene

I mange søer i statsskovene er der frit fiskeri, hvilket betyder, at man kan fiske gratis. Er man under 18 år eller over 65 år, behøver man ikke engang et fisketegn i disse søer.

Find alle søerne med frit fiskeri nedenfor på friluftskortet, Udinaturen.

Tryk på kortet og vælg fanen “Ved vandet” i topmenuen. Fravælg alle andre faciliteter end “Frit fiskeri”.

Viden om: Lystfiskeri og fisketegn

Læs mere om fiskereglerne for lystfiskeri på Naturstyrelsens arealer.

Husk fisketegnet

Alle mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt fisketegn for at dyrke lystfiskeri i Danmark.

Køb fisketegn

Betalingsfiskerier

Benytter du dig af betalingsfiskerier, skal du købe et fiskekort hos den lokale sportsfiskerforening. Kortet giver ret til at benytte det enkelte fiskevand. Sæt dig grundigt ind i reglerne om mindstemål og fredningstider og vis hensyn til natur og fugleliv, når du fisker.

Fiskeregler for lystfiskeri på Naturstyrelsens arealer

Frit fiskeri er områder på Naturstyrelsens arealer, hvor fiskeri er tilladt, når følgende regler overholdes:

Ved lystfiskeri i Naturstyrelsens ferske vande må du kun anvende de traditionelle lystfiskerimetoder og -redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med en til to stænger pr. lystfisker. Dette er gældende, medmindre andet er tilladt af det lokale statsskovdistrikt.

“Lystfiskeri fra båd eller lignende er normalt ikke tilladt og kræver i alle tilfælde tilladelse fra det lokale statsskovdistrikt.”

Undgå af hensyn til naturen at anvende fiskegrej af bly.

Der må ikke anvendes forfodring.

Tag hensyn til gydepladser og ynglende fugle. Det er ikke tilladt at færdes i rørbevoksninger, dvs. bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder og åbrinker m.v. skal undgås. Stumper af fiskesnører og andet affald må ikke efterlades. Såkaldte fletliner af kevlar m.v. og liner af fluorocarbon nedbrydes kun meget langsomt i naturen, og selv efterladte stumper af almindelig fiskesnøre kan virke som snarer, der “fanger” fugle og mindre dyr.

Alt for få havørreder i Grindsted Å

Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.

Hvor der sælges dagkort, kan der lokalt være begrænsninger i salget, eller der kan være færdselsregulerende foranstaltninger.

Hvor særlige forhold taler for det, kan Naturstyrelsen med øjeblikkelig virkning stoppe et fiskeri, indføre skærpede mindstemål eller udvide fredningstider og -zoner.

Mindstemål og fredningstider

Husk at sætte dig ind i mindstemål og fredningstider for de forskellige fiskearter.

Mindstemål og fredningstider for fiskarter

Udpegningen af områder til fri fiskeri

Siden 1996 har Naturstyrelsen stillet en række søer og vandløb til fri rådighed for alle lystfiskere. Formålet er at give både danske lystfiskere og udenlandske turister bedre adgang til lystfiskeri.

“Udpegningen af frit fiskevand er ikke definitiv. Der kan løbende tilføjes såvel som fjernes lokaliteter.”

Udpegningen af lokaliteter har været diskuteret i statsskovdistrikternes brugerråd. Det har været en betingelse, at hensynet til lystfiskeriet ikke må gå forud for hensyn til beskyttelse af de naturmæssige og kulturhistoriske værdier på styrelsens arealer.

Naturstyrelsen forvalter ca. 25 procent af Danmarks søer og vandløb, i alt 12.859 ha (2003-tal). Nogle af søerne er blandt landets mest beskyttede naturarealer, mens især flere af de større søer udnyttes intensivt til friluftsformål.

Godt 10 procent af styrelsens samlede vandareal, overvejende mindre søer, vil være helt lukket for fiskeri af hensyn til dyre- og planteliv eller på grund af farlige eller vanskelige adgangsforhold.

Udlejning

Af hensyn til naturen er det ikke forsvarligt at åbne for frit fiskeri alle steder. En del af disse fiskevande lejer Naturstyrelsen i stedet ud.

Udlejningen sker fortrinsvis til lokale lystfiskerforeninger, hvis tilsyn og lokale engagement i f.eks. fiskepleje betragtes som et gode i forbindelse med forvaltningen af fiskevandene.

Fiskeripolitikken

Politik fra 1997 der konkretiserer driften af fiskeriet i Naturstyrelsens søer og vandløb

PDF: Fiskeri og fiskepleje i Skov- og Naturstyrelsens søer og vandløb

Læs mere om lystfiskeri

Kilde: Naturstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »