Ideen bag naturnær skovdrift er bl.a., at skabe mere variation i skoven og selv lade naturen gøre en større del af arbejdet …

Af Miljøstyrelsen

Naturstyrelsens skovarealer drives efter naturnære principper. Den naturnære drift af statsskovene blev besluttet i 2002 i Det nationale Skovprogram og igangsat i statsskovene fra 2005.

Læs det nationale Skovprogram

For nærmere beskrivelse af principperne for den naturnære skovdrift, kan du læse “Handlingsplan for naturnær skovdrift”.

Læs Handlingsplan for naturnær skovdrift

Lang tidsplan

At omlægge ensaldrende skovbevoksninger med én træart til uensaldrende bevoksninger med mange træarter kan tage helt op mod 100 år.

Som en del af den langsigtede styring af omlægningen til naturnær skovdrift, er der udlagt skovudviklingstyper i alle statsskove, der beskriver det langsigtede mål for de enkelte skovområder.

Skovudviklingstyperne bliver til med baggrund i en vurdering af dyrkningsbetingelserne og en landskabsanalyse, som fastlægger hvor der skal genskabes åbne naturarealer og udlægges arealer til sikring af særlige natur- eller friluftsmæssige interesser.

Læs mere om i Katalog over skovudviklingstyper

Viden om: Naturnær skovdrift

Skove omlægges fra f.eks. rene nåleskove til blandingsskove som her: Bøg med gran

Statsskovene er alle omlagt til naturnær skovdrift, hvilket indebærer konkrete aktiviteter som:

  • Renafdrifter undgås så vidt muligt og der arbejdes med hugst- og kulturmetoder, der sikrer opbygning af varierede skovstrukturer og mulighed for naturlig foryngelse.
  • Der bevares i både løv- og nåletræsbevoksninger min. 3-5 træer pr. hektar til naturlig død og henfald.
  • For at sikre den naturlige hydrologi oprenses grøfterne i statsskovene som udgangspunkt ikke længere. Undtaget er steder med lovgivningsmæssige forpligtelser og steder med naboeffekt.
  • Fældning og udkørsel af træer sker fra permanente kørespor, hvilket er med til at minimere skader på jordbunden.
  • I 2010 udlagde Naturstyrelsen yderligere mellem 1.000 og 2.000 ha biodiversitetsskov (urørt-, græsnings-, stevnings- og plukhugstskov) og vil fortsat sikre, at minimum ti procent af skovarealet er udlagt som biodiversitetsskov.

Læs mere om naturnær skovdrift i de private skove

Læs mere om:
Skovbrug

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »