Der er etableret en beredskabsplan med det formål at sikre en koordineret og effektiv indsats, når havpattedyr og havfugle kommer i nød eller driver døde i land

Af Miljøstyrelsen

En vigtig forudsætning for at man i en givet situation er i stand til at iværksætte foranstaltninger til at afhjælpe eller afværge virkningerne af for eksempel en oliekatastrofe til havs eller massedød blandt havpattedyr er, at der foreligger retningslinier for en omgående indsats – et beredskab.

Naturstyrelsens beredskab vedrørende havpattedyr og havfugle har to hovedfunktioner: Dels at opbygge et videngrundlag, der gør det muligt at forebygge, dels at overvåge en situation under udvikling og iværksætte de nødvendige foranstaltninger, således at syge, strandede og olieforurenede dyr ikke lider unødigt.

I Danmark har der i en længere årrække været gennemført mere eller mindre systematiske registreringer af strandede havpattedyr på de danske kyster.

Siden 1991 har der af Naturstyrelsen i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, i København været gennemført registrering af strandede havpattedyr, som overvejende omfatter marsvin og sæler.

LÆS MERE (PDF): Beredskabsplan for havpattedyr

Eksempler på olieforurening

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »