m0SPXwX7tiI

Hvis du gerne vil på buejagt i Danmark, så kræves det, at du først har  bestået buejagtprøven. Består man buejagtprøven, har man ret til at gå på buejagt i de følgende fem hele jagtår med den type bue, prøven er bestået med

Af Miljøstyrelsen

Man skal nu være indberettet til buejagtprøven af en buejagtkursuslærer. Buejagtkursuslæreren underviser på det obligatoriske buejagtkursus, der skal være gennemført for at aflægge buejagtprøven.

Buejagtkursuslærerne er en del af Foreningen af Danske Buejægere (FADB).

Tilmelding og betaling

Når man er blevet indberettet som aspirant til buejagtprøven kan man tilmelde sig buejagtprøven, ved at betale et prøvegebyr og foretage en tilmelding på Mit jagttegn.

Hvis man betaler rettidigt, men ikke tilmelder sig, bliver man automatisk tildelt en prøvedato. Prøvedatoen fremgår af Mit jagttegn.

Se ”Datoer for buejagtprøver” for blandt andet frister for betaling og valg af prøvedag.

Buejagtprøvens indhold

Buejagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del.

Den skriftlige prøve består af 20 spørgsmål, der besvares ved afkrydsning. Når den skriftlige prøve er bestået, kan man aflægge den praktiske prøve.

Ved den praktiske prøve skal man ramme træfområdet på mindst 5 af 6 vildtfigurer.

Som aspirant er der nogle ting, du skal vide, før du kan gå op til buejagtprøven.

Du kan læse mere i huskelisten, som du kan downloade her:

Huskeliste til buejagtprøve

Forlængelse af buejagtberettigelse

Når du har bestået buejagtprøven, har du ret til at gå på buejagt i de følgende 5 jagtår. Buejagtberettigelsen vil fremgå af dit jagttegn i den periode.

3 måneder inden buejagtberettigelsen udløber vil Miljøstyrelsen varsle udløbet, og dermed behovet for aflæggelse af en ny praktisk prøve, hvis man fortsat ønsker at kunne gå på buejagt.

Man vil i en 5-årig periode have mulighed for at aflægge den praktisk buejagtprøve, for på den måde at blive berettiget til buejagt igen.

Betaling og tilmelding til den praktisk prøve følger fristerne for betaling og tilmelding for buejagtprøven som fremgår af ”Vigtige datoer for buejagtprøver”.

Uddrag fra retsinformation om buejagt

Kapitel 7

Buejagtprøven og påtegning om tilladelse til buejagt

§ 33. Jagt og regulering med bue må kun udøves af personer, der har bestået buejagtprøven efter reglerne i dette kapitel, og som har påtegning på jagttegnet om tilladelse til buejagt, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Buejagtprøven kan kun aflægges af personer, der er jagttegnsberettigede, jf. kapitel 1, er fyldt 16 år og har gennemført buejagtkursus, jf. § 44.

Stk. 3. Personer, der er bosat i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som kan dokumentere at have tilladelse fra den relevante nationale myndighed til at udøve jagt med bue i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, kan ved udstedelse af dansk jagttegn, jf. § 2, på begæring få påtegning på jagttegnet om tilladelse til jagt med bue. Miljøstyrelsen kan betinge påtegningen af, at den pågældende aflægger og består buejagtprøven.

§ 34. Aspiranter kan tilmelde sig buejagtprøven, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Aspiranten er tilmeldt det buejagtkursus, der er nævnt i § 44, og dette sammen med aspirantens personnummer og den buetype (langbue, compoundbue eller recurvebue), som prøven skal aflægges med, er indberettet til Miljøstyrelsen, jf. § 44, stk. 2.

2) Aspiranten har betalt et gebyr på 540 kr., jf. stk. 2.

Stk. 2. Betaling skal ske med betalingskort via »Mit jagttegn« eller ved anvendelse af en OCR-linje, som fremgår af »Mit jagttegn«. Når betaling er foretaget, er tilmeldingen bindende, jf. dog § 35, stk. 3. Gebyret dækker én skriftlig prøve samt op til 2 skydninger under den praktiske prøve den samme dag. Samtidig med betalingen skal aspiranten oplyse, hvilken buetype prøven aflægges med.

§ 35. Aspiranter, der opfylder betingelserne for tilmelding til buejagtprøven, kan via »Mit jagttegn« vælge tid og sted for aflæggelse af buejagtprøve.

Stk. 2. Tilmelding til buejagtprøve skal ske senest 3 dage inden prøvens afholdelse kl. 12.

Stk. 3. Aspiranter, der er forhindret i at møde, skal melde afbud til prøven via »Mit jagttegn« senest 4 dage før prøvens afholdelse. Manglende rettidig afmelding indebærer, at aspiranten bruger et prøveforsøg, jf. § 38, stk. 2, og at der skal betales nyt gebyr, jf. § 34, stk. 1, nr. 2, ved tilmelding til en ny prøve.

Stk. 4. Aspiranter, der rettidigt melder afbud, kan på »Mit jagttegn« vælge tid og sted for aflæggelse af buejagtprøve.

Buejagtprøvens afholdelse og indhold

§ 36. Buejagtprøveordningen administreres af Miljøstyrelsen. Buejagtprøven aflægges for en prøvesagkyndig, der er beskikket af Miljøstyrelsen. Naturstyrelsen står for buejagtprøvens afholdelse.

§ 37. Inden prøven aflægges, skal den enkelte aspirant for den prøvesagkyndige forevise gyldigt dansk jagttegn og fotolegitimation med angivelse af personnummer.

§ 38. Buejagtprøven omfatter en skriftlig og en praktisk prøve. For at bestå prøven kræves, at aspiranten har bestået såvel den skriftlige som den praktiske prøve. Den skriftlige prøve skal være bestået, inden den praktiske prøve aflægges.

Stk. 2. En aspirant kan aflægge op til 3 buejagtprøver, dvs. højst 3 skriftlige og 3 praktiske prøver, inden for 18 måneder fra datoen, hvor buejagtkursuslæreren har indberettet, at aspiranten har gennemført buejagtkurset. Hvis aspiranten ikke består buejagtprøven, herunder en del heraf, i 3 forsøg eller inden for de 18 måneder, kan ny buejagtprøve først aflægges, når aspiranten på ny har gennemført buejagtkurset og tilmeldt sig prøven efter reglerne i §§ 34 og 35.

§ 39. Den skriftlige prøve aflægges holdvis. Den praktiske prøve aflægger aspiranterne enkeltvis.

Stk. 2. Aspiranten medbringer den bue og de pile, som prøven ønskes aflagt med.

Stk. 3. Buejagtprøven skal aflægges med en bue og en pil, som opfylder kravene til jagt med bue på råvildt, jf. bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v., eller med en træningsindsats som opfylder kravene til jagtodden ved jagt på råvildt for så vidt angår anslagsenergi og pilevægt.

Stk. 4. Aspiranten må ikke medbringe hjælpemidler, herunder mobiltelefon, ved prøven.

Den skriftlige prøve

§ 40. Ved den skriftlige prøve stilles spørgsmål, der skal belyse aspirantens kendskab til buejagt og de særlige regler, der gælder herfor, herunder

1) de vildtarter, der må jages under buejagt,

2) de jagtetiske principper for udøvelse af buejagt,

3) sikkerhed under udøvelse af buejagt og

4) anden relevant jagtlovgivning.

Stk. 2. Miljøstyrelsen udformer spørgsmålene således, at hvert spørgsmål skal besvares ved afkrydsning.

Stk. 3. Prøven består af 20 spørgsmål, som skal besvares på højst 20 minutter. For at bestå prøven må højst 10 pct. af spørgsmålene være besvaret forkert.

Stk. 4. Den prøvesagkyndige meddeler de enkelte aspiranter umiddelbart efter den skriftlige prøves afslutning, om prøven er bestået.

Den praktiske prøve

§ 41. For at bestå den praktiske prøve kræves, at aspiranten udviser en sikkerhedsmæssig forsvarlig håndtering af buen og ved skydning af én pil til hver af 6 vildtfigurer i naturlig størrelse har mindst 5 træffere i et træfområde (hjerte-/lungeregionen), der er indtegnet på figurerne således, at det ikke er synligt for aspiranten.

Stk. 2. Ved en træffer forstås, at pilens skaft som minimum berører den indtegnede ring, der markerer hjerte-/lungeregionen.

Stk. 3. Den prøvesagkyndige afgør, hvorvidt kravet i stk. 1 for bestået prøve er opfyldt.

Stk. 4. Den prøvesagkyndige skal indstille afviklingen af den praktiske prøve, hvis det er klart, at aspiranten ikke kan bestå prøven.

Stk. 5. Umiddelbart efter den praktiske prøves afslutning meddeler den prøvesagkyndige de enkelte aspiranter, om buejagtprøven er bestået. Den prøvesagkyndige udsteder et prøvebevis, såfremt aspiranten bestået buejagtprøven.

Efter buejagtprøvens aflæggelse

§ 42. Bevis for bestået buejagtprøve er i den resterende del af det jagtår, hvor prøven er bestået, sidestillet med den påtegning, der er nævnt i § 33, stk. 1, såfremt det medbringes sammen med jagttegnet i forbindelse med udøvelse af buejagt.

Stk. 2. Aspiranter, der ikke består buejagtprøven eller en del heraf, kan tilmelde sig en ny prøve ved betaling af det gebyr, der fremgår af § 34, stk. 1, nr. 2, og i øvrigt følge fremgangsmåden og kravene i dette kapitel for den del af prøven, som ikke er bestået, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis den skriftlige prøve ikke bestås, kan aspiranten tidligst aflægge en ny buejagtprøve 14 dage efter afholdelsen af den prøve, der ikke er bestået.

Stk. 4. Personer, der har påtegning om tilladelse til buejagt, jf. § 33, kan, opnå ret til buejagt med en anden buetype alene ved at bestå praktiske prøve med den pågældende buetype.

Gyldighedsperiode

§ 43. For personer, der har aflagt buejagtprøve, giver prøven ret til jagt i det jagtår prøven er aflagt i og i de følgende 5 jagtår (gyldighedsperioden), jf. dog stk. 2 og 3. Miljøstyrelsen giver påtegning på jagttegnet om, at buejagt er tilladt, herunder med hvilke buetyper, jf. § 33, stk. 1.

Stk. 2. Tilladelse til fortsat buejagt efter gyldighedsperiodens udløb forudsætter, at den praktiske del af buejagtprøven, jf. § 41, på ny aflægges og bestås efter reglerne i dette kapitel. Miljøstyrelsen orienterer den enkelte buejæger om mulighed for tilmelding til buejagtprøve senest 3 måneder inden udløbet af den 5-årige gyldighedsperiode.

Stk. 3. Personer, der ikke inden 5 år fra udløbet af gyldighedsperioden efter stk. 1, har bestået en ny praktisk prøve med den pågældende buetype, jf. stk. 2, skal have ny tilladelse til buejagt, jf. § 33, stk. 1. Før fornyet tilladelse kan udstedes, skal der aflægges og bestås en ny buejagtprøve i henhold til reglerne i dette kapitel.

Kapitel 8

Obligatorisk buejagtkursus

§ 44. Gennemførelse af obligatorisk buejagtkursus er en betingelse for tilmelding og aflæggelse af buejagtprøven. Det obligatoriske buejagtkursus skal forestås af en af Miljøstyrelsen godkendt buejagtkursuslærer, jf. § 46, og skal indeholde undervisning i de emner, der fremgår af lærebogsmaterialet på Miljøstyrelsens hjemmeside om buejagtprøve.

Stk. 2. Den buejagtkursuslærer, jf. §46, som forestår undervisningen af aspiranten, skal indberette kursustilmeldingen efter § 34, stk. 1, nr. 1. Indberetningen skal ske digitalt via »Jagtportalen« og giver aspiranten adgang til »Mit jagttegn«. Hvis buejagtkursuslæreren ikke senest 1 år efter indberetningen har indberettet, at aspiranten har gennemført det obligatoriske buejagtkursus, jf. stk. 3, sletter Miljøstyrelsen indberetningen og tilbagebetaler evt. betalt gebyr efter § 34.

Stk. 3. Når aspiranten har gennemført buejagtkurset, skal buejagtkursuslæreren indberette dette til Miljøstyrelsen. Indberetningen skal ske digitalt via »Jagtportalen« og vil fremgå af »Mit jagttegn«. Indberetningen skal ske senest 7 dage før det ønskede prøvetidspunkt efter § 35, stk. 1.

SE OGSÅ: GENEREL INFORMATION OM BUEJAGT I DANMARK

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »