I Danmark er der ret vide regler for, hvor og hvordan man må færdes i det åbne land. Her får du svar på en række spørgsmål

Af Redaktionen

Hvordan må man færdes på markveje og stier?

Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet.

Må man gå ind på et udyrket område?

Ja, på private, udyrkede arealer, der ikke er indhegnede, må man færdes til fods fra kl. 6.00 til solnedgang, og kun tage ophold i en afstand af mindst 150 meter fra bygninger.

På offentligt ejede udyrkede arealer er der adgang hele døgnet. Du kan se adgangsmulighederne for de udyrkede arealer på naturstyrelsens hjemmeside.

Må man gå ind på et indhegnet, udyrket område?

Der er også adgang til indhegnede, udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan komme derind gennem låger, stenter og lignende, og hvis der ikke er skiltet mod adgang.

Hunde

Både på private og offentlige områder kan ejerne give besøgende lov til at færdes med løse hunde, med mindre det strider mod andre bestemmelser. Det kan være, at der i områder er fredede arter eller internationale beskyttelsesområder, hvor man ikke kan give en sådan tilladelse.

Må man gå langs alle bække?

Du har efter naturbeskyttelsesloven ret til at færdes på private, udyrkede arealer, men ikke hvis der er hegnet pga. græssende husdyr.

De udyrkede arealer langs vandløb er ikke omfattet af denne bestemmelse, medmindre de grænser op til andre offentligt tilgængelige arealer.

Må man gå hen over en pløjemark, som der ikke er sået noget på?

Nej. Ikke uden ejerens tilladelse.

Må man gå en tur med en flok børn i markskel?

Nej, man må ikke færdes i markskel, medmindre man har fået lov af ejeren.

Må man afspærre en markvej, som fører til en fredskov?

Det er kommunen, som vurderer, om en sti i det åbne land er opfattet af adgangsreglerne og om nedlæggelse af stien kræver anmeldelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 26 a.

Hvis man skal gå langs stranden, må man så bære våben for at komme til et jagtsted?

Der er forskellige regler på land og på søterritoriet – grænsen går ved den daglige lavvandslinje.

På land må du ikke gå med dit jagtvåben på anden mands jord, heller ikke selvom du bare skal ned til din skydepram ved stranden – medmindre vedkommende har givet dig tilladelse her til.

Du må dog gerne medtage et uladt våben på de veje og stier, som findes i naturen, i skove dog kun på de offentlige veje, der fører gennem skoven.

På fiskeriterritoriet, som både omfatter den stribe sand, som overskylles af bølgeskvulp, og havet, er færdsel til fods med et uladt våben, kun tilladt ved færdsel til og fra en ø eller en båd og i lige linje mellem disse og kysten.

Men du gerne må sætte en båd i vandet og sejle over til det andet areal med dit våben forudsat, at det i øvrigt er lovligt at medbringe våben på den pågældende del af søterritoriet.

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »