I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelse og Grønt Danmarkskort

Af Miljøstyrelsen

Ifølge planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplaner indeholde retningslinjer og kort, der beskriver:

”varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort”

Retningslinjer

Kommunerne skal ved revision af kommuneplanen eller i et kommuneplantillæg fastsætte retningslinjer for:

  1. Varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne
  2. Prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats indenfor Grønt Danmarkskort

Udpegningerne

I kommunernes udpegninger indgår den eksisterende og den potentielle natur. Områderne skal fremgå af et kort i kommuneplanen. Til sammen udgør disse udpegninger det grønne danmarkskort.

Den eksisterende natur:

  • Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land
  • Økologiske forbindelser

Den potentielle natur:

  • Potentielle naturområder
  • Potentielle økologiske forbindelser

Nye krav til kommunerne

Planlægning for naturbeskyttelsesinteresserne og Grønt Danmarkskort indebærer nye krav til kommunerne.

Kommunerne skal:

1. Anvende Digitale Naturkort

2. Anvende de tre nationale kriterier

3. Sikre sammenhæng mellem udpegninger på tværs af kommunegrænser

4. Redegøre for udpegningsgrundlaget for Grønt Danmarkskort

5. Udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen

Digitale Naturkort

De digitale naturkort er et samlet kort- og datagrundlag, som bl.a. indeholder Biodivsitetskortet med vigtige levesteder for sjældne og rødlistede arter. De er udviklet af Miljøstyrelsen til brug for kommunernes udpegninger, men er ligeledes offentligt tilgængelige. Tilgå de Digitale Naturkort.

De tre nationale kriterier

Alle Natura 2000-område på land skal udpeges til Grønt Danmarkskort. Derudover skal følgende kriterier i prioriteret rækkefølge ligge til grund for de øvrige udpegninger:

  1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser udenfor Natura 2000-områderne.
  2. Potentielle naturområder, som udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende naturområder.
  3. Naturområder med synergieffekter for fx klimatilpasning, vandmiljø eller rekreation.

Sammenhæng i udpegninger på tværs af kommunegrænser

Ved at skabe sammenhæng i naturudpegningerne på tværs af kommunegrænser kan der skabes større og bedre naturområder med bedre fysisk og/eller funktionel sammenhæng.

På tværs af kommunerne var der i 2017/2018 nedsat lokale naturråd, som bistod kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Redegørelse for udpegningsgrundlaget for Grønt Danmarkskort

Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af kommunens overordnede tilgang til udpegningerne med en begrundelse herfor. Det skal bl.a. fremgå af redegørelsen, hvordan Digitale Naturkort og nationale kriterier er anvendt, og hvordan sammenhæng til nabokommuner er sikret. Endelig skal det af redegørelsen fremgå, hvordan kommunerne prioriterer de kommunale indsatser indenfor Grønt Danmarkskort.

Indberetning i Plandata.dk

Kommunen skal, som hidtil, indberette i plandata.dk under temaerne Naturbeskyttelsesområde, vedtaget; for naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturområder; Økologisk forbindelse, vedtaget; for økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Disse temaer udgør tilsammen Grønt Danmarkskort.

Miljøstyrelsen er i dialog med Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt der skal ske ændringer af GIS-temaerne om natur. Det væsentlige er dog, at det er muligt for kommunerne allerede nu at indberette temaerne i det eksisterende system. Det samlede Grønt Danmarkskort vil også blive vist som et tema under Digitale Naturkort.

Tilgå plandata.dk.

Relevante links

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »