Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper samt vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske

Af Naturstyrelsen

Grundlaget for Natura 2000 er EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, som består af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet.

Direktiverne forpligter EU’s medlemslande til at bevare mere end 200 naturtyper, 700 arter af planter og dyr og over 170 fuglearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for det enkelte medlemsland.

Dette skal landene blandt andet gøre ved at udpege særlige områder, hvor de arter og naturtyper, som er omfattet af direktiverne, er sikret nogle beskyttede levesteder.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. De udgør tilsammen 8 procent af landarealet – som Fyn med omliggende øer – og 18 procent af havarealet.

Inden for de udpegede områder, Natura 2000-områderne, gælder særlige retningslinjer for fangst og jagt og regler for beskyttelse af arter og naturtyper. Desuden er der krav om overvågning af og rapportering om naturens tilstand.

Målet med Natura 2000 er at skabe såkaldt gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der er beskyttet inden for Natura 2000-områderne.

For at nå det mål er der for hvert Natura 2000-område udarbejdet en Natura 2000-plan. Denne sætter rammerne for, hvordan man her skal behandle naturen, for at den kan udvikle sig positivt.

LÆS MERE:

Her ligger de danske Natura 2000-områderne

Oversigt over beskyttede arter og naturtyper

Få tilskud til Natura 2000-skov

Er du privat eller kommunal skovejer i et Natura 2000-område, kan du søge tilskud til at beskytte de skovnaturtyper og -arter, der er omfattet af Natura 2000.

Læs mere om tilskudsordningen

Viden om: Natura 2000

De danske Natura 2000 områder indgår i EU’s Natura 2000 netværk, som du kan få yderligere information om på nedenstående link.

Læs mere på EU’s hjemmeside

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »