Hvilke våben og hvilken ammunition er tilladt til jagt i Danmark? Det lærer man naturligvis, når man tager jagttegn, men kniber det med hukommelsen, så kan du opfriske den her

Af Redaktionen 26. juni 2019

Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

I medfør af § 23, stk. 4, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 14. juni 2013, og § 30, stk. 1, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 294 af 11. april 2011, lov nr. 161 af 28. februar 2012, lov nr. 277 af 19. marts 2013 samt lov nr. 489 af 21. maj 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Skydevåben

§ 1. Følgende skydevåben må, når de er i forsvarlig stand, anvendes til jagt og til regulering efter reglerne i bekendtgørelse om vildtskader:

1) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, der højst er af kaliber 12, og som ikke kan indeholde mere end 2 patroner.

2) Riflede våben, bortset fra helautomatiske rifler. Halvautomatiske rifler må dog højst kunne indeholde 2 patroner.

Stk. 2. Haglgeværer og halvautomatiske rifler, der er konstrueret til at kunne indeholde mere end 2 patroner, må dog anvendes, hvis de forsynes med en permanent anordning, der sikrer, at de højst kan indeholde 2 patroner.

Stk. 3. Haglgeværer må kun anvendes på de vildtarter, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2 – 5.

Jagt på råbuk med haglgevær må dog ikke finde sted i perioden 16. maj – 15. juli.

Stk. 4. Haglgeværer af kaliber mindre end 20 må alene anvendes på de vildtarter, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 5.

Stk. 5. I riflede våben, hvor drivmidlet er luft, skal projektilet være mindst 5,5 mm i diameter.

Stk. 6. Revolvere og pistoler må ikke anvendes til jagt og regulering.

Stk. 7. Anvendelse af udskiftelige boringer med riffelgange i glatløbede haglgeværer medfører ikke, at geværet betragtes som et riflet våben.

Kapitel 2

Ammunition

§ 2. Haglpatroner til glatløbede haglgeværer må anvendes til jagt og regulering, når følgende krav er overholdt:

1) Patroner med hagl, der har en vægtfylde på 7 g/cm3 eller derover.

2) Patroner med hagl, der har en vægtfylde på 9 g/cm3 eller derunder, skal have en udgangshastighed (V1,5) på mindst 400 m/sek.

3) Patroner med hagl, der har en vægtfylde større end 9 g/cm3, skal have en udgangshastighed (V1,5) på mindst 375 m/sek.

Stk. 2. Hagl i haglpatroner må maksimalt have en diameter på 4 mm.

Stk. 3. Kuglepatroner i glatløbede haglgeværer må ikke anvendes til jagt eller regulering.

Stk. 4. Haglpatroner med hagl af bly, må ikke:

1) forhandles, medtages eller anvendes til jagt eller regulering, eller

2) medtages eller anvendes til flugtskydning, herunder på skydebaner.

 

§ 3. Jagtammunition til riflede våben må anvendes til jagt på og regulering af de nævnte arter, når følgende krav er opfyldt, jf. også bilag 1:

1) Til kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon, vildsvin og spættet sæl samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 2 – 5, enten kuglevægt mindst 9 g (139 gr) og anslagsenergi E100 mindst 2.700 Joule (J), eller kuglevægt mindst 10 g (154 gr) og anslagsenergi E100 mindst 2.000 J.

2) Til råvildt samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 3 – 5, kuglevægt mindst 3,2 g (50 gr) og anslagsenergi E100 mindst 800 J.

3) Til ræv, mårhund, vaskebjørn, hare, sumpbæver, gæs og skarv samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 4 – 5, anslagsenergi E100 mindst 175 J.

4) Til husmår, ilder, mink, vildkanin, bisamrotte, hønsefugle, blishøne, ænder og måger samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 5, anslagsenergi E0 mindst 150 J.

5) Til duer, kragefugle, vadefugle og stær mundingshastighed V0 mindst 200 m/sek.

Stk. 2. For så vidt angår jagtammunition til riflede våben til jagt på eller regulering af kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt, muflon, vildsvin eller spættet sæl, skal projektilet være ekspanderende.

Stk. 3. Der må ikke anvendes våben, som kan anvende ammunition i kaliber ∙50 BMG.

Kapitel 3

Jagt med bue og pil

§ 4. Den, der har bestået buejagtprøven eller tilsvarende prøve, jf. § 32 i bekendtgørelse om jagttegn, har ret til at anvende den buetype, der er aflagt prøve med.

Stk. 2. Alle jagtbare arter af pattedyr og fugle, bortset fra kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon og vildsvin må jages med bue.

Se dog her bekendtgørelse om forsøg med buejagt på større vildtarter.

Stk. 3. Under buejagt må der kun anvendes bue og pil, som opfylder de krav, der er angivet i § 5.

Stk. 4. Gyldigt jagttegn med påtegning »buejagt tilladt« skal medbringes under buejagt tillige med fotolegitimation.

Stk. 5. Bevis for bestået buejagtprøve er i den resterende del af det jagtår, hvor prøven er bestået, sidestillet med den påtegning, der er nævnt i stk. 3, såfremt det medbringes sammen med jagttegnet i forbindelse med udøvelse af buejagt.

§ 5. Krav til buen og pilen:
1) Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås skal anslagsenergien (E0) være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 25 g. Dog skal anslagsenergien ved brug af pil med mekanisk spids være mindst 70 Joule.

2) Ved jagt på andre vildtarter skal anslagsenergien (E0) være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 20 g. Dog skal anslagsenergien ved brug af pil med blunt være mindst 70 Joule.

3) En evt. stabilisator må højst være 35 cm.

4) Pilehylder og andre anordninger, der tillader afskydning af mere end én pil ad gangen, må ikke anvendes.

5) Anordninger, der fungerer ved at forspænde strengen, må ikke anvendes.

6) Ved jagt på flyvende vildt med skarp od skal der anvendes flu-flu pile.

Stk. 2. Krav til jagtodden (pilespidsen):

1) Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås skal jagtodden mindst være 3-bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm.

2) Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås må der ikke anvendes blunt.

3) Ved jagt på andre vildtarter end råvildt, ræv, hare og gås skal jagtodden mindst være 2-bladet og have en skærende diameter på mindst 20 mm eller en blunt med mindst 16 mm på anslagsfladen.

4) Jagtodden skal være fremstillet af stål og må ikke være forsynet med modhager.

5) Jagtodden må ikke være forsynet med eksplosiver eller gift.

Kapitel 4

Dispensation, straf og ikrafttræden

§ 6. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 1, stk. 5, § 2, stk. 2, § 3, stk. 1, og § 5. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 2, stk. 4, nr. 2.

Stk. 2. Naturstyrelsens og Miljøstyrelsens afgørelser i henhold til bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1)  overtræder § 1, stk. 3-6, § 2, stk. 3 og 4, § 3, stk. 2, eller § 4, stk. 1, 4 og 5,

2)  til jagt eller regulering anvender andre skydevåben eller anden ammunition end tilladt efter § 1, stk. 1, § 2, stk. 1 og 2, og § 3, stk. 1,

3)  til buejagt anvender anden type af bue eller pil end tilladt efter § 4, stk. 3, eller

4)  udøver buejagt på andre vildtarter end tilladt efter § 4, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft 13. maj 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1271 af 17. december 2012 om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. ophæves.

Miljøministeriet, den 7. maj 2014, Kirsten Brosbøl.

Bilag 1

Eksempler på, hvilke riffelkalibre der må anvendes til jagt og regulering af de enkelte vildtarter § 3, stk. 1, nr. 1 (+ nr. 2, 3, 4 og 5)
(F.eks. kaliber 6,5 x 55, ∙308, .30-06 og større/kraftigere)

Kronvildt
Dåvildt
Sikavildt
Muflon
Vildsvin
Spættet sæl/ Sven Koefoed-Hansen

§ 3, stk. 1, nr. 2 (+ nr. 3, 4 og 5)
(F.eks. kaliber ∙222, ∙243 og større/kraftigere)

Råvildt

§ 3, stk. 1, nr. 3 (+ nr. 4 og 5)
(F.eks. kaliber ∙17 Rem, ∙22 Hornet, ∙221 Rem, ∙17 HMR og større/kraftigere – anslagsenergi E100 mindst 175 J)

Ræv
Vaskebjørn
Mårhund
Hare
Sumpbæver
Skarv
Gæs

§ 3, stk. 1, nr. 4 (+ nr. 5)
(F.eks. kaliber ∙22 LR og større/kraftigere – anslagsenergi E0 mindst 150 J)

Husmår
Ilder
Mink
Vildkanin
Bisamrotte
Hønsefugle
Blishøne
Ænder
Måger

§ 3, stk. 1, nr. 5
(Hvis drivmidlet er luft, skal projektilet være mindst 5,5 mm i diameter – mundingshastighed V0 mindst 200 m/sek)

Duer
Kragefugle
Vadefugle
Stære

LÆS mere om JAGTVÅBEN

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »