At rejse skov kan være en stor opgave. Det kræver både arbejde, tid og penge. Derfor er det muligt at få tilskud til skovrejsningen

Af Miljøstyrelsen

Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande. Derudover kan skove tilgodese en lang række andre interesser på samme tid og sted: produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af grundvandet m.m.

Tilskudsordningen er beskrevet i Vejledning om tilskud til privat skovrejsning.

Ansøgningsperiode

1. juli 2018 til 8. september 2018

Nyt bilag til bekendtgørelsen

I bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning er der et bilag, som anvendes i forbindelse med prioritering af ansøgninger.

I bekendtgørelsens § 10, stk. 5, har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bemyndigelse til at revidere dette bilag. Årsagen til, at styrelsen kan revidere bilaget i bekendtgørelsen skyldes, at der på tidspunktet for vedtagelse af bekendtgørelsen var planlagt udstedelse af nye vandplaner.

Der er nu vedtaget nye vandplaner. Derfor gælder bilaget i bekendtgørelsen ikke længere.

Her er bilaget, som skal anvendes ved vurderingen af beliggenhed indenfor delvandoplande med kvælstofreduktionsmål. Det er kolonnen vedrørende skovrejsning der skal anvendes.

Der gives tilskud til:

  • anlæg og pleje af bevoksninger
  • opsætning af hegn mod vildtet

Hvem kan få tilskud?

  • Private ejere af landbrugsjord

Ansøgning

Ansøgning skal ske ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet digitalt jf. § 13 i bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning.

Gå til digital ansøgning.

Ansøgningsportalen er åben fra den 1. juli 2018.

Det er nødvendigt at have en NemID eller digital signatur, når du ansøger elektronisk.

Konsulenter kan søge digitalt på dine vegne, hvis de har en fuldmagt, eller ejer signerer digitalt efterfølgende. Konsulenter kan bestille en virksomhedsrelateret NemID.

Opstår der problemer eller spørgsmål under udfyldelsen af den digitale ansøgning kan styrelsens lokale enhed kontaktes. Her kan du også få yderligere oplysninger om tilskudsordningerne.

Se hvilken lokal enhed du skal henvende dig til.

MiljøGIS

Brug MiljøGIS til kortbilag til dine ansøgninger.

SE OGSÅ: Vejledning i brug af MiljøGIS

NB. Det skal bemærkes, at delvandoplande findes i MiljøGIS under “Kystvandoplande” i menuen til venstre.

Vandindvindingsopland til almene vandforsyninger findes i MiljøGIS under ”Indvindingsoplande udenfor OSD” i menuen til venstre.

Ændringer og placering vil være markeret med en rød ring på forsiden af ”Vejledningen i brug af MiljøGis”.

VVM screeningsskema

Skema til brug ved VVM screening

Vedrørende skiltning

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning arbejder på at udvikle skabeloner for skiltning tilpasset skovrejsning.

Når de er færdige vil du kunne finde dem her. Indtil de er færdige kan du se hvordan NaturErhvervsstyrelsens skabeloner for skilte ser ud.


FØLG NETNATUR.DK PÅ FACEBOOK

Gå ind på Netnatur’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »