At rejse skov kan være en stor opgave. Det kræver både arbejde, tid og penge. Derfor er det muligt at få tilskud til skovrejsningen …

Af Svana.dk

Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande. Derudover kan skove tilgodese en lang række andre interesser på samme tid og sted: produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af grundvandet m.m.

Tilskudsordningen er beskrevet i Vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2017

Ansøgningsperiode

3. juli 2017 til 3. september 2017

Nyt bilag til bekendtgørelsen

I bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning er der et bilag, som anvendes i forbindelse med prioritering af ansøgninger.

I bekendtgørelsens § 10, stk. 5, har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bemyndigelse til at revidere dette bilag. Årsagen til, at styrelsen kan revidere bilaget i bekendtgørelsen skyldes, at der på tidspunktet for vedtagelse af bekendtgørelsen var planlagt udstedelse af nye vandplaner.

Alt hvad du skal bruge for at komme i gang med at lave mad på bål. KLIK her og læs mere i Skovdyrkernes Webshop

Der er nu vedtaget nye vandplaner. Derfor gælder bilaget i bekendtgørelsen ikke længere.

Her er det nye bilag, som skal anvendes ved vurderingen af beliggenhed indenfor delvandoplande med kvælstofreduktionsmål. Det er kolonnen vedrørende skovrejsning der skal anvendes.

NB. Bilaget er opdateret, idet der ved en fejl ikke var medtaget delvandoplande under følgende hovedvandoplande; 1.1. Nordlige Kattegat og Skagerrak, 1.2 Limfjorden, 1.3 Mariager Fjord,  1.4 Nissum Fjord og 1.5 Randers Fjord. Disse fremgår nu af bilaget. Der er ingen ændringer for øvrige delvandoplande. 

Der gives tilskud til:

  • anlæg og pleje af bevoksninger
  • opsætning af hegn mod vildtet

Hvem kan få tilskud?

  • Private ejere af landbrugsjord

Ansøgning

Ansøgning skal ske ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet digitalt jf. § 13 i bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning.

Gå til digital ansøgning.

Ansøgningsportalen er åben fra den 1. juli 2016.

Det er nødvendigt at have en NemID eller digital signatur, når du ansøger elektronisk.

Konsulenter kan søge digitalt på dine vegne, hvis de har en fuldmagt, eller ejer signerer digitalt efterfølgende. Konsulenter kan bestille en virksomhedsrelateret NemID.

Opstår der problemer eller spørgsmål under udfyldelsen af den digitale ansøgning kan styrelsens lokale enhed kontaktes. Her kan du også få yderligere oplysninger om tilskudsordningerne.

Se hvilken lokal enhed du skal henvende dig til.

Ny styrelse

Tidligere ordninger om tilskud til privat skovrejsning har været administreret af Naturstyrelsen. Fra 1. juli 2016 bliver Naturstyrelsen delt i to. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), som er overordnet statslig myndighed på vand- og naturområdet, og Naturstyrelsen (NST), som skal forvalte Miljø- og Fødevareministeriets skov- og naturarealer og gennemføre projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv.

Følg med i hvad der sker inde i redekassen med denne redekasse med indbygget infrarødt kamera. Nem opkobling til TV – alt medfølger. Læs mere: Skovdyrkernes Webshop

 

Deling af Naturstyrelsen har også betydning i forhold til denne tilskudsordning. Ordningen om tilskud til privat skovrejsning overgår den 1. juli 2016 fra Naturstyrelsen til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Beslægtede emner

MiljøGIS

Brug MiljøGIS til kortbilag til dine ansøgninger.
Se også: Vejledning i brug af MiljøGIS

NB. Det skal bemærkes, at delvandoplande findes i MiljøGIS under “Kystvandoplande” i menuen til venstre.

Vandindvindingsopland til almene vandforsyninger findes i MiljøGIS under ”Indvindingsoplande udenfor OSD” i menuen til venstre.

Ændringer og placering vil være markeret med en rød ring på forsiden af ”Vejledningen i brug af MiljøGis”.

VVM screeningsskema

 Skema til brug ved VVM screening

Vedrørende skiltning

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning arbejder på at udvikle skabeloner for skiltning tilpasset skovrejsning. Når de er færdige vil du kunne finde dem her. Indtil de er færdige kan du se hvordan NaturErhvervsstyrelsens skabeloner for skilte ser ud.